Navigácia

Obsah

Späť

Plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky Obce Vidiná na 1. polrok 2020

 

Plán kontrolnej činnosti

hlavnej kontrolórky Obce Vidiná na 1. polrok 2020

 

Cieľ kontrolnej činnosti :

Kontrolnými aktivitami prispieť k efektívnemu a účinnému hospodáreniu s verejnými finančnými prostriedkami a s majetkom obce.

Rozsah kontrolnej činnosti :

V zmysle ustanovenia § 18 d a § 18 f zákona č. 369/1990 Zb. z. o obecnom zriadení, v znení neskorších predpisov v súlade s aktuálnymi potrebami obce.

Plán kontrolnej činnosti :

1)   Spracovanie správy o kontrolnej činnosti za rok 2019 v zmysle § 18f ods. 1 písm. e) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení.

T : január - február 2020

2)   Kontrola inventarizácie majetku, záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov ku dňu riadnej účtovnej závierky v podmienkach obce.

T : marec 2020

3) Spracovanie stanoviska hlavnej kontrolórky k záverečnému účtu obce za rok 2019.

 T : apríl - máj 2020

4) Kontrola príjmov a výdavkov realizovaných v hotovosti z pokladne obecného úradu.

T : máj - jún 2020

 

V Vidinej 09.01.2020            

 

                                                                                               Ing. Gabriela Fábiánová

                                                                                       hlavná kontrolórka Obce Vidiná                                              

 

Návrh Plánu kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky Obce Vidiná na 1. polrok 2020 bol v zmysle § 18 f / 1 b zákona č. 369/1990 Zb. z. v znení neskorších predpisov, zverejnený na úradnej tabuli obce v termíne od 10.01.2020  do  ................2020.      

Plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky Obce Vidiná na 1. polrok 2020 bol prerokovaný a schválený na OZ v Vidinej uznesením č. ........... /2020  zo dňa .............2020.

Vyvesené: 10. 1. 2020

Zodpovedá: Správce Webu

Späť