Navigácia

Obsah

Späť

Rozhodnutie - stavebné povolenie - Tomáš Václavík

STAVEBNÉ   POVOLENIE

stavebník                      Tomáš Václavík

adresa                            Vladimíra Clementisa 240/1, Vidiná

požiadal dňa                   01.08.2022 

o vydanie stavebného povolenia na stavbu:           

"Rodinný dom"

Ulica Exnárova, Vidiná

 

Obec Vidiná ako príslušný stavebný úrad podľa § 117 ods. 1 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku /ďalej len stavebný zákon/ v znení neskorších noviel a predpisov a v zmysle zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní /ďalej len správny poriadok/ v znení neskorších predpisov, prerokovala žiadosť o stavebné povolenie podľa § 37, 62, 63 stavebného zákona a v spojenom územnom a stavebnom konaní po preskúmaní žiadosti rozhodla takto:

stavba:                             "Rodinný dom" -  Ulica Exnárova, Vidiná

pozostáva:                    prízemie – 2 x chodba, kúpeľňa + WC, WC, 3 x izba, kuchyňa +    obývacia izba, technická miestnosť, špajza, terasa

elektrická a vodovodná prípojka, kanalizačná prípojka do žumpy, žumpa

na pozemku parcelné číslo      C KN 302/120 – rodinný dom, C KN 934/1 – inžinierske siete

v katastrálnom území              Vidiná

sa podľa § 39, § 39a stavebného zákona v spojení s § 4 vyhlášky MŽP SR č. 453/2000 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona, § 66 stavebného zákona v spojení s § 10 vyhlášky MŽP SR č. 453/2000 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona

                                                                POVOľUJE

Stavebné povolenie (106 kB)

Vyvesené: 13. 9. 2022

Dátum zvesenia: 29. 9. 2022

Zodpovedá: Správce Webu

Späť