Navigácia

Obsah

Späť

Registratúrna značka: EA1

Číslo registratúrneho záznamu: 231/2020

"Využitie odpadov na spätné zasypávanie - Dobývací priestor Vidiná" oznámenie o predložení zámeru

Obec v súlade s § 23 ods. 3 resp. §65g ods.3 zákona č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,

oznamuje verejnosti,

že navrhovateľ :

IPEĽSKÉ TEHELNE a. s., M. Rázusa 29, 984 01 Lučenec, IČO: 36 008 745

predložil dňa 30.10.2020 Okresnému úradu Lučenec, odboru starostlivosti o životné prostredie podľa § 22 zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 24/2006 Z.z.“) zámer

„Využitie odpadov na spätné zasypávanie – Dobývací priestor Vidiná“

za účelom vykonania zisťovacieho konania podľa § 29 zákona č. 24/2006 Z.z..

Do zámeru je možné nahliadnuť na Obecnom úrade vo Vidinej, Športová 255/1, 985 59 Vidiná, na Obecnom úrade Veľká Ves, Veľká Ves 53, 985 01 Veľká Ves, na Obecnom úrade Tomášovce, Partizánska 132, 685 56 Tomášovce, na Okresnom úrade Lučenec, odbore starostlivosti o životné prostredie, Námestie republiky 26, 984 36 Lučenec ako aj na webovom sídle MŽP SR http://www.enviroportal.sk/sk/eia.

najmenej po dobu 21 dní odo dňa zverejnenia tohto oznámenia.

Verejnosť môže doručiť svoje písomné stanovisko Okresnému úradu Lučenec, odboru starostlivosti o životné prostredie , Námestie republiky 26, 984 36 Lučenec do 21 dní od doby, keď bola o zámere informovaná.

Písomné stanovisko sa považuje za doručené, aj keď bolo v určenej lehote doručené dotknutým obciam.

 

Oznámenie verejnosti

Oznámenie o predložení zámeru

Zámer činnosti podľa zákona NR SR o posudzovaní vplyvov na životné prostredie

Hydrgeologický posudok

Príloha č. 1 situácia širších vzťahov

Príloha č. 2 Umiestnenie navrhovanej činnosti

Príloha č. 3 Trasovanie dopravy

Rozhodnutie Okresného úradu Lučenec

Odborný posudok odpadov

 

Vyvesené: 12. 11. 2020

Dátum zvesenia: 4. 12. 2020

Zodpovedá: Správce Webu

Späť