Navigácia

Obsah

Späť

Pozvánka na 3. zasadnutie OZ dňa 21. februára 2023

Ing. Ján Šupica

starosta obce Vidiná

                                                                                                        Vo Vidinej, dňa 18.02.2023

 

P O Z V Á N K A

 

V zmysle § 12 ods. 1 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v platnom znení zvolávam 3. zasadnutie Obecného zastupiteľstva vo Vidinej, ktoré sa uskutoční

 

dňa 21. februára 2023 (utorok) o 18:00 hod.

 

v zasadačke Obecného úradu vo Vidinej s týmto programom:

 

 1. Otvorenie
 2. Voľba návrhovej komisie a určenie overovateľov zápisnice
 3. Kontrola plnenia uznesení
 4. Plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky Obce Vidiná na 1. polrok 2023
 5. Zmluva o vykonávaní sociálnej posudkovej činnosti pre určenie odkázanosti na sociálnu službu
 6. Zmluva o municipálnom úvere – univerzál
 7. Návrh na 1. zmenu rozpočtu Obce Vidiná na rok 2023
 8. Rôzne
 9. Interpelácia
 10. Diskusia
 11. Záver

 

                                                                                                  Ing. Ján Šupica, v.r.

                                                                                                       starosta obce

 

pozvánka na stiahnutie

Vyvesené: 18. 2. 2023

Dátum zvesenia: 21. 3. 2023

Zodpovedá: Správce Webu

Späť