Navigácia

Obsah

Obec Vidiná je podľa § 6 ods. 1 písm. b) zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov verejným obstarávateľom a pri zadávaní zákaziek na dodanie tovarov, uskutočnenie stavebných prác a poskytovanie služieb je povinná používať postupy podľa tohto zákona.

Identifikácia verejného obstarávateľa:

NÁZOV: Obec Vidiná
IČO: 00649031
BANKOVÉ SPOJENIE: Prima banka Slovensko, a.s., č. ú. 6007266001/5600,IBAN SK57 5600 0060 0726 6001

SÍDLO: Športová 1, 985 59  Vidiná

Tel.: +421 47 437 01 02, + 421 47 451 15 23, +421 47 451 15 24
Fax.: +421 47 451 15 23, +421 47 451 15 24

e-mail: podatelna@vidina.sk
internetová adresa: www.vidina.sk

Zadávanie zákaziek zabezpečuje obec Vidiná v zmysle zákona č.25/2006Z.z. o verejnom obstarávaní a v znení neskorších predpisov, respektíve odborne spôsobilej osoby. Podľa § 4 zákona o verejnom obstarávaní podľa finančných limitov sú:

  1. zákazky nadlimitné, zverejňované v Úradnom vestníku Európskej únie, ktorý je dostupný online na webovej stránke simap.europa.eu a vo Vestníku verejného obstarávania, ktorý je dostupný aj on-line na webovej stránke Úradu pre verejné obstarávania v sekcii Vestník - www.uvo.gov.sk.
  2. zákazky podlimitné, zverejňované on-line na web stránke obce www.vidina.sk, resp. vo Vestníku verejného obstarávania, ktorý je dostupný aj online na webovej stránke Úradu pre verejné obstarávanie v sekcii Vestník - www.uvo.gov.sk.