Navigácia

Obsah

Späť

Oznámenie o začatí správneho konania vo veci vydania súhlusu na výrub drevín - Mesto Lučenec

Podľa § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov v platnom znení Vás upovedomujeme o začatých správnych konaniach, v ktorých môžu byť dotknuté záujmy ochrany prírody a krajiny.

Obci Vidiná bola dňa 07.10.2021 doručená žiadosť  od Mesto Lučenec, Ulica Novohradská č. 1, 984 01  Lučenec vo veci udelenia súhlasu podľa zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny a vyhlášky MŽP SR č. 24/2003 Z.z., ktorou sa vykonáva zákon č. 542/2002 Z.z.  o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov, na výrub 12 ks stromov z dôvodu revitalizácie predstaničného námestia v Lučenci. Dreviny majú zhoršený zdravotný stav.

 - lokalita – KU Lučenec, LV 1292,  predstaničné námestie v Lučenci

 • 1 ks topoľ – obvod kmeňa 200 cm, (75,6371,10,1), rastúce na parcele č. KN-C č. 6512 , (Ulica kpt. Nálepku) vlastníkom Slovenská republika a užívateľom parcely je žiadateľ
 • 1 ks hrab – obvod kmeňa 124 cm, rastúcom na parcele č. KN-C č.6512, (Ulica kpt. Nálepku), vlastníkom Slovenská republika a užívateľom parcely je žiadateľ
 • 1 ks tuja – obvod kmeňa 32 cm, rastúcom na parcele č. KN-C 6512, (Ulica kpt. Nálepku), vlastníkom Slovenská republika a užívateľom parcely je žiadateľ
 • 1 ks borievka – obvod kmeňa 3 m2, rastúcom na parcele č. KN-C 6512, (Ulica kpt. Nálepku), vlastníkom Slovenská republika a užívateľom parcely je žiadateľ
 • 1 ks borovica – obvod kmeňa 75 cm, rastúcom na parcele č. KN-C 6512, (Ulica kpt. Nálepku), vlastníkom Slovenská republika a užívateľom parcely je žiadateľ
 • 1 ks javor – obvod kmeňa 42 cm, rastúcom na parcele č. KN-C 6512, (Ulica kpt. Nálepku), vlastníkom Slovenská republika a užívateľom parcely je žiadateľ
 • 1 ks jaseň – obvod kmeňa 51 cm, rastúcom na parcele č. KN-C 6512, (Ulica kpt. Nálepku), vlastníkom Slovenská republika a užívateľom parcely je žiadateľ
 • 1 ks borovica – obvod kmeňa 68 cm, rastúcom na parcele č. KN-C 6512, (Ulica kpt. Nálepku), vlastníkom Slovenská republika a užívateľom parcely je žiadateľ
 • 1 ks borovica – obvod kmeňa 53,56 cm, rastúcom na parcele č. KN-C 6512, (Ulica kpt. Nálepku), vlastníkom Slovenská republika a užívateľom parcely je žiadateľ
 • 1 ks čerešňa – obvod kmeňa 55 cm, rastúcom na parcele č. KN-C 6512, (Ulica kpt. Nálepku), vlastníkom Slovenská republika a užívateľom parcely je žiadateľ
 • 1 ks jaseň – obvod kmeňa 130 cm, rastúcom na parcele č. KN-C 6512, (Ulica kpt. Nálepku), vlastníkom Slovenská republika a užívateľom parcely je žiadateľ
 • 1 ks jaseň – obvod kmeňa 198 cm, rastúcom na parcele č. KN-C 6512, (Ulica kpt. Nálepku), vlastníkom a užívateľom parcely je žiadateľ

Zverejnenie: (min. 5 pracovných dní)

Začiatok: dňa 11.10.2021                                                    Koniec: dňa  16.10.2021 do 24:00

 
Potvrdenie záujmu byť účastníkom v správnom konaní je potrebné doručiť v lehote do ukončenia zverejnenia písomne na adresu: Obec Vidiná, Športová č. 1, 985 59  Vidiná alebo elektronicky na adresu: podatelna@vidina.sk

Oznámenie o začatí správneho konania vo veci vydania súhlasu na výrub drevín (35 kB)

 

 

 

 

Vyvesené: 11. 10. 2021

Dátum zvesenia: 16. 10. 2021

Zodpovedá: Správce Webu

Späť