Navigácia

Obsah

Späť

OBCHODNÁ VEREJNÁ SÚŤAŽ - predaj hnuteľnej veci - pracovný stroj Bielorus

Obec Vidiná, Športová č. 1, 985 59  Vidiná

vyhlasuje podľa ust. § 281 až 288 Obchodného zákonníka a

§ 9a ods. 1 písm. a) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí

 

obchodnú verejnú súťaž

 

na predaj hnuteľnej veci – vozidlo – pracovný stroj EO 2621V Bielorus

s týmito podmienkami:

 

Súťažné podmienky:

 1. Predmetom predaja je hnuteľná vec – vozidlo – pracovný stroj EO 2621V Bielorus, výrobné číslo vozidla 158430/89, výrobné číslo motora 9050109, bez ŠPZ, rok výroby 1989 s príslušenstvom.
 2. Predloženie cenovej ponuky.
 3. Kúpna cena za hnuteľnú vec je minimálne vo výške 2.500,00 Eur.
 4. Obhliadku a prístup k hnuteľnej veci je možné dohodnúť na Obecnom úrade vo Vidinej, adresa Športová č. 1, Vidiná počas úradných hodín (pondelok a utorok od 8.00 do 12.00 a od 12.30 do 15.30, streda od 8.00 do 12.00 a od 12.30 do 16.30 a piatok od 8.00 do 12.00 a od 12.30 do 13.30, štvrtok nestránkový deň).
 5. Návrhy sa musia podať písomne na Obecnom úrade vo Vidinej, adresa Športová č. 1, Vidiná v zalepenej obálke a s výrazným označením „súťaž: PREDAJ Bielorus“, kde okrem spomínanej prihlášky do súťaže a cenovej ponuky budú uvedené identifikačné údaje o osobe navrhovateľa (pri fyzickej osobe - podnikateľovi: meno, priezvisko, adresa trvalého pobytu, IČO / pri právnickej osobe: obchodné alebo názov, právna forma, sídlo, IČO, označenie štatutárneho orgánu / pri občanovi: meno, priezvisko, adresa trvalého pobytu, rodné číslo).
 6. Lehota na predkladanie návrhov končí dňa 11.10.2019 o 12.00 hod.
 7. Návrh cenovej ponuky je už po jej predložení neodvolateľný.
 8. Oprava chýb v predložených návrhoch sa nepripúšťa.
 9. Predložené návrhy možno meniť a dopĺňať len v prípade, ak je nový návrh z pohľadu vyhlasovateľa výhodnejší ako predchádzajúci a len v stanovenej lehote na predkladanie návrhov.
 10. Výsledok vyhodnotenia súťaže bude oznámený účastníkom písomnou správou odoslanou najneskôr do 14 dní od vyhodnotenia súťaže.
 11. Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo odmietnuť všetky predložené návrhy alebo zrušiť súťaž.

 

Vo Vidinej, dňa 09. septembra 2019

 

                                                                                            Ing. Ján Šupica

                                                                                              starosta obce

Vyvesené: 6. 9. 2019

Dátum zvesenia: 12. 10. 2019

Zodpovedá: Správce Webu

Späť