Navigácia

Obsah

Územný plán Obce Vidiná


Cieľom rozvoja obce je zabezpečiť pre obyvateľov kvalitné životné prostredie s dobre fungujúcou občianskou a technickou vybavenosťou, vytvoriť podmienky pre pracovné príležitosti vo výrobe, službách, agroturistike a rekreácii.


Problémy, ktoré územný plán rieši sú nasledovné:

 

Zadanie

Sprievodná správa

Zmena a doplnok č. 1

Komplexný urbanistický návrh

Doprava

Vodné hospodárstvo

Energetika a spoje

Širšie vzťahy

Vyhodnotenie záberov poľnohospodárskej pôdy