Navigácia

Obsah

Podmienky a kritéria prijímania detí do materskej školy na školský rok 2019/2020

Typ: ostatné
Dieťa sa do materskej školy (ďalej len „MŠ“) prijíma na základe písomnej žiadosti zákonného zástupcu. Zákonný zástupca spolu s písomnou žiadosťou o prijatie dieťaťa do materskej školy predkladá aj potvrdenie o zdravotnom stave od všeobecného lekára pre deti a dorast, ktorého súčasťou je aj údaj o povinnom očkovaní. Žiadosť podaná bez tohto potvrdenia nie je kompletná.
Ak sa do MŠ prijíma dieťa ktoré má zariadením výchovného poradenstva a prevencie identifikované špeciálne výchovno-vzdelávacie potreby, zákonný zástupca musí okrem žiadosti o prijatie dieťaťa a potvrdenia o zdravotnom stave dieťaťa predložiť aj vyjadrenie príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie, ak ide o dieťa so zmyslovým a telesným postihnutím, aj vyjadrenie príslušného odborného lekára.
Zákonný zástupca môže podať žiadosť:
- osobne,
- písomne poštou,
- e-mailom, príp.
- elektronicky, ako formulár.
Riaditeľka po dohode so zriaďovateľom určí miesto a termín podávania žiadostí na prijatie dieťaťa na predprimárne vzdelávanie pre nasledujúci školský rok a podmienky na prijatie zverejní na budove MŠ a inom verejne prístupnom mieste spravidla od 30. apríla do 31. mája.
Riaditeľka v prvom rade akceptuje podmienky prijímania detí stanovené zákonom č. 245/2008 Z. z.; „zákonné podmienky“:
- prednostne sa do materskej školy prijímajú deti, ktoré dovŕšili piaty rok veku,
- deti s odloženým začiatkom plnenia povinnej školskej dochádzky,
- deti s dodatočne odloženým začiatkom plnenia povinnej školskej dochádzky.
„Ostatné podmienky“ určené riaditeľkou materskej školy prerokované pedagogickou radou:
- súrodenci už umiestnených detí v MŠ,
- deti, ktoré majú osvojené základné sebaobslúžne návyky,
- deti odporúčané logopédom, centrom pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie a centrom špeciálno-pedagogického poradenstva.
Počet detí, ktoré môžu byť do materskej školy prijaté, závisí od kapacitných možností MŠ.

Dieťa od dvoch rokov veku možno prijať len výnimočne. Riaditeľka MŠ nesmie uprednostniť deti mladšie ako trik roky pred prijatím starších detí. Deti mladšie ako tri roky možno prijať len vtedy, ak sú uspokojené žiadosti zákonných zástupcov detí, ktoré dovŕšili piaty rok veku, deti s odloženým začiatkom plnenia povinnej školskej dochádzky a detí s dodatočne odloženým začiatkom povinnej školskej dochádzky, ako aj detí vo veku od troch rokov.
Každý zákonný zástupca má možnosť požiadať riaditeľku MŠ o prehodnotenie jeho rozhodnutia o neprijatí dieťaťa na predprimárne vzdelávanie v MŠ.
Riaditeľka MŠ má možnosť rozhodnúť, že buď vydá rozhodnutie o zaradení na adaptačný pobyt alebo diagnostický pobyt v súlade s § 59 ods. 4 zákona č. 245/2008 Z. z.
O adaptačnom pobyte hovoríme najmä vo vzťahu k deťom zdravým, u ktorých je predpoklad, že by mohli mať problémy zadaptovať sa na úplne iné podmienky, než na aké sú zvyknuté z domu (a to vôbec nemusí ísť len o deti napr. 3 - ročné, lebo často krát majú adaptačné problémy aj deti napr. 5-ročné, ktoré boli doposiaľ stredobodom pozornosti jeho blízkych). Aj počas adaptačného pobytu môže dieťa navštevovať materskú školu aj celodenne, za predpokladu, že tomu predchádzala buď postupná adaptácia alebo dieťa si rýchlo "zvyklo" na materskú školu; môže dôjsť k dohode medzi riaditeľkou materskej školy a zákonným zástupcom o tom, že sa zmení čas pobytu dieťa v materskej škole z napr. 2 - 3 hodín denne postupne na celý deň.
O diagnostickom pobyte hovoríme vo vzťahu k deťom so zdravotným znevýhodnením. Deti, ktoré majú zariadením výchovného poradenstva a prevencie diagnostikované špeciálne výchovno-vzdelávacie potreby. Diagnostický pobyt slúži na to, aby sa zistilo, či sa u konkrétneho dieťaťa bude môcť výchova a vzdelávanie uskutočňovať ako výchova a vzdelávanie začleneného dieťaťa v bežnej triede, alebo ako výchova a vzdelávanie v špeciálnej triede, resp. v špeciálnej materskej škole.
Podmienky a kritéria prijímania detí do MŠ sú zverejnené na webovej stránke obce i MŠ, na nástenke v budove materskej školy.Vidiná, dňa 10.4. 2019 --------------------------------- Mgr. Renáta Melicherová
riaditeľka materskej školy


Vytvorené: 15. 4. 2019
Posledná aktualizácia: 15. 4. 2019 13:50
Autor: