Navigácia

Obsah

Späť

"Výstavba a zlepšenie bezpečnostných pararmetrov mostov na cestách I. triedy - 2.- etapa I/16 Vidiná - rekonštrukcia mosta ev. č. 16-226"- oznámenie o začatí stavebného konania"

VEREJNÁ VYHLÁŠKA

OZNÁMENIE

o začatí stavebného konania a upustenie od ústneho konania a miestneho zisťovania podľa 61 ods. 3 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku, v znení neskorších predpisov

Stavebník Slovenská správa ciest, Investičná výstavba a správa ciest, Skuteckého 32, 974 23 Banská Bystrica, listom číslo 2023/6251/7338 požiadala, o vydanie stavebného povolenia pre stavbu: „Výstavba a zlepšenie bezpečnostných parametrov mostov na cestách I. triedy — 2. etapa — 1/16 Vidiná — rekonštrukcia mosta ev.č. 16 - 226”, podľa 58 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov / ďalej len „zákon č. 50/1976 Zb.”/.

Okresný úrad Banská Bystrica odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácii, ako príslušný špeciálny stavebný úrad pre cesty podľa Čl. IV ods. I zák. č. 180/2013Z.z. o organizácii miestnej štátnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov a následne, ako príslušný špeciálny stavebný úrad podľa 120 zák. č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku [stavebný zákon] v znení neskorších predpisov a podľa 3a ods. 2 zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách v znení neskorších predpisov /cestný zákon/ v znení neskorších predpisov oznamuje v zmysle 61 ods. 3 zákona č. 50/1976 Zb., začatie stavebného konania pre stavbu :

„Výstavba a zlepšenie bezpečnostných parametrov mostov na cestách I. triedy — 2. etapa - 1/16 Vidiná rekonštrukcia mosta ev.č. 16 - 226”

Predpokladané termíny : /návrh/ zahájenie stavby 06/2023 ukončenie stavby 12/2026

Popis stavebného objektu:

Cestné objekty

SO 101 - 00 Úprava cesty

SO 201 - 00 Rekonštrukcia mosta ev. č. 16-226

verejná vyhláška (3.63 MB)

Vyvesené: 25. 5. 2023

Dátum zvesenia: 10. 6. 2023

Zodpovedá: Správce Webu

Späť