Navigácia

Obsah

Späť

Vyhlásenie voľby hlavného kontrolóra Obce Vidiná

 

Obecné zastupiteľstvo vo Vidinej

 

v zmysle § 18a ods. 2 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov

vyhlasuje voľby hlavného kontrolóra Obce Vidiná

 

ktoré sa uskutočnia na riadnom zasadnutí Obecného zastupiteľstva vo Vidinej

 

dňa 08.06.2021 o 17.00 hod.

 

Kvalifikačné predpoklady a podmienky na výkon funkcie hlavného kontrolóra:

  • ukončené minimálne úplné stredné vzdelanie,

 

Výhodou sú:

  • znalosť legislatívy a noriem na úrovni samosprávy,
  • prax vo verejnej správe alebo prax v riadiacej, ekonomickej, právnickej a kontrolnej činnosti,
  • práca s počítačom na užívateľskej úrovni (Microsoft Word, Excel, Outlook),
  • zmysel pre zodpovednosť, presnosť, dôslednosť a samostatnosť.

 

Písomná prihláška musí obsahovať:

  • meno, priezvisko, titul, dátum narodenia, bydlisko, kontaktné údaje (e-mail, telefón),
  • štruktúrovaný profesijný životopis s prehľadom doterajšej pracovnej praxe a s uvedením pracovnej pozície,
  • úradne overenú fotokópiu dokladu o najvyššom dosiahnutom vzdelaní,
  • údaje potrebné na vyžiadanie výpisu z registra trestov,
  • písomný súhlas uchádzača na spracovanie osobných údajov v zmysle zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov a so zverejnením osobných údajov za účelom vykonania voľby hlavného kontrolóra na riadnom rokovaní Obecného zastupiteľstva vo Vidinej.

 

Kandidáti na funkciu hlavného kontrolóra Obce Vidiná zašlú alebo doručia svoje písomné prihlášky spolu s požadovanými dokladmi v zalepenej obálke označenej „Voľba hlavného kontrolóra – NEOTVÁRAŤ!“ najneskôr do 25.05.2021 do 16.00 hod na adresu: Obec Vidiná, Športová 1, 985 59  Vidiná.

 

Posúdenie náležitostí podaných písomných prihlášok kandidátov vykoná komisia zložená z členov Obecnej rady, ktorá vyhodnotí splnenie náležitostí prihlášok a vypracuje zoznam kandidátov. Z otvárania obálok vyhotoví predseda komisie zápisnicu. Kandidáti, ktorí budú spĺňať požadované podmienky, budú písomne pozvaní na zasadnutie obecného zastupiteľstva, kde bude vykonaná voľba hlavného kontrolóra Obce Vidiná.

 

Doplňujúce údaje:

Pracovný úväzok hlavného kontrolóra Obce Vidiná: 25 % úväzok

 

Spôsob vykonania voľby hlavného kontrolóra Obce Vidiná: tajným hlasovaním v zmysle zákona na zasadnutí obecného zastupiteľstva dňa 08.06.2021 o 17.00 hod. Každý kandidát má právo na vystúpenie v časovom rozsahu maximálne 10 minút.

 

Deň nástupu do funkcie: 01.07.2021

 

 

 

Vo Vidinej, dňa 28.04.2021

 

                                                                                          Ing. Ján Šupica, v.r.

                                                                                              starosta obce

 

Vyhlásenie voľby hlavného kontrolóra Obce Vidiná

Vyvesené: 28. 4. 2021

Dátum zvesenia: 26. 5. 2021

Zodpovedá: Správce Webu

Späť