Navigácia

Obsah

Späť

Oznámenie verejnosti - "Program rozvoja obce Vidiná na roky 2021-2025"

Oznámenie verejnosti

že obstarávateľ,

Obec Vidiná, Športová 255/1, 985 59 Vidiná, IČO: 00649031, predložil dňa 05.05.2022 Okresnému úradu Lučenec, odboru starostlivosti o životné prostredie podľa 5 zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné  a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov úplné oznámenie o vypracovaní strategického dokumentu

" Program rozvoja obce Vidiná na roky 2021-2025"

Do oznámenia je možné nahliadnuť na Mestskom úrade v Lučenci, Novohradská 1, 984 01 Lučenec, na Obecnom úrade vo Vidinej, Športová 255/1, 985 59 Vidiná, na Obecnom úrade v Tomášovciach, Partizánska 132, 985 56 Tomášovce, na Obecnom úrade vo Veľkej Vsi, Velká Ves 53, 985 01 Kalinovo, na Okresnom úrade Lučenec, odbore starostlivosti o životné prostredie,  Námestie republiky 26, 984 36 Lučenec ana webovom sídle http://www.enviroportal.sk/sk/eia najmenej po dobu 14 dní odo dňa zverejnenia tohto oznámenia.

Verejnosť môže doručiť svoje písomné stanoviská Okresnému úradu Lučenec, odboru starostlivosti o životné prostredie, Námestie republiky 26, 984 36 Lučenec do 15 dní od doby, keď bola o zámere informovaná.

Oznámenie verejnosti "Program rozvoja obce Vidiná na roky 2021-2025" (87.59 kB)

Vyvesené: 13. 5. 2022

Dátum zvesenia: 29. 5. 2022

Zodpovedá: Správce Webu

Späť