Navigácia

Obsah

Späť

Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja Banskobystrického kraja na roky 2022 - 2030

Oznámenie o strategickom dokumente „Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja Banskobystrického samosprávneho kraja na roky 2022 - 2030“

Zverejnenie dokumentu

Obec Vidiná oznamuje verejnosti, že podľa § 6 ods. 5 zákona NR SR č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, bolo dňa 18.05.2021 na obecný úrad doručené Okresným úradom Banská Bystrica, Odbor starostlivosti o životné prostredie, Nám. Ľ. Štúra 1, 974 01 Banská Bystrica oznámenie o strategickom dokumente „Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja Banskobystrického samosprávneho kraja na roky 2022 - 2030“. Obstarávateľ strategického dokumentu, Banskobystrický samosprávny kraj v zastúpení Ing. Matúšom Hollým, riaditeľom Úradu Banskobystrického samosprávneho kraja, Nám. SNP 23, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 37828100, predložil Okresnému úradu Banská Bystrica, Odboru starostlivosti o životné prostredie  podľa § 5 zákona NR SR č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov oznámenie o strategickom dokumente „Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja Banskobystrického samosprávneho kraja na roky 2022 - 2030“. 

Oznámenie o strategickom dokumente je zverejnené na webovej stránke: https://www.enviroportal.sk/sk/eia/detail/program-hospodarskeho-socialneho-rozvoja-banskobystricke-ho-samospravne-1, a tiež na webovej stránke obce www.vidina.sk. Je k dispozícii k nahliadnutiu na Obecnom úrade vo Vidinej , v pracovných dňoch počas stránkových hodín po dobu 14 dní, kde je možné si z neho robiť výpisy, odpisy alebo na vlastné náklady zhotoviť kópie.

Verejnosť môže doručiť svoje písomné stanovisko k oznámeniu na adresu: Okresný úrad Banská Bystrica, Odbor starostlivosti o životné prostredie, Nám. Ľ. Štúra 1, 974 05 Banská Bystrica do 15 dní od zverejnenia tohto oznámenia.

Dokumenty vo formáte .pdf:

Oznamenie_o_PHSR_BBSK_naroky_2022–2030.pdf (693.02 kB)

Oznamenie_o_strategickom_dokumente_BBSK.pdf (393.92 kB)

Vyvesené: 1. 6. 2021

Dátum zvesenia: 15. 6. 2021

Zodpovedá: Správce Webu

Späť