Navigácia

Obsah

Späť

Rozhodnutie o podanom odvolaní spoločnosti NUO DubiNet s.r.o.,

Rozhodnutie

o odvolaní

Popis konania / Účastníci konania

Rozhodnutie o podanom odvolaní spoločnosti NUO DubiNet s.r.o., Obrancov mieru 3173/13, 962 12 Detva, proti rozhodnutiu obce Vidiná č. 43/853/2021 zo dňa 16.06.2()21

Výrok

Okresný úrad Banská Bystrica, odbor ýstavby a bytovej politiky, ako príslušný orgán štátnej správy podľa 58 ods.

1 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov (ďalej správny poriadok) v spojení s SS 4 písm. b) zákona č. 608/2003 Z. z. o štátnej správe pre územné plánovanie, stavebný poriadok a bývanie a o zmene a doplnení zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov, na základe odvolania spoločnosti NUO DubiNet s.r.o., Obrancov mieru 3 173/13, 962 12 Detva, preskúmal v súlade s 59 ods. I správneho poriadku rozhodnutie obce Vidiná č. 43/853/2021 zo dňa 16.06.2021 a takto

rozhodol:

Okresný úrad Banská Bystrica, odbor výstavby a bytovej politiky podľa 59 ods. 2 správneho poriadku v súčinnosti s ustanoveniami zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov odvolanie spoločnosti NUO DubiNet s.r.o., Obrancov mieru 3173/13, 962 12 Detva

zamieta

ako neopodstatnené a rozhodnutie obce Vidiná č. 43/853/2021 zo dňa 16.06.2021

p otvrdz uj e.

Dátum vyvesenia: 13.10.2021                                                Dátum zvesenia: 29.10.2021

Rozhodnutie o podanom odvolaní spoločnosti NUO DubiNet s.r.o. (9.12 MB)

Vyvesené: 13. 10. 2021

Dátum zvesenia: 29. 10. 2021

Zodpovedá: Správce Webu

Späť