Navigácia

Obsah

Späť

Zámer - odpredaj majetku obce - spôsob predaja

Zámer – odpredaj majetku obce

 

Obec Vidiná

so sídlom: Športová 1, 985 59  Vidiná

IČO: 00649031

zastúpená starostom obce: Ing. Jánom Šupicom

 

zverejňuje v súlade s § 9a ods. 2. zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov a uznesením obecného zastupiteľstva vo Vidinej č. 67 zo dňa 22.08.2019 zámer odpredať majetok formou obchodnej verejnej súťaže. Jedná sa o nehnuteľnosti vo vlastníctve obce Vidiná, a to pozemky – na Zvolenskej ulici – nachádzajúce sa v katastrálnom území Vidiná, obec Vidiná, vedené Okresným úradom v Lučenci, katastrálny odbor, na LV č. 5991 ako parcela registra „C“ KN č. 24 – zastavaná plocha a nádvorie o výmere 459 m2 a parcela registra „C“ KN č. 25 – zastavaná plocha a nádvorie o výmere 613 m2. Na parcele „C“ KN č. 24 sa nachádza stavba dom so súpisným číslom 121, ktorej právny vzťah je evidovaný na liste vlastníctva číslo 3419 a ktorá nie je predmetom predaja.

 

Termín zverejnenia zámeru: 10.09.2019

Termín zvesenia zámeru:

 

                                                                                                  Ing. Ján Šupica, v.r.

                                                                                                       starosta obce

 

 

Vyvesené: 10. 9. 2019

Dátum zvesenia: 30. 9. 2019

Zodpovedá: Správce Webu

Späť