Navigácia

Obsah

Zápis detí do Materskej školy vo Vidinej na školský rok 2021/2022

Typ: ostatné
zápis detí do MŠV čase mimoriadneho prerušenia školského vyučovania sa zápis detí do Materskej školy vo Vidinej na školský rok 2021/2022 uskutoční od 30. apríla 2021 do 31. mája 2021.

Materská škola, Riečna 27, 985 59 Vidiná

 

Zápis a prijímanie detí do MŠ

na školský rok 2021/2022

 

Dieťa sa do materskej školy prijíma na základe písomnej žiadosti zákonného zástupcu. Zákonný zástupca spolu s písomnou žiadosťou o prijatie dieťaťa do materskej školy predkladá aj potvrdenie o zdravotnom stave dieťaťa od všeobecného lekára pre deti a dorast, ktorého súčasťou je aj údaj o povinnom očkovaní.

 

Usmernenie k zápisu detí na plnenie povinnej školskej dochádzky v čase mimoriadneho prerušenia školského vyučovania

 

Minister školstva, vedy, výskumu a športu SR určuje termín podávania žiadostí o prijatie detí do materskej školy pre nasledujúci školský rok od 30. apríla 2021 do 31. mája 2021. Pri podaní žiadosti o prijatie dieťaťa do materskej školy sa nebude vyžadovať potvrdenie o zdravotnom stave. Dieťa bude prijaté iba na adaptačný pobyt. Podrobnosti o spôsobe zabezpečenia prijímania detí do MŠ budú priebežne doplnené.

 

 • podávanie žiadostí o prijatie dieťaťa sa bude organizovať bez osobnej prítomnosti detí; odporúča sa komunikácia elektronickou formou, ak to technické podmienky umožňujú, prípadne iným spôsobom v závislosti od priestorových možností konkrétnej materskej školy s dôrazom na dodržiavanie hygienicko-epidemiologických opatrení,

 • potvrdenie o zdravotnom stave dieťaťa sa nebude vyžadovať; ak do času vydávania rozhodnutia o prijatí dieťaťa zákonní zástupcovia dodatočne nepriložia potvrdenie o zdravotnom stave, dieťa bude prijaté len na adaptačný pobyt,

 • ak pôjde o prijatie dieťaťa so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, nebude sa vyžadovať predloženie vyjadrenia príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie; ak zákonní zástupcovia dieťaťa so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami dodatočne nepriložia potvrdenie o zdravotnom stave a vyjadrenie príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie, dieťa bude prijaté len na diagnostický pobyt

 

Žiadosť – bude budúcim škôlkarom a ich rodičom doručená do schránok alebo formulár žiadosti je k dispozícii na stránke obce:

 

Žiadosť o prijatie dieťaťa do materskej školy v školskom roku 2020/2021

 

 Zákonný zástupca môže podať žiadosť:

 • osobne - doniesť do materskej školy v termíne od 18.5. do 22.5. v čase od 12.00 do16.00 hod.

 • písomne poštou od 4.5. do 31.5. 2020

 • e – mailom materskaskola@vidina.sk do 31.5. 2020

 • vypísanú žiadosť do schránky na obecnom úrade od 4.5.do 31.5. 2020

 

 Podmienky na prijatie budú zverejnené :

 • dverách materskej školy

 • na   verejne prístupnom mieste /na vývesných tabuliach obce /

 • na oficiálnej stránke obce Vidiná

 

Podmienky prijímania

Počet detí, ktoré môžu byť do materskej školy prijaté, závisí od kapacitných možností materskej školy.

 

Riaditeľ v prvom rade akceptuje podmienky prijímania detí stanovené zákonom č. 245/2008 Z.z.:

Do materskej školy sa prijímajú :

 • deti od troch do šiestich rokov veku

 • prednostne sa do materskej školy prijímajú deti, ktoré dovŕšili piaty rok veku

 • deti s odloženým začiatkom plnenia povinnej školskej dochádzky

 • deti s dodatočne odloženým začiatkom plnenia povinnej školskej dochádzky

 

Ďalšie podmienky prijímania detí prerokované s pedagogickou radou a radou školy.

 

 • súrodenci detí už navštevujúcich našu MŠ

 • výnimočne môže byť prijaté dieťa od dvoch rokov veku, ak má osvojené hygienické návyky /bez plienok, vie sa sámnajesť, napiť z pohára../

 

Dieťa od dvoch rokov veku možno prijať len výnimočne. Riaditeľka materskej školy nesmie uprednostniť deti mladšie ako tri roky pred prijatím starších detí. Deti mladšie ako tri roky možno prijať len vtedy, ak sú uspokojené žiadosti zákonných zástupcov detí, ktoré dovŕšili piaty rok veku, deti s odloženým začiatkom plnenia povinnej školskej dochádzky a detí s dodatočne odloženým začiatkom povinnej školskej dochádzky, ako aj detí vo veku od troch rokov.

 

Riaditeľka materskej školy má možnosť rozhodnúť, že buď vydá rozhodnutie o zaradení na adaptačný alebo diagnostický pobyt v súlade s § 59 ods. 4 zákona č. 245/2008 Z.z.

Adaptačný pobyt – podľa vyhlášky MŠ SR č. 306/2008 v znení vyhlášky 308/2009 Z. z. o materskej škole,z dôvodu ľahšej adaptácie dieťaťa, možno prijať dieťa na čas adaptačného pobytu, v ktorom zákonný zástupca privádza dieťa do materskej školy postupne na jednu hodinu, dve a najviac štyri hodiny, spolupracuje s pedagogickými zamestnancami a po prevzatí dieťaťa z materskej školy zabezpečuje riadnu starostlivosť o dieťa.“

Adaptačný pobyt môže mať teda podľa vyhlášky rôznu dĺžku – jednu hodinu, dve, najviac však štyri hodiny. Dĺžku adaptačného pobytu by si mal dohodnúť riaditeľ MŠ so zákonným zástupcom dieťaťa s prihliadnutím na individuálne osobitosti dieťaťa.

„Vážnymi komplikáciami“ na strane rodiča sa poukazuje na to, že Zákonník práce nijakým spôsobom neošetruje situáciu, keď dieťa absolvuje adaptačný pobyt v škôlke. Rodičom nevzniká nárok na voľno z práce z tohto dôvodu.

Ak sa rozhodujete, či prerušiť adaptáciu alebo vydržať, máte na to obmedzený čas. Podľa zákona č. 245/2008 Z. z. nesmie byť adaptačný pobyt dieťaťa dlhší ako tri mesiace. Riaditeľ môže na základe písomnej žiadosti zákonného zástupcu rozhodnúť o prerušení dochádzky dieťaťa do materskej školy na dohodnutý čas.

Vyhláškou MŠ SR č. 306/2008 Z.z. (§ 3 ods. 3) má riaditeľka materskej školy ustanovenú kompetenciu, že v prípade zníženej adaptačnej schopnosti dieťaťa môže na základe žiadosti zákonného zástupcu rozhodnúť o prerušení dochádzky dieťaťa do materskej školy na dohodnutý čas.

O prerušení dochádzky dieťaťa do materskej školy z dôvodu zníženej adaptačnej schopnosti riaditeľ materskej školy vydá v súlade s § 5 ods. 14 písm. c) zákona č. 596/2003 Z.z. rozhodnutie.

V tomto rozhodnutí riaditeľka uvedie presný čas (dátum) od kedy, do kedy bude dochádzka dieťaťa prerušená. Dĺžka trvania prerušenia dochádzky dieťaťa je individuálna. Žiadny právny predpis ju neurčuje.

 

O  diagnostickom pobyte hovoríme vo vzťahu k deťom so zdravotným znevýhodnením. Diagnostický pobyt slúži aj na to, aby sa zistilo, či sa u konkrétneho dieťaťa bude môcť výchova a vzdelávanie uskutočňovať ako výchova a vzdelávanie začleneného dieťaťa v bežnej triede alebo ako výchova a vzdelávanie v špeciálnej triede, resp. v špeciálnej materskej škole.

 

Písomné rozhodnutie o prijatí resp. neprijatí dieťaťa do materskej školy bude zákonným zástupcom detí doručené poštou do 30. júna 2020.

 

Kontakt

Materská škola

Riečna 27

985 59 VIDINÁ

materskaskola@vidina.sk

0905926498

047/4370381                                                

 

Súbory na stiahnutie:

Žiadosť o prijatie dieťaťa do materskej školy v školskom roku 2020/2021

Zápis a podmienky prijatia detí do Materskej školy vo Vidinej na školský rok 2020/2021

 


Prílohy

Vytvorené: 3. 5. 2020
Posledná aktualizácia: 3. 5. 2021 09:15
Autor: