Navigácia

Obsah

Späť

"Výstavba a zlepšenie bezpečnostných pararmetrov mostov na cestách I. triedy - 2.- etapa I/16 Vidiná - rekonštrukcia mosta ev. č. 16-225"

Verejná vyhláška

Oznámenie o začatí stavebného konania

a upustenie od ústneho konania a miestneho zisťovania 

"Výstavba a zlepšenie bezpečnostných pararmetrov mostov na cestách I. triedy - 2.- etapa I/16 Vidiná - rekonštrukcia mosta ev. č. 16-225"

Stavebník Slovenská správa ciest, Investičná výstavba a správa ciest, Skuteckého 32, Banská Bystrica /ďalej len „SSC, IVaSC, Banská Bystrica/, požiadal listom č. SSC/1828/2023/6251/7125 zo dňa 3.3.2023, Okresný úrad Banská Bystrica, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií, podľa 58 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) a 8 vyhlášky Ministerstva ŽP SR č. 453/2000 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona o vydanie stavebného povolenia pre stavbu „Výstavba a zlepšenie bezpečnostných parametrov mostov na cestách I. triedy — 2. etapa 1/16 Vidiná — rekonštrukcia mosta ev. č. 16 - 225”.

Okresný úrad Banská Bystrica, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií, ako príslušný miestny orgán štátnej správy podľa 2 ods. I zákona č. 180/2013 Z. z. o organizácii miestnej štátnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov, orgán štátnej správy pre pozemné komunikácie podľa 3 ods. 1 písm. b) zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších predpisov a špeciálny stavebný úrad, podľa 3 a ods. 2 cestného zákona a 120 ods. 1 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov, po doplnení žiadosti dňa 13.9.2022 a posúdení žiadosti oznamuje

v zmysle 61 ods. 4 zákona č. 50/1976 Zb., začatie stavebného konania pre stavbu:

„Výstavba a zlepšenie bezpečnostných parametrov mostov na cestách I. triedy -

2. etapa 1/16 Vidiná — rekonštrukcia mosta ev. č. 16 - 225”

Stavebné objekty:

SO 101-00 Úprava cesty 1/16

SO 201-00 Rekonštrukcia mosta ev. č. 16 - 225

Projektant: Amberg Engineering Slovakia, s. r. o., Somolického 1/B, Bratislava, hlavný inžinier projektu a zodpovedný projektant Ing. Ľubomír Kožlej.

Zhotoviteľ: Bude určený na základe výsledkov verejnej súťaže.

Stavebný dozor stavby: Stavebný dozor stavby bude vykonávať pracovník odboru investičnej výstavby, SSC, IVSC, Banská Bystrica, ktorý bude určený po uskutočnení procesu verejnej súťaže na zhotoviteľa stavby. Jeho meno, údaje a kontakt na jeho osobu, bude písomne oznámené v dostatočnom predstihu pred zahájením stavebných prác.

Termíny: /návrh/ predpokladané zahájenie stavby 05/2023 predpokladané ukončenie stavby 12/2024

Katastrálne územie: Vidiná

Stavba si vyžiada záber nasledovných pozemkov:

Trvalý záber:

Parcela č. KN-C: 958/1, 1055/1, 1055/3

Parcela KN-E: 308/1, 308/2

Verejná vyhláška - oznámenie o začatí stavebného konania a upustenie od ústneho konania a miestneho zisťovania (7.09 MB)

Vyvesené: 22. 5. 2023

Dátum zvesenia: 7. 6. 2023

Zodpovedá: Správce Webu

Späť