Navigácia

Obsah

Späť

Oznámenie o začatí konania o zrušení ochranných pásiem a o upustení od ústneho konania

                                        V E R E J N Á   V Y H L Á Š K A 

O Z N Á M E N I E

  • začatí konania o zrušení ochranných pásiem aupustení od ústneho konania

 

Dopravný úrad, ako orgán štátnej správy v civilnom letectve podľa ustanovenia  § 46 ods. 1 písm. b) zákona č. 143/1998 Z. z. o civilnom letectve (letecký zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a príslušný podľa ustanovenia § 29 ods. 6 písm. a) leteckého zákona v spojení s ustanovením § 33 ods. 2 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov, v súlade so zákonom č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov, podľa ustanovenia § 36 stavebného zákona,

      oz n a m u j e 

       v e r e j n o u   v y h l á š k o u

začatie konania vo veci zrušenia ochranných pásiem Osobitného letiska Tomášovce dotknutým orgánom a účastníkom konania a súčasne upúšťa od ústneho pojednávania.

Ochranné pásma Osobitného letiska Tomášovce, ktorého vzletová a pristávacia dráha sa nachádza na pozemku KN-C parc. č. 1015/6, k. ú. Tomášovce, sú určené Rozhodnutím Štátnej leteckej inšpekcie (právny predchodca Dopravného úradu) č. 1-110/84 zo dňa 18.10.1984. 

Ochranné pásma Osobitného letiska Tomášovce zasahujú svojím plošným priemetom do katastrálneho územia Tomášovce, Vidiná a Lučenec.

Užívanie stavby „Spevnená letisková plocha Tomášovce“ bolo povolené kolaudačným rozhodnutím, ktoré vydalo Federálne ministerstvo dopravy – Výstavba letísk – Letecký stavebný úrad dňa 25.10.1984 pod č. j.: LSÚ-K-266/1984-108B. Toto kolaudačné rozhodnutie je stále platné a zrušenie tohto osobitného letiska vyžaduje buď zmenu účelu užívania stavby (určenú citovaným kolaudačným rozhodnutím) alebo odstránenie stavby.

Platnosť oprávnenia na prevádzkovanie letiska, vydaného Štátnou leteckou inšpekciou

Rozhodnutím o prevádzke civilných lietadiel na letisku pre letecké práce v poľnohospodárstve Bystričany č. j. 1-112/84 zo dňa 18.10.1984, zanikla zo zákona v súlade s ustanovením  § 57 ods. 1 Prechodné ustanovenia leteckého zákona dňa 01.01.1999.  

Nakoľko pre letisko pre letecké práce v poľnohospodárstve Tomášovce nezačalo konanie o udelenie povolenia podľa ustanovenia § 32 ods. 1 leteckého zákona, toto letisko sa podľa ustanovenia § 57f ods. 2 Prechodné ustanovenie k úpravám účinným od 1. augusta 2019 leteckého zákona od 01.01.2021 považuje za „osobitné letisko“.

Dňa 07.10.2019 vykonal Dopravný úrad štátny odborný dozor na v tom čase letisku pre letecké práce v poľnohospodárstve, pri ktorom boli zistené závažné nedostatky brániace užívaniu  letiska na účel leteckej prevádzky. 

Dňa 20.09.2021 bola Dopravnému úradu doručená žiadosť spoločnosti PRP, s.r.o.,  so sídlom Tomášovce 395, 985 56, Tomášovce, IČO: 31 619 665, zapísanej v Obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica, Oddiel: Sro, Vložka číslo: 2352/S, ktorá ako vlastník stavby s názvom „Spevnená letisková plocha Tomášovce“ žiada o zrušenie ochranných pásiem osobitného letiska z dôvodu, že nemá záujem stavbu / osobitné letisko využívať na účely leteckej prevádzky a bude žiadať miestne príslušný stavebný úrad o povolenie zmeny v užívaní stavby.

Dopravný úrad následne listom č. 18070/2021/ROP-003-OP-SÚ/42948 zo dňa 04.10.2021 vyzval Dopravný úrad miestne príslušné stavebné úrady (v rozsahu obcí dotknutých plošným priemetom ochranných pásiem) o vydanie záväzného stanoviska k vydaniu rozhodnutia o zrušení ochranných pásiem Osobitného letiska Tomášovce. Dopravnému úradu boli na základe uvedenej žiadosti doručené nasledujúce stanoviská:

  • záväzné stanovisko obce Tomášovce, ako miestne príslušného stavebného úradu, zn. OcÚ S2021/00330 zo dňa 18.10.2021 (doručené dňa 19.10.2021), v ktorom stavebný úrad súhlasí so zrušením ochranných pásiem Osobitného letiska Tomášovce
  • záväzné stanovisko obce Vidiná, ako stavebného úradu obce dotknutej ochrannými pásmami č. 27/2021 zo dňa 27.10.2021 (doručené dňa 02.11.2021), v ktorom stavebný úrad súhlasí so zrušením ochranných pásiem Osobitného letiska Tomášovce,
  • záväzné stanovisko mesta Lučenec, ako stavebného úradu obce dotknutej ochrannými pásmami, MsÚLC/5835/46428/2021 zo dňa 18.10.2021 (doručené dňa 20.10.2021), v ktorom stavebný úrad súhlasí so zrušením ochranných pásiem Osobitného letiska Tomášovce

 

Dopravný úrad má na základe vyššie uvedených skutočností za to, že zanikol účel, na ktoré bolo rozhodnutie o určení ochranných pásiem vydané a z uvedeného dôvodu začal konanie z úradnej moci v súlade s ustanovením § 29 ods. 6 písm. a) leteckého zákona.   

Toto oznámenie má povahu verejnej vyhlášky podľa ustanovenia § 36 ods. 4 stavebného zákona a musí byť vyvesené po dobu 15 dní na úradnej tabuli dotknutých obcí, mesta a Dopravného úradu. Dopravný úrad preto žiada mesto Lučenec a dotknuté obce  o zverejnenie tohto oznámenia na úradných tabuliach v stanovenej lehote. Posledný deň tejto lehoty je dňom doručenia.

Dopravný úrad zároveň žiada o zverejnenie tejto vyhlášky aj iným spôsobom v mieste obvyklým, napr. na internetovej stránke obce, v rozhlase alebo v miestnej tlači. Informáciu o zverejnení iným spôsobom žiadame uviesť v sprievodnom liste, ktorým sa bude vracať verejná vyhláška, resp. ju žiadame doplniť priamo na vrátenú vyplnenú verejnú vyhlášku.  

Oznámenie o začatí konania o zrušenie ochranných pásiem a o upustení od ústneho konania (3.19 MB)

Vyvesené: 10. 11. 2021

Dátum zvesenia: 26. 11. 2021

Zodpovedá: Správce Webu

Späť