Navigácia

Obsah

Materská škola, Riečna č. 27, Vidiná

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Školský poriadok

2022/2023

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Základné informácie : 

 

 

Zriaďovateľ  :                                                Obec  Vidiná

       Adresa   :                                                            Športová 1, Vidiná, 985 59   

       Kontakt :                                                 Ing. Ján Šupica

           

Riaditeľka materskej školy :                         Mgr. Marcela  Janštová

        Kontakt :                                                0918741169 , 0905926498                                                                                                   materskaskola vidina.sk

 

Vedúca školskej jedálni :                              Janka  Skýpalová

        Kontakt :                                                0918741169

 

 

 

Forma vzdelávania :                                      celodenná, s možnosťou poldennej výchovy a        vzdelávania

Vyučovací jazyk    :                                      slovenský

 

 

Počet pedagogických zamestnancov :          4

Počet prevádzkových zamestnancov :          1

Počet zamestnancov školskej jedálne :        2          

 

 

Článok I

 

Úvodné ustanovenie

       Školský poriadok školy vydáva riaditeľka materskej školy v zmysle § 153 č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „školský zákon“) po prerokovaní s orgánmi školskej samosprávy (t.j. v materskej škole s radou školy) a v pedagogickej rade.

Školský poriadok je vnútorným dokumentom školy, ktorý predstavuje súhrn záväzných noriem, zásad a pravidiel zabezpečujúcich spolužitie kolektívu detí, ich zákonných zástupcov, pedagogických zamestnancov Materskej školy  Vidiná.

Školský poriadok je v súlade s príslušnými všeobecne záväznými pravidlami a je súčasťou taxatívne vymedzenej povinnej dokumentácie školy v súlade s §11 ods. 3 písm.n) školského zákona.

Školský poriadok zohľadňuje špecifické podmienky Materskej školy Vidiná, Riečna č. 27, s prihliadnutím na požiadavky a potreby zákonných zástupcov a zriaďovateľa a je vypracovaný v súlade s princípmi sledovania najlepších záujmov detí a optimálneho rozvoja detí predškolského veku.

Školský poriadok je uložený v kancelárii riaditeľky materskej školy a dostupný k nahliadnutiu pre potreby zákonných zástupcov detí, pedagogických zamestnancov popr. /SŠI/ na vyžiadanie.

 

Školský poriadok školy upravuje podrobnosti o

 

 • výkone práv a povinností detí a ich zákonných zástupcov v materskej škole, pravidlách vzájomných vzťahov a vzťahov s pedagogickými zamestnancami materskej školy,

 

 • prevádzke a vnútornom režime materskej školy,

 

 

 • podmienkach na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia detí a ich ochrany pre sociálnopatologickými javmi, diskrimináciou alebo násilím,

 

 • podmienkach nakladania s majetkom, ktorý materská škola spravuje, ak tak rozhodne zriaďovateľ

 

 

 • iných veciach, nevyhnutných na zabezpečenie plynulej a kvalitnej výchovy a vzdelávania

 

 

 

Článok II

Výkon práv a povinnosti detí a ich zákonných zástupcov v materskej škole,

pravidlá vzájomných vzťahov a vzťahov s pedagogickými

zamestnancami materskej školy

 

 

 

 • Dieťa má právo na:
  • rovnoprávny prístup ku vzdelávaniu,
  • bezplatné vzdelanie v materskej škole rok pred plnením povinnej školskej dochádzky,
  • vzdelanie v štátnom jazyku a v materinskom jazyku v rozsahu ustanovenom v školskom zákone,
  • úctu k jeho vierovyznaniu, svetonázoru, národnostnej a etnickej príslušnosti,
  • úctu k svojej osobe, na zabezpečenie ochrany proti psychickému, k fyzickému a sexuálnemu násiliu,
  • ochranu pred zanedbávaním, krutosťou a využívaním,
  • prednostnú ochranu a pomoc,
  • poskytovanie poradenstva a služieb spojených s výchovou a vzdelávaním,
  • výchovu a vzdelávanie v bezpečnom a hygienicky vyhovujúcom prostredí,
  • organizáciu výchovy a vzdelávania primeranú jeho veku, schopnostiam, záujmom, zdravotnému stavu v súlade so zásadami psychohygieny,
  • individuálny prístup rešpektujúci jeho schopnosti, možnosti, nadanie a zdravotný stav,
  • slobodnú voľbu hry v súlade so svojimi možnosťami, záujmami a záľubami v rozsahu ustanovenom vzdelávacím programom,
  • informácie týkajúce sa jeho osoby a jeho výchovno-vzdelávacích výsledkov,
  • individuálne vzdelávanie za podmienok ustanovených v súlade s právnymi predpismi,
  • náhradu škody, ktorá vznikla pri výchove a vzdelávaní, alebo v priamej súvislosti s nimi (toto ustanovenie sa nevzťahuje na škodu podľa osobitného predpisu uvedeného v školskom zákone).
  • dieťa so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami (ďalej len so „ŠVVP“) má právo na výchovu a vzdelávanie s využitím špecifických foriem a metód, ktoré zodpovedajú jeho potrebám, a na vytvorenie nevyhnutných podmienok, ktoré túto výchovu a vzdelávanie umožňujú.
  • dieťa so ŠVVP má právo používať pri výchove a vzdelávaní špeciálne didaktické a kompenzačné pomôcky, asistenta učiteľa.

 

 

 

2. Dieťa je povinné:

 • neubližovať osobám zúčastňujúcich sa výchovy a vzdelávania,
 • neobmedzovať svojim konaním práva ostatných osôb zúčastňujúcich sa na výchove a vzdelávaní,
 • konať tak, aby nepoškodzovalo, neničilo majetok školy, ktorý škola využíva na výchovu a vzdelávanie,
 • konať tak, aby neohrozovalo svoje zdravie a bezpečnosť, ako aj zdravie a bezpečnosť ďalších osôb zúčastňujúcich na výchove a vzdelávaní,
 • ctiť si ľudskú dôstojnosť svojich spolužiakov a zamestnancov školy,
 • rešpektovať pokyny učiteľky a nepedagogických zamestnancov školy, ktoré sú v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi, vnútornými predpismi školy  a dobrými mravmi.

 

3.  Zákonný zástupca má právo:

 • vybrať pre svoje dieťa materskú školu, ktorá poskytuje výchovu a vzdelávanie podľa zákona, zodpovedajúca schopnostiam, zdravotnému stavu, záujmom a záľubám dieťaťa, jeho vierovyznaniu, svetonázoru, národnostnej a etnickej príslušnosti, právo na slobodnú voľbu školy možno uplatňovať v súlade s možnosťami výchovno-vzdelávacej sústavy,
 • žiadať, aby sa v rámci výchovy a vzdelávania v škole poskytovali deťom informácie a vedomosti vecne a mnohostranne, v súlade so súčasným poznaním sveta a v súlade s princípmi a cieľmi výchovy a vzdelávania,
 • oboznámiť sa so Školským vzdelávacím programom „Zlatá brána otvorená“ a Školským poriadkom školy,
 • byť informovaný o výchovno-vzdelávacích výsledkoch svojho dieťaťa,
 • na poskytnutie poradenských služieb vo výchove a vzdelávaní svojho dieťaťa,
 • zúčastňovať sa na výchove a vzdelávaní po predchádzajúcom súhlase riaditeľky materskej školy,
 • vyjadrovať sa k Školskému vzdelávaciemu programu „Zlatá brána otvorená“ prostredníctvom orgánov školskej samosprávy.

 

4.  Zákonný zástupca dieťaťa je povinný:

 • a/ dodržiavať podmienky výchovno-vzdelávacieho procesu svojho dieťaťa určené školským poriadkom školy,
 • b/ dbať na sociálne a kultúrne zázemie dieťaťa a rešpektovať jeho špeciálne

výchovno – vzdelávacie potreby

 • c/ informovať materskú školu o zmene zdravotnej spôsobilosti jeho dieťaťa, jeho zdravotných problémoch alebo iných závažných skutočnostiach, ktoré by mohli mať vplyv na priebeh výchovy a vzdelávania,
 • d/ rešpektovať, že v čase od odovzdania dieťaťa službu konajúcej učiteľke až po prevzatie dieťaťa zákonným zástupcom (alebo splnomocnenou osobou) sa komunikácia s dieťaťom uskutočňuje len prostredníctvom príslušnej učiteľky, alebo riaditeľky materskej školy,
 • e/ rešpektovať, že počas pobytu v materskej škole dieťa nesmie používať mobilné elektronické zariadenia prostredníctvom, ktorých dochádza k prenosu údajov tretím osobám, bez súhlasu osôb, o ktorých sa údaje prenášajú,
 • f/ nahradiť škodu, ktorú dieťa úmyselne zavinilo,
 • g/ všetky veci, súvisiace s poskytovaním predprimárneho vzdelávania jeho dieťaťu riešiť interne, v materskej škole s učiteľkami, ktoré pracujú v triede, v ktorej je dieťa zaradené, podľa potreby riešiť aj s riaditeľkou školy,
 • h/ zdržať sa znevažujúcich vyjadrení, statusov a komentárov na sociálnych sieťach, týkajúcich sa pedagogických činností materskej školy, riadenia materskej školy a zamestnancov materskej školy,
 • i/vyzdvihnúť si dieťa z materskej školy,  v prípade, ak zákonný zástupca bez predchádzajúcej dohody nevyzdvihne svoje dieťa   do času ukončenia prevádzky, učiteľka v triede bude kontaktovať postupne všetky osoby, ktoré majú poverenie na prevzatie dieťaťa, ak žiadna z poverených osôb neprevezme dieťa, bude materská škola kontaktovať príslušné okresné riaditeľstvo policajného zboru, ktoré okrem výkonu svojich oprávnení disponuje aj kontaktom na príslušný orgán sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately, ktorý je dosiahnuteľný aj mimo služobného času zamestnancov – upozornenie : Službu konajúca učiteľka nesmie odviesť dieťa k sebe domov, ani ho odovzdať inej osobe ako je zákonný zástupca, alebo ním splnomocnené osoby
 • j / vyzdvinúť si dieťa z materskej školy,  v prípade, ak zákonný zástupca preberá dieťa pod vplyvom alkoholu alebo iných omamných látok, alebo dochádza k zanedbávaniu riadnej starostlivosti, bude službu konajúca učiteľka, alebo riaditeľka materskej školy po predchádzajúcom písomnom upozornení zákonného zástupcu, v rámci všeobecnej povinnosti vyplývajúcej z § 7 ods.1 zákona číslo 305/2005 Z.z. O sociálnoprávnej ochrane detí a o sociálnej kuratele informovať o tejto skutočnosti  príslušný Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny, oddelenie sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately.
 • k/ prihlásiť dieťa na plnenie povinnej školskej dochádzky, dbať o to, aby dieťa dochádzalo pravidelne a včas, ak nezabezpečí inú formu vzdelávania a dôvody neprítomnosti dieťaťa na výchove a vzdelávaní doloží v súlade so školským poriadkom školy,
 • l/ vyzdvihnúť si čo najskôr dieťaťa z MŠ, ak dostane od učiteľa informáciu, že dieťaťa má teplotu, hnačku,  zvracia, alebo sa vyskytlo iné ochorenie či nevoľnosť, opätovný nástup v takomto prípade je možný len lekárskym potvrdením, že dieťaťa je už zdravé,
 • m/ uhrádzať mesačný príspevok zákonného zástupcu na čiastočnú úhradu výdavkov za pobyt dieťaťa v MŠ podľa VZN obce Vidiná č. VZN č. 2/2019, ktoré nadobudlo účinnosť od 01.09.2019 a príspevok na stravu podľa pokynov vedúcej stravovania
 • n/ poskytnúť so zámerom spracovania osobné údaje v rozsahu uvedenom v §11 ods.6 školského zákona
 • o/ hlásiť neprítomnosť dieťaťa v materskej škole  

Ak sa dieťa nemôže zúčastniť na výchove a vzdelávaní v škole jeho zákonný zástupca je povinný oznámiť škole bez zbytočného odkladu príčinu jeho neprítomnosti. Za dôvod ospravedlniteľnej neprítomnosti dieťaťa sa uznáva najmä:

- choroba,

- lekárom nariadený zákaz dochádzky do školy,

- rekonvalescencia alebo vyzdvihnutie dieťaťa z materskej školy pri príznakoch ochorenia počas dňa,

- mimoriadne nepriaznivé poveternostné podmienky,

- náhle prerušenie premávky hromadných dopravných prostriedkov,

- mimoriadne udalosti v rodine alebo účasť dieťaťa na súťažiach.

Ak ide o neprítomnosť dieťa, pre ktoré  predprimárne vzdelávanie nie je povinné :

 • z dôvodu ochorenia,  neprítomnosť ospravedlňuje zákonný zástupca prostredníctvom telefónu alebo zápisu do zošita na to určeného a prístupného – vstupná chodba
 • ak dieťa nie je prítomné v materskej škole päť a viac dní z dôvodu, že napr. trávi čas so starou mamou, ide na dovolenku s rodičmi, má prerušenú dochádzku a pod., pri návrate dieťaťa do materskej školy zákonný zástupca predkladá len písomné vyhlásenie o tom, že dieťa neprejavuje príznaky prenosného ochorenia a nemá nariadené karanténne opatrenie, ktoré nesmie byť staršie ako jeden deň - potvrdenie o bezinfekčnosti prostredia.   Zákonný zástupca nepredkladá potvrdenie od lekára. Vyhlásenie zákonného zástupcu dieťaťa podľa platných predpisov sa vyžaduje z epidemiologických  dôvodov kvôli ochrane zdravia ostatných detí v kolektíve.

Ak ide o dieťa, pre ktoré je predprimárne vzdelávanie  povinné :

 •  z dôvodu ochorenia, vyžadujúceho lekárske vyšetrenie, trvá dlhšie ako sedem  po sebe nasledujúce vyučovacie dni, predloží jeho zákonný zástupca potvrdenie od lekára.
 • neprítomnosť dieťaťa  do siedmich pracovných dní – ospravedlní rodič / tlačivo na ospravedlnenie dieťaťa je k dispozícii u triedneho učiteľa/
 • ak  zákonný zástupca  potrebuje vo výnimočných a osobitne odôvodnených prípadoch ospravedlniť neprítomnosť dieťaťa je potrebná žiadosť zákonného zástupcu riaditeľke materskej školy s odvôvodnením,
 • pri podozrení o zanedbanie  plnenie povinného predprimárneho  vzdelávania triedna učiteľka dieťaťa oznámi túto skutočnosť riaditeľke materskej školy :

 

 • ak zákonný zástupca dieťaťa nedbá o riadne plnenie povinného predprimárneho vzdelávania svojho dieťaťa, oznámi riaditeľ materskej školy túto skutočnosť príslušnému orgánu štátnej správy a obci, v ktorej má zákonný zástupca dieťaťa trvalý pobyt.
 • zákonný zástupca dieťaťa nedbá o riadne plnenie povinného predprimárneho vzdelávania, najmä ak neprihlási dieťa na plnenie povinného predprimárneho vzdelávania alebo ak dieťa, pre ktoré je predprimárne vzdelávanie povinné, neospravedlnene vynechá viac ako päť dní v mesiaci
 • zápisom rieši neprítomnosť dieťaťa, aj so zákonným zástupcom

Riaditeľka materskej školy má kompetenciu rozhodnúť o ospravedlnení / neospravedlnení neprítomnosti dieťaťa na predprimárnom vzdelávaní po prerokovaní s triednou učiteľkou.

Bezpríznakovosť

 

Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti sa predkladá s cieľom zabezpečiť bezpečné prostredie v školách a školských zariadeniach za účelom zaistenia bezpečnosti a ochrany zdravia detí podľa § 152 písm. c) zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „školský zákon“), a tak zachovať prezenčnú výučbu a minimalizovať riziko prerušenia výučby v triede. Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti rodič predkladá pri nástupe do školy a po každom prerušení dochádzky do školy a školského zariadenia v trvaní 5 a viac po sebe nasledujúcich vyučovacích dní (víkendy a sviatky sa nepočítajú) „Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti“ dieťaťa. V prípade, že rodič nepredloží „Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti“, dieťa/žiak sa považuje za príznakového, a je potrebné, aby rodič kontaktoval všeobecného lekára pre deti a dorast, ktorý ho bude ďalej usmerňovať.

Izolačná miestnosť

Škola má zriadenú izolačnú miestnosť s priamym vetraním, ktorá slúži na umiestnenie osoby s príznakmi COVID-19 alebo iného infekčného ochorenia.

 

Ospravedlnenie neprítomnosti

 

 Podľa rozhodnutia ministra školstva rodič môže svojím rozhodnutím ospravedlniť dieťa na 5 po sebe idúcich vyučovacích dní/dieťa s povinným predprimárnym vzdelávaním na 7 po sebe idúcich vyučovacích dní (víkendy a sviatky sa nepočítajú) aj z dôvodu ochorenia. Pri absencii viac ako 7 (dieťa s PPV) po sebe idúcich vyučovacích dní z dôvodu ochorenia musí (dieťa s PPV) predložiť „Potvrdenie od lekára“ od všeobecného lekára pre deti a dorast, ktorý má vedomosť o prebiehajúcom ochorení (bez obmedzenia počtu ospravedlnení počas školského roka). Rodičia detí s nepovinným predprimárnym vzdelávaním „Potvrdenie od lekára“ nepredkladajú. Potvrdenie od lekára môže byť škole alebo rodičovi zaslané aj e-mailom; pokiaľ lekár nevie potvrdenie zaslať e-mailom, môže lekár o ňom školu informovať telefonicky.

Prekrytie horných dýchacích ciest respirátorom/rúškom.

Na základe aktuálne platnej vyhlášky ÚVZ SR dieťa/žiak ani zamestnanec školy nemusí mať v interiéri ani v exteriéri prekryté horné dýchacie cesty. Z obavy o svoje zdravie môže aj naďalej dieťa/žiak a zamestnanec mať dobrovoľne prekryté horné dýchacie cesty rúškom/respirátorom.

 

Ranný filter

 

 Materská škola povinne vykonáva ranný filter podľa § 24 ods. 9 písm. a), b) zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Odporúčame ostatným druhom škôl vykonávať ranný filter z dôvodu zaistenia bezpečnosti a ochrany zdravia žiakov v nadväznosti na aktuálnu epidemickú situáciu v danej škole. V prípade, že žiak pri rannom filtri prejavuje akýkoľvek príznak COVID-19, je potrebné bezodkladne informovať rodiča, aby si ho prišiel vyzdvihnúť. Do tej doby je žiak umiestnený v izolačnej miestnosti. Oznam vstupu do priestorov školy a školského zariadenia Škola a školské zariadenie zverejní „Oznam vstupu do priestorov školy a školského zariadenia“ na vchodových dverách a webovom sídle školy (https://www.tomasovce.sk/materska-skola/oznamy-materskej-skoly/ )

5.  Výkon práv a povinností pedagogických zamestnancov vo vzťahu k dieťaťu a jeho zákonným zástupcom:

Pedagogickí zamestnanci a odborní zamestnanci majú okrem práv ustanovených osobitnými predpismi pri výkone pracovnej činnosti práva, ktoré sú vymedzené v §3 zákona č. 138/2019 Z.z. o pedagofických zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, ďalej len zákon č. 138/2019 Z.z.

Na pedagogických a nepedagogických zamestnancov sa vzťahujú povinnosti uvedené v §4 ods.1 zákona č.138/2019 Z.z.

Práva ustanovené školským zákonom a zákonom č. 138/2019 Z.z. sa zaručujú  rovnako každému v súlade so zásadou rovnakého zaobchádzania vo výchove a vzdelávaní.

Výkon práv a povinností vyplývajúceho zo školského zákona musí byť v súlade s dobrými mravmi, pričom nikto nesmie tieto práva a povinnosti zneužívať na škodu druhého dieťaťa, pretože v súlade s § 145 ods. 1 školského zákona sa práva ustanovené školským zákonom zaručujú rovnako všetkým deťom v súlade so zásadou rovnakého zaobchádzania  vo vzdelaní ustanoveného zákonom č. 365/2004 Z.z. o rovnakom zaobchádzaní v niektorých oblastiach a o ochrane pred diskrimináciou a o zmene a doplnení niektorých zákonov / antidiskriminačný zákon/ v znení neskorších predpisov.

a/    pedagogický zamestnanec má právo odmietnuť prevziať dieťa do materskej školy, ak zistí, že jeho zdravotný stav nie je vhodný na prijatie,

b/   pedagogický zamestnanec má právo informovať rodiča o zmene zdravotného stavu dieťaťa počas pobytu v materskej škole, zabezpečiť izolovanie dieťaťa od kolektívu, dozor ním poverenou sobou z radov zamestnancov školy a informovať zákonného zástupcu dieťaťa,

c/    v materskej škole pedagogickí zamestnanci nepodávajú deťom žiadne lieky zo školskej lekárničky alebo liekov, ktoré určí lekár, okrem liekov životu ohrozujúce – po písomnom potvrdení a  poučení lekárom - špecialistom

d/  zachovávať neutralitu, t.j. ako budú pedagogickí zamestnanci materskej školy počas prebiehajúceho konania o úprave výkonu rodičovských práv a povinností k dieťaťu zachovávať neutralitu vo svojich postojoch a vyjadreniach, týkajúcich sa dieťaťa a, že v prípade potreby poskytnú nezaujaté, vecné a objektívne stanovisko len súdu, ak si ho od materskej školy písomne vyžiada, a že obsah tohto písomného stanoviska neposkytnú ani jednému zákonnému zástupcovi,

e/    dbať na napĺňanie rodičovských práv a povinností zákonných zástupcov, t.j. , že počas konania o rozvode a úprave výkonu rodičovských práv a povinností bude materská škola dbať o riadne napĺňanie rodičovských práv a povinností až do rozhodnutia súdu tak, ako to bolo do podania návrhu na rozvod manželstva a úpravu výkonu rodičovských práv a povinností k dieťaťu ( napr. , že každý rodič má právo priviesť dieťa do materskej školy aj ho z nej vyzdvihnúť),

f/    rešpektovať v prípade narušených vzťahov medzi zákonnými zástupcami len rozhodnutie súdu alebo minimálne predbežné rozhodnutie súdu, ktorého zmyslom je dočasná úprava pomerov zákonných zástupcov vo vzťahu k starostlivosti  o dieťa t.j  materská škola bude rešpektovať to, že vykonateľnosť uznesenia o nariadení predbežného opatrenia nie je viazaná na jeho právoplatnosť, pretože toto uznesenie sa stáva právoplatné jeho doručením a márnym uplynutím lehoty na podanie odvolania, materská škola pri tom rešpektuje skutočnosť, že aj napriek nariadeniu predbežného opatrenia rodičovské práva a povinnosti zostávajú zachované,

g/   v prípade zverenia dieťaťa právoplatným rozhodnutím súdu len jednému zo zákonných zástupcov, ktorý zastupuje dieťa v bežných veciach, materská škola bude riešiť všetky záležitosti týkajúce sa dieťaťa výhradne s rodičom, ktorý má dieťa v bežných veciach zastupovať,

 

h/     priestory materskej školy nie sú miestom, kde zákonný zástupca, ktorému dieťa nebolo zverené do osobnej starostlivosti môže kedykoľvek navštevovať maloleté dieťa mimo súdom presne určeného dňa a času obsiahnutého vo výroku rozhodnutia alebo súdom schválenej rodičovskej dohode, ak škola s uvedenými dokumentmi disponuje,

ch/ priestory materskej školy môžu byť miestom styku s maloletým a však len v prípade , ak sa postupuje podľa súdneho rozhodnutia, v ktorom úpravu styku určí súd respektíve podľa súdom schválenej rodičovskej dohody,

Pedagogický zamestnanec je povinný:

 • chrániť a rešpektovať práva dieťaťa a jeho zákonného zástupcu,
 • zachovávať mlčanlivosť a chrániť pred zneužitím osobné údaje, informácie o zdravotnom stave a výsledky odborných vyšetrení detí, s ktorými prišiel do styku,
 • rešpektovať individuálne výchovno-vzdelávacie potreby dieťaťa s ohľadom na jeho schopnosti, možnosti, sociálne a kultúrne zázemie a odporúčania odborných zamestnancov,
 • usmerňovať a objektívne hodnotiť výchovu a vzdelávanie dieťaťa,
 • poskytovať dieťaťu a zákonnému zástupcovi poradenstvo a odbornú pomoc spojenú s výchovou a vzdelávaním,
 • pravidelne informovať dieťa a zákonného zástupcu o priebehu a výsledkoch výchovy a vzdelávania.

                        Nikto nesmie tieto práva a povinnosti zneužívať na škodu druhého dieťaťa. Dieťa nesmie byť v súvislosti s výkonom svojich práv postihovaný za to, že podá na iného uchádzača, dieťa a pedagogického zamestnanca alebo iného zamestnanca školy sťažnosť, žalobu, návrh na začatie trestného stíhania.

 

6. Pravidlá vzájomných vzťahov s pedagogickými zamestnancami a ďalšími zamestnancami materskej školy sú určené týmito zásadami a princípmi:

a/ vytvárať tvorivú atmosféru na udržiavanie dobrých medziľudských vzťahov

b/ uplatňovať iniciatívu, vzájomnú pomoc a ochotu

c/ presadzovať toleranciu

d/ prejavovať otvorenosť, konštruktívnosť a asertivitu pri riešení konfliktov a sporných situácii

 

 

 

 Článok III

       Prevádzka   a     vnútorný režim   materskej školy

1.  Zriaďovateľ materskej školy

            Zriaďovateľom materskej školy je Obec Vidiná.

 

2.  Charakteristika materskej školy

            Materská škola vo Vidinej je dvojtriedna materská škola, ktorá poskytuje celodennú výchovu a vzdelávanie deťom vo veku od 3 do 6 rokov , deťom pokračujúcim v plnení  povinného predprimárneho vzdelávania, deťom s individuálnym povinným predprimárnym vzdelávaním. Vo výnimočných prípadoch prijímame od dvoch rokov veku, pokiaľ sú vytvorené vhodné materiálne, personálne a iné podmienky. Materská škola taktiež poskytuje aj možnosť poldenného pobytu detí podľa potreby rodičov a dohody medzi rodičom a riaditeľkou materskej školy, aj pre deti so ŠVVP.

            Materská škola je umiestnená v budove bývalej základnej školy. Prízemie tvorí vstupná chodba, ktorá slúži ako šatňa, kuchyňa s jedálňou, sklad potravín, plynová kotolňa, dve triedy, sociálne zariadenia a umyváreň, dezinfekčná miestnosť, práčovňa, sklad náradia. Na poschodí sa nachádzajú dve spálne, telocvičňa, izolačka, sociálne zariadenie a umyváreň, miestnosť pre riaditeľku a učiteľky. Prízemie je spojené s vnútorným schodiskom.

            K materskej škole patrí školský dvor využívaný pre hry a zábavu. Delí sa na dve časti ,  predný a zadný dvor. V zadnej časti školského dvora je vyasfaltovaná plocha, ktorá slúži ako detské dopravné ihrisko.

 

3.  Funkcie materskej školy

            Materská škola plní najmä tieto funkcie:

a) pedagogickú funkciu – spočíva v zabezpečení výchovy a vzdelávania detí predškolského veku vrátane spravidla od troch do šiestich rokov, detí s odloženou povinnou školskou dochádzkou a dodatočne odloženou povinnou školskou dochádzkou, vo všestrannom rozvíjaní osobnosti dieťaťa s rešpektovaním jeho vekových a individuálnych osobitostí, utváraní základných predpokladov dieťaťa na zvládnutie požiadaviek vzdelávania v základnej škole a vytvorenie predpokladov pre celoživotné vzdelávanie.

b) poradenskú funkciu – ktorou učitelia poskytujú odborné konzultácie o dieťati zákonným zástupcom, ktorých deti dochádzajú do materskej školy.

c) diagnostickú funkciu – včasným odhaľovaním porúch a odchylok vo vývine dieťaťa.

d) socializačnú funkciu – vytváraním vhodných podmienok na socializáciu dieťaťa.

e) kompenzačnú funkciu – na vyrovnávanie rozdielov medzi deťmi v rámci inkluzívnej výchovy a vzdelávania a sociokultúrne znevýhodneného prostredia.

            Výchova a vzdelávanie detí v materskej škole sa uskutočňuje podľa Školského vzdelávacieho programu „Zlatá brána otvorená“, ktorý je spracovaný na podmienky školy.

 

4.  Prevádzka materskej školy

            Materská škola je v prevádzke pracovných dňoch od 6:30 hod. do 16:30 hod.

            Čas prevádzky materskej školy je prerokovaná so zákonnými zástupcami a schválená so zriaďovateľom.

            Prevádzka  môže byť obmedzená alebo prerušená na nevyhnutne potrebný čas z dôvodu:

 • nízkeho počtu dochádzajúcich detí, revádzka sa obmedzí tzv. zlučovaním tried, najmä popoludní,  toto zlučovanie sa uskutočňuje pri absencii pedagogického zamestnanca z rôznych dôvodov,  tom, že sú deti delené do iných tried, sú zákonní zástupcovia informovaní písomným oznamom,  súčasťou oznamu je zoznam detí a trieda, do ktorej bolo dieťa dočasne zaradené / pandemické opatrenia -  triedy sa nezlučujú/,
 • zvýšeného výskytu respiračných ochorení sa prevádzka preruší na určité obdobie
 • výskytu iných prenosných ochorení sa prevádzka preruší na niekoľko dní podľa nariadenia príslušného RÚVZ
 • prevádzka materskej školy môže byť dočasne prerušená aj zo závažných dôvodov, ktoré ohrozujú zdravie zverených detí alebo môžu spôsobiť závažné škody na majetku, ide najmä o prevádzkové dôvody, medzi ktoré môžeme zaradiť:
 • realizácia procesov v budove materskej školy, ktoré môžu z hygienických dôvodov narušiť výchovno-vzdelávací proces (deratizácia, dezinsekcia objektu),
 • začiatok rozsiahlejšej rekonštrukcie školy (napr. pred letnými prázdninami),
 • havarijné stavy na budove,
 • odstávka dodávky tepla, elektrickej energie, vody.
 • podľa §150 ods.5 školského zákona možnosť poskytnutia riaditeľkou MŠ voľno v trvaní 5 dní( mimoriadna situácia, núdzový stav – organizačné a prevádzkové dôvody). 

O prerušení alebo obmedzení prevádzky materskej školy rozhoduje riaditeľka po konzultácii so zákonnými zástupcami detí a vydaní súhlasu zriaďovateľom.

Prevádzka –  prázdniny

V čase jesenných, polročných, jarných, veľkonočných  prázdnin  bude prevádzka materskej školy zabezpečená podľa záujmu zákonných zástupcov detí. Pri zníženom počte detí sa prevádzka obmedzí na činnosť jednej triedy.

 Letné prázdniny -  prevádzka sa preruší najmenej na tri týždne z dôvodov:

 • potreby dôkladného čistenia priestorov materskej školy,
 • dezinfekcie prostredia a hračiek,
 • čerpania dovolenky pedagogických a nepedagogických zamestnancov.

Prerušenie alebo obmedzenie prevádzky materskej školy cez letné prázdniny riaditeľka povinne oznámi spravidla dva mesiace vopred.

O obmedzení alebo prerušení prevádzky materskej školy, škola vopred preukázateľne informuje zákonných zástupcov.  Ak to situácia dovoľuje, robí to v dostatočnom časovom predstihu a verejne dostupným spôsobom na webovom sídle školy (v časti „Aktuality“), na vývesnej tabuli na prízemí v chodbe alebo na vstupných dverách.

Rozdelenie tried a pedagogických zamestnancov :

Riaditeľka materskej školy:                   Mgr. Marcela Janštová

Učiteľky materskej školy:         I. trieda / Ježková/ - deti vo veku od dvoch do štyroch rokov

                                                                               tr. uč. -Kristína Úriová, Marcela Janštová

 

                                               II. trieda / Veveričková/- deti vo veku od štyroch do siedmych rokov

                                                           tr. uč. -  Mgr. Tamara Kubišová, Renata Gajdošíková

 

Konzultačné hodiny pedagogických zamestnancov materskej školy:  

 • riaditeľka materskej školy

párny týždeň v čase od 13:00 hod. do 15:00 hod.

nepárny týždeň v čase od 8:30 hod. do 11:30 hod. a od 16:00 do 16.30 hod.

 

 • učiteľky materskej školy

I. trieda / Ježková

párny týždeň v čase od 13:30 hod. 15:00 hod.

nepárny týždeň v čase od 8:30 hod. do 10:00 hod.

II. trieda / Veveričková

párny týždeň v čase od 8:30 hod. do 10:00 hod.

nepárny týždeň v čase od 13:00 hod. do 14.30 hod.

            Prípadne podľa potreby a dohody medzi pedagogickým zamestnancom a zákonným zástupcom dieťaťa.

            Konzultácie sú spravidla ústne. V písomnej forme sa vyhotovujú, ak pedagogický zamestnanec opakovane rieši rovnaký problém, na ktorý bol zákonný zástupca v predchádzajúcom čase upozornený.

            Pedagogický zamestnanec poskytuje odborné rady a pomoc zákonným zástupcom, riešenie konfliktných výchovno-vzdelávacích situácií, informácie o napredovaní ich detí, zároveň sprostredkúva spoluprácu s inštitúciami s Centrom pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie (ďalej CPPPaP), atď.

            Za prevádzku školskej kuchyne zodpovedá vedúca školskej jedálne:                                Janka Skýpalová.

Konzultačné hodiny:    pondelok až v piatok v čase od 7:00 hod. do 9:00 hod.

 

 

5.   Dochádzka detí do materskej školy – schádzanie a rozchádzanie

            Zákonný zástupca privádza dieťa do materskej školy spravidla od 6:30 hod. do 8:00 hod. a prevezme ho od 15:00 hod. do najneskôr 16:30 hod.

Deti v MŠ sa schádzajú od 6.30 hod. v triede II.  Od 7.00 hod. prechádzajú za doprovodu učiteľky do triedy I.   Dieťa s poldennou dochádzkou si zákonný zástupca prevezme medzi 12.00 hod. - 12.30 hod.

            V prípade dochádzky dieťaťa v priebehu dňa, dohodne zákonný zástupca čas jeho príchodu a spôsob stravovania tak, aby nenarušil priebeh výchovno-vzdelávacej činností detí. Zákonný zástupca je povinný dieťa odovzdať osobne službu konajúcej učiteľke, príp. druhej učiteľke. Učiteľka nepreberá zodpovednosť za bezpečnosť dieťaťa, ktoré zákonný zástupca poslal do materskej školy samé, alebo ho nechal v šatni bez dozoru.

            Pred vstupom do triedy je povinná učiteľka previesť ranný filter, v rámci ktorého prevzatie dieťaťa od zákonného zástupcu môže učiteľka odmietnuť, ak zistí, že jeho zdravotný stav nie je vhodný na prijatie dieťaťa do materskej školy. Ak dieťa v materskej škole počas dňa ochorie, učiteľka zabezpečí jeho izoláciu od ostatných detí, dozor ním poverenou osobou z radov zamestnancov školy a informuje zákonného zástupcu dieťaťa.

            Neprítomnosť dieťaťa a odhlásenie zo stravy oznámi zákonný zástupca vopred, najneskôr do 8:00 hod. v deň neprítomnosti dieťaťa. Ak sa tak nestane, zákonný zástupca uhrádza plnú stravnú jednotku toho dňa , ktorú dieťa obvykle odoberá.

 

6.  Podmienky prijatia a dochádzky detí do materskej školy

            Príjímanie detí na predprimárne vzdelávanie v zmysle  školského zákona :

 • pri  prijímaní do materskej školy sa musí dodržiavať zásada rovnoprávnosti prístupu k výchove a vzdelávaniu a zákazu akýchkoľvek foriem diskriminácie a obzvlášť segregácie.
 • počet detí, ktoré môžu byť do materskej školy prijaté, závisí od kapacitných možností materskej školy v nadväznosti na  školskéhý zákon.

Riaditeľka MŠ v prvom rade akceptuje podmienky prijímania detí  ustanovené školským zákonom  596,  zákonné podmienky:

- kompetencie riaditeľky školy vo vzťahu k prijímaniu detí do MŠ – školský  zákon 596

- riaditeľka školy rozhoduje o :

a) prijatí dieťaťa do materskej školy,

b) prijatí dieťaťa na adaptačný pobyt alebo na diagnostický pobyt,

c) prerušení dochádzky dieťaťa do materskej školy, ak nejde o povinné predprimárne vzdelávanie,

d) oslobodení dieťaťa od povinnosti dochádzať do školy zo zdravotných dôvodov, ak ide o povinné predprimárne vzdelávanie,

e) povolení individuálneho vzdelávania dieťaťa, ak ide o povinné predprimárne vzdelávanie,

f) pokračovaní plnenia povinného predprimárneho vzdelávania,

g)  predčasnom skončení predprimárneho vzdelávania, ak nejde o povinné    predprimárne vzdelávanie

Ak riaditeľka materskej školy dodatočne zistí, že žiadosť o prijatie dieťaťa podala osoba, ktorá na to nemá oprávnenie, bezodkladne vykoná nápravu a požiada zákonného zástupcu, ktorému je dieťa zverené do výlučnej osobnej starostlivosti o podpísanie žiadosti o prijatie do materskej školy.

Prijímanie detí na predprimárne vzdelávanie do materskej školy je limitované kapacitnými možnosťami materskej školy v nadväznosti na ustanovenie § 28 ods. 9 a 10 školského zákona.

Pri prijímaní detí do materskej školy v prvom rade musí riaditeľ materskej školy dodržiavať podmienky prijímania detí ustanovené v § 59 ods. 1 a 2 školského zákona, ktoré možno nazvať ,, zákonnými podmienkami“.

Na predprimárne vzdelávanie  prijímame deti :

 1. prednostne,  pre ktoré je plnenie predprimárneho vzdelávania   ( deti narodené do 31.augusta dovŕšia  5 rokov veku, t.j. dieťa podľa § 28 ods.1 školského zákona)
 2.  ktoré pokračujú v  plnení povinného predprimárneho vzdelávania
 3. súrodenci detí už navštevujúcich našu materskú školu
 4. deti vo veku od 3 rokov
 5. výnimočne môže byť prijaté dieťa od dvoch rokov veku, ak má osvojené hygienické návyky /bez plienok, vie sa sám  najesť, napiť z pohára../ a je voľná kapacita

Dieťa sa do materskej školy  prijíma od 1. septembra daného šk. roka, v mimoriadnych prípadoch aj skôr/ po vzájomnej dohode/.

Riaditeľka materskej školy po dohode so zriaďovateľom určí miesto a termín podávania žiadostí na prijatie dieťaťa na predprimárne vzdelávanie pre nasledujúci školský rok a podmienky na prijatie zverejní na budove materskej školy a inom verejne prístupnom mieste spravidla od 30. apríla do 31. mája.  Podľa súčasného právneho stavu, sa nevyžaduje osobná účasť detí na zápise do materskej školy.

Dieťa sa do materskej školy prijíma vždy len  na základe     písomnej žiadosti   zákonného zástupcu, ktorej povinnou súčasťou je písomného potvrdenia o zdravotnom stave dieťaťa od všeobecného lekára pre deti a dorast, ktorého súčasťou  je aj údaj o povinnom očkovaní dieťaťa.  Potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti nie je potvrdením o aktuálnom zdravotnom stave dieťaťa, ale je potvrdením o jeho zdravotnej spôsobilosti absolvovať predprimárne vzdelávanie.

Žiadosť :

Žiadosti rodičov o prijatie dieťaťa na predprimárne vzdelávanie do materskej školy na nasledujúci školský rok sa podávajú v čase             od 1. mája do 31.mája.

Žiadosť :

 • formulár žiadosti nájdete na stránke obce Vidiná 
 • nemusí byť formulár našej materskej školy – nie je to podmienka
 • žiadosť –  budúcim škôlkarom s trvalým pobytom vo Vidinej – bude   doručená do schránok do konca apríla každý školský rok

Zákonný zástupca môže podať žiadosť:

 • osobne -  doniesť do materskej školy
 • písomne -  poštou  
 • e – mailom  materskaskola@vidina.sk
 • vypísanú žiadosť do schránky na Obecnom úrade vo Vidinej

 Podmienky prijatia detí na predprimárne vzdelávanie v danom  školskom roku budú zverejňované na :

 • dverách  materskej školy
 • na   verejne prístupnom mieste /na vývesných tabuliach obce /
 • na oficiálnej stránke obce  Vidiná – Zápis

Riaditeľka MŠ  nemôže odmietnuť prevzatie žiadosti od rodiča , a to ani v prípade, ak vie, že nemá voľnú kapacitu.

 

Vyhlásenie o bezinfekčnosti prostredia

Na rozdiel od potvrdenia o zdravotnej spôsobilosti, ktoré zákonný zástupca predkladá spolu so žiadosťou, písomné vyhlásenie o tom, že dieťa neprejavuje príznaky prenosného ochorenia a nemá nariadené karanténne opatrenie, podľa § 24 ods. 8 zákona č. 355/2007 Z. z. predkladá zákonný zástupca materskej škole až po prijatí dieťaťa, a to:

- pred prvým vstupom dieťaťa do materskej školy a

- vždy po neprítomnosti dieťaťa v materskej škole dlhšej ako päť kalendárnych dní.

Toto písomné vyhlásenie sa v praxi nazýva aj ako „vyhlásenie o bezinfekčnosti alebo o bezpríznakovosti“.

Vyhlásenie o bezinfekčnosti (o bezpríznakovosti) podľa § 24 ods. 8 zákona č. 355/2007 Z. z. nesmie byť staršie ako jeden deň; môže mať podobu, ako je uvedené v prílohe č. 1 vyhlášky MZ SR č. 526/2007 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o požiadavkách na zotavovacie podujatia.

 

Počet žiadostí podaných zákonným zástupcom nie je obmedzený a zákonný zástupca môže podať žiadosť aj do viacerých materských škôl.

MŠ nemôže odmietnuť prevziať od zákonného zástupcu žiadosť, ale vzhľadom na kapacitné možnosti MŠ, nie všetky deti, ktorých zákonní zástupcovia o to požiadajú, bude možné prijať.

Ak materská škola z kapacitných dôvodov nemôže prijať všetky deti, ktorých zákonní zástupcovia o prijatie do materskej školy žiadajú, riaditeľka školy vydá rozhodnutie o neprijatí do materskej školy podľa § 5 ods. 14 písm. a) zákona č. 596/2003 Z. z.

 

Spádová materská škola

Povinné predprimárne vzdelávanie plní dieťa v spádovej materskej škole, ak zákonný zástupca pre dieťa nevyberie inú materskú školu. Dieťa môže plniť povinné predprimárne vzdelávanie aj v inej ako spádovej materskej škole, ak ho riaditeľka tejto materskej školy prijme na predprimárne vzdelávanie. Dieťa môže plniť povinné predprimárne vzdelávanie mimo obce, v ktorej má trvalý pobyt, na základe rozhodnutia riaditeľa materskej školy, do ktorej sa hlási. Riaditeľ materskej školy, do ktorej bolo dieťa prijaté, oznámi túto skutočnosť riaditeľovi spádovej materskej školy.

Spádová materská škola sa určuje len pre deti, pre ktoré je predprimárne vzdelávanie povinné. Spádovými materskými školami sú len materské školy zriadené obcou/mestom.

 

Povinné predprimárne vzdelávanie

 

Pre dieťa, ktoré dosiahne päť rokov veku do 31. augusta príslušného roka je predprimárne vzdelávanie povinné.

Dieťa, ktoré navštevuje materskú školu a do 31. augusta  (vrátane) dosiahne päť rokov veku, sa bez povinnosti opätovne žiadať o prijatie do materskej školy automaticky, od 1. septembra stáva dieťaťom plniacim povinné predprimárne vzdelávanie.

Ak sa ale rodič dieťaťa, pre ktoré je predprimárne vzdelávanie povinné, rozhodne, že dieťa prihlási na povinné predprimárne vzdelávanie do inej materskej školy, ako je tá, ktorú navštevuje pred začiatkom povinného predprimárneho vzdelávania, o prijatie dieťaťa do novej materskej školy musí požiadať a k žiadosti musí priložiť potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti od všeobecného lekára pre deti a dorast, ktoré obsahuje aj údaj o povinnom očkovaní; v prípade, že je týmto dieťaťom dieťa so špeciálnymi výchovno-vzdelávacím potrebami (ďalej len „ŠVVP“), priloží rodič aj vyjadrenie príslušného zariadenia poradenstva a prevencie a odporučenie všeobecného lekára pre deti a dorast.

 

Povinné predprimárne vzdelávanie dieťaťa, ktoré nedovŕši päť rokov veku

 

Ak rodič požiada, aby bolo na povinné predprimárne vzdelávanie v materskej škole prijaté dieťa, ktoré nedovŕšilo piaty rok veku do 31. augusta  príslušného roka, je povinný k žiadosti predložiť súhlasné vyjadrenie príslušného zariadenia poradenstva a prevencie a súhlasné vyjadrenie všeobecného lekára pre deti a dorast. O to, aby bolo na povinné predprimárne vzdelávanie v materskej škole prijaté dieťa, ktoré nedovŕšilo piaty rok veku do 31. augusta  je rodič povinný požiadať najneskôr 31. augusta.

Ak zákonný zástupca dieťaťa, ktoré do 31. augusta príslušného roku nedovŕši šesť rokov veku, uvažuje o tom, že požiada základnú školu o to, aby bolo jeho dieťa od nasledujúceho školského roku  výnimočne prijaté na plnenie povinnej školskej dochádzky, je potrebné, aby riaditeľa materskej školy, v ktorej je dané dieťa prijaté alebo do ktorej o prijatie zákonní zástupcovia žiadajú, požiadal o prijatie dieťaťa na povinné predprimárne vzdelávanie pred dovŕšením piateho roku veku, a je povinný k žiadosti predložiť:

- súhlasné vyjadrenie príslušného zariadenia poradenstva a prevencie a

- súhlasné vyjadrenie všeobecného lekára pre deti a dorast.

Riaditeľka MŠ v  priebehu školského roka  potvrdzuje  plnenie povinného predprimárneho vzdelávania dieťaťom na účely podľa § 28a ods. 5 školského zákona vydaním „potvrdenia“.

 

Deti pokračujúce v plnení povinného predprimárneho vzdelávania

 

Povinné predprimárne vzdelávanie v materskej škole trvá jeden školský rok. Ak dieťa po dovŕšení šiesteho roka veku nedosiahne školskú spôsobilosť, riaditeľka  MŠ  rozhodne o pokračovaní plnenia povinného predprimárneho vzdelávania v materskej škole na základe písomného súhlasu príslušného zariadenia poradenstva a prevencie, písomného súhlasu všeobecného lekára pre deti a dorast a s informovaným súhlasom rodiča. 

Rozhodnutie o pokračovaní plnenia povinného predprimárneho vzdelávania riaditeľka MŠ  vydá bezodkladne po predložení písomného súhlasu príslušného zariadenia poradenstva a prevencie, písomného súhlasu všeobecného lekára pre deti a dorast a informovaného súhlasu rodiča

 

O každej žiadosti je riaditeľka MŠ povinná rozhodnúť podľa Správneho poriadku .

Podľa § 144a školského zákona  sa na podaniach týkajúcich sa výchovy a vzdelávania, v ktorých sa rozhoduje v správnom konaní, teda aj na žiadosti sa vyžaduje podpis oboch zákonných zástupcov dieťaťa. Podpis oboch zákonných zástupcov dieťaťa sa nevyžaduje, ak:

- jednému z rodičov bol obmedzený alebo pozastavený výkon rodičovských práv a povinností vo veciach výchovy a vzdelávania dieťaťa, ak jeden z rodičov bol pozbavený výkonu rodičovských práv a povinností vo veciach výchovy a vzdelávania dieťaťa, alebo ak spôsobilosť jedného z rodičov na právne úkony bola obmedzená (spôsob preukázania uvedenej skutočnosti ani doklad, ktorým sa táto skutočnosť preukazuje, nie je explicitne určený, túto skutočnosť je možné preukázať napríklad neoverenou kópiou rozhodnutia súdu),

- jeden z rodičov nie je schopný zo zdravotných dôvodov podpísať (spôsob preukázania uvedenej skutočnosti ani doklad, ktorým sa táto skutočnosť preukazuje, nie je explicitne určený, túto skutočnosť je možné preukázať napríklad potvrdením od všeobecného lekára zákonného zástupcu, ktoré nie je schopný sa podpísať ) alebo

- vec neznesie odklad, zadováženie súhlasu druhého rodiča je spojené s ťažko prekonateľnou prekážkou a je to v najlepšom záujme dieťaťa (spôsob preukázania uvedenej skutočnosti ani doklad, ktorým sa táto skutočnosť preukazuje nie je explicitne určený, túto skutočnosť je možné preukázať napríklad písomným vyhlásením.

Zákonní zástupcovia sa môžu dohodnúť, že žiadosť podpisuje iba jeden zákonný zástupca a rozhodnutie sa doručí iba jednému zákonnému zástupcovi, ak písomné vyhlásenie o tejto skutočnosti doručia riaditeľke  MŠ.

 

Riaditeľka  MŠ vydá rozhodnutie 

 • o prijatí dieťaťa na predprimárne vzdelávanie od nového školského roka do 30. júna školského roka, ktorý predchádza školskému roku, v ktorom sa má predprimárne vzdelávanie dieťaťa začať.

Riaditeľka MŠ  písomne oznámi zriaďovateľovi počet prijatých detí a počet neprijatých detí

Riaditeľka  materskej školy podľa § 59 ods. 7 školského zákona do 15. júla zašle zoznam detí prijatých na povinné predprimárne vzdelávanie obci, v ktorej majú trvalý pobyt. Zoznam obsahuje meno, priezvisko, dátum narodenia, adresu trvalého pobytu prijatého dieťaťa.

Vzhľadom na to, že dieťa môže plniť povinné predprimárne vzdelávanie mimo obce, v ktorej má trvalý pobyt, na základe rozhodnutia riaditeľa materskej školy, do ktorej sa hlási, riaditeľ materskej školy, do ktorej bolo dieťa prijaté, oznámi túto skutočnosť riaditeľovi spádovej materskej školy.

Ak riaditeľka  MŠ   prijme dieťa, pre ktoré je predprimárne vzdelávanie povinné, z inej obce, oznámi túto skutočnosť riaditeľke spádovej materskej školy.

Ak ide o dieťa, pre ktoré je predprimárne vzdelávanie povinné a toto dieťa:

- nemá v Slovenskej republike trvalý pobyt, alebo

- nebolo prijaté do materskej školy podľa odsekov 1 až 3 § 59a školského zákona

 

určí materskú školu, v ktorej bude plniť povinné predprimárne vzdelávanie orgán miestnej štátnej správy v školstve, teda regionálny úrad školskej správy. Určeniu materskej školy, v ktorej dané dieťa bude plniť povinné predprimárne vzdelávanie predchádza komunikácia regionálneho úradu školskej správy s riaditeľkou/riaditeľkami konkrétnej materskej školy/konkrétnych materských škôl, pretože aj prijatie dieťaťa v tomto prípade je limitované kapacitnými možnosťami konkrétnej materskej školy. Po zistení situácie v konkrétnych materských školách regionálny úrad školskej správy písomne vyzve zákonného zástupcu takéhoto dieťaťa, do ktorej materskej školy si má podať žiadosť o prijatie na predprimárne vzdelávanie. Následne zákonnému zástupcovia po predložení kompletnej žiadosti, riaditeľ danej materskej školy doručí rozhodnutie o prijatí jeho dieťaťa na predprimárne vzdelávanie.

 

Podľa § 144a školského zákona rozhodnutia o prijatí alebo o neprijatí dieťaťa na predprimárne vzdelávanie do materskej školy doručujú obom zákonným zástupcom dieťaťa. Ak sa tak dohodnú zákonní zástupcovia, rozhodnutie možno doručiť len jednému z nich. Túto vzájomnú dohodu deklarujú zákonní zástupcovia písomným vyhlásením podľa § 144a ods. 4 školského zákona, ktoré doručia riaditeľke MŠ .

Ak je na žiadosti uvedená doručovacia adresa len jedného zákonného zástupcu, zástupkyňa MŠ pri ZŠ  nie je povinná druhú doručovaciu adresu zisťovať a rozhodnutie  vydané sa doručuje len na známu doručovaciu adresu. Ak majú obaja zákonní zástupcovia rôznu doručovaciu adresu, rozhodnutie sa doručuje každému zákonnému zástupcovi osobitne.

Riaditeľ materskej školy má možnosť:

 • vydať rozhodnutie o prijatí na adaptačný pobyt alebo na diagnostický pobyt, podľa § 5 ods. 14 písm. b) zákona č. 596/2003 Z. z. alebo
 • vydať rozhodnutie o prijatí dieťaťa do materskej školy podľa § 5 ods. 14 písm. a) zákona č. 596/2003 Z. z a v tomto rozhodnutí, podľa § 59 ods. 8 školského zákona určiť adaptačný pobyt alebo diagnostický pobyt dieťaťa.

Adaptačný pobyt sa vzťahuje  na deti, u ktorých je predpoklad, že by mohli mať problémy zadaptovať sa na úplne iné podmienky.  V § 3 ods. 1 vyhlášky MŠ SR č. 306/2008 Z. z. o materskej škole v znení neskorších predpisov je ustanovený rozsah adaptačného pobytu dieťaťa v materskej škole, ktorý môže mať rôznu dĺžku – jednu hodinu, dve a najviac štyri hodiny.

Predpokladom úspešného zvládnutia adaptačného pobytu je spolupráca zákonných zástupcov s pedagogickými zamestnancami materskej školy. Po úspešnom ukončení adaptačného pobytu začne dieťa navštevovať materskú školu pravidelne v dohodnutom čase, t. j. buď na celodennú výchovu a vzdelávanie alebo na poldennú výchovu a vzdelávanie (ako je uvedené v rozhodnutí).

Podľa § 59 ods. 8 školského zákona nesmie byť adaptačný pobyt dieťaťa dlhší ako tri mesiace; adaptačný pobyt nemožno predlžovať.  

Diagnostický  pobyte -  deti  so zdravotným znevýhodnením. Diagnostický pobyt slúži aj na to, aby sa zistilo, či sa u konkrétneho dieťaťa bude môcť výchova a vzdelávanie uskutočňovať ako výchova a vzdelávanie začleneného dieťaťa v bežnej triede alebo ako výchova a vzdelávanie v špeciálnej triede, resp. v špeciálnej materskej škole. Ak sa do materskej školy prijíma dieťa ktoré má zariadením výchovného poradenstva a prevencie identifikované ŠVVP, zákonný zástupca musí okrem žiadosti o prijatie dieťaťa a potvrdenia o zdravotnom stave dieťaťa predložiť aj vyjadrenie príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie, ak ide o dieťa so zmyslovým a telesným postihnutím, aj vyjadrenie príslušného odborného lekára.

 

7. Prijímanie,výchova a vzdelávanie detí so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami /ďalej len ŠVVP/

 • deti so ŠVVP sa zaraďujú do tried alebo do samostatných tried pre deti so ŠVVP,
 • do samostatných tried  pre deti so ŠVVP nie je možné zaradiť deti výlučne z dôvodu , že pochádzajú zo sociálne znevýhodneného prostredia,
 • o zaradení dieťaťa so ŠVVP rozhodne riaditeľka materskej školy na základe odporúčania  všeobecného lekára pre deti a dorast a školského zariadenia výchovného poradenstva  a prevencie a informovaného súhlasu zákonného zástupcu,
 • počet detí v triede môže byť znížený najviac o dve za každé dieťa so ŠVVP,
 • maximálny počet zaradených detí so ŠVVP v jednej triede sú dve,
 • pri prijímaní detí so ŠVVP riaditeľka materskej školy zváži, či na prijatie takého dieťaťa má vytvorené vhodné podmienky /personálne, priestorové, materiálne, resp.či ich bude schopná po prijatí dieťaťa vytvoriť.

Pred vydaním rozhodnutia o prijatí dieťaťa  so ŠVVP (vrátane určenia konkrétnej formy výchovy a vzdelávania – celodenná, poldenná, niekoľko hodín, niekoľko dní v týždni, s účasťou zákonného zástupcu na výchove a vzdelávaní atď.) dôsledne riaditeľka materskej školy preskúma všetky podklady a okolnosti, ktoré by mohli mať vplyv na ich rozhodnutie. Spolu s rozhodnutím o prijatí dieťaťa poskytne zákonným zástupcom v písomnej podobe informáciu o tom, že sú povinní informovať materskú školu o zmenách v zdravotnom stave dieťaťa alebo o iných závažných skutočnostiach, ktoré by mohli mať vplyv na priebeh výchovy a vzdelávania dieťaťa a tiež informuje zákonných zástupcov o tom, že ak tak neurobia, riaditeľka po nástupe dieťaťa do materskej školy, po zistení okolností negatívne ovplyvňujúcich výchovu a vzdelávanie konkrétneho dieťaťa alebo ostatných detí zúčastňujúcich sa na výchove a vzdelávaní pristúpi k tomu, že určí diagnostický pobyt dieťaťa, počas ktorého sa overí, či dôjde k zmene formy výchovy a vzdelávania, príp. že po predchádzajúcom opakovanom písomnom upozornení zákonného zástupcu pristúpi k vydaniu rozhodnutia buď o prerušení dochádzky dieťaťa do materskej školy, alebo o predčasnom ukončení predprimárneho vzdelávania z dôvodu, že materská škola nie je schopná, vzhľadom na svoje podmienky (personálne, priestorové, materiálno-technické), poskytnúť dieťaťu výchovou a vzdelávanie primeranú druhu a stupňu jeho zdravotného znevýhodnenia. Riaditeľka materskej školy všetku komunikáciu so zákonnými zástupcami dieťaťa so ŠVVP zaznamenáva písomne a riadne eviduje v osobnom spise.

Riaditeľka spolu s miestom a termínom zverejní aj podmienky prijímania detí do materskej školy. V prvom rade akceptuje podmienky prijímania detí stanovené zákonom, tzv. "zákonné podmienky". Okrem týchto riaditeľka určuje ostatné podmienky prijímania detí. Robí to tak po ich prerokovaní v pedagogickej rade školy (viď. Podmienky a kritéria prijímania detí do materskej školy sa môže každým školským rokom meniť).

Ostatné podmienky:

 • súrodenci už umiestnených detí v materskej škole,
 • deti odporúčané klinickým logopédom, CPPPaP a iným poradným orgánom.

 

 

8. Individuálne vzdelávanie dieťaťa, pre ktoré je predprimárne vzdelávanie povinné

Povinné predprimárne vzdelávanie môžu deti plniť  individuálnou formou – individuálne vzdelávanie/dieťa musí byť najskôr prijaté do kmeňovej školy alebo už  plní predprimárne vzdelávanie v kmeňovej škole/,  § 28 ods. 2 školského zákona, plní dieťa, ktorého :

 • zdravotný stav mu neumožňuje plniť povinné  predprimárne vzdelávanie v kmeňovej materskej škole
 • zákonný zástupca o to požiada materskú školu / žiadosť + písomný súhlas všeobecného lekára pre deti a dorast/

Povolenie Individuálne vzdelávanie dieťaťa podľa §28b ods. 2 písm. b)školského zákona riaditeľka kmeňovej materskej školy zruší :

 • na žiadosť zákonného zástupcu
 • na základe odôvodneného návrhu fyzickej osoby, ktorá uskutočňuje individuálne vzdelávanie dieťaťa
 • na návrh hlavného školského inšpektora
 • ak sa neplní obsah individuálneho vzdelávania

 

 

 9.   Oslobodenie dieťaťa od povinnosti dochádzať do materskej školy zo zdravotných dôvodov , ak ide o povinné predprimárne vzdelávanie

Zákonný zástupca, ak pôjde o deti, ktoré síce dosiahnu päť rokov veku do 31. augusta, ktorý predchádza začiatku školského roka, od ktorého budú deti plniť povinnú školskú dochádzku v základnej škole, avšak majú nepriaznivý zdravotný stav, ktorý im neumožní vzdelávať sa až do pominutia dôvodov, môžu požiadať riaditeľa spádovej materskej školy podľa § 59a ods. 1 školského zákona o oslobodenie o povinnosti dochádzať do materskej školy a k žiadosti podľa § 28a ods. 6 školského zákona priložia:

 • písomný súhlas všeobecného lekára pre deti a dorast
 • písomný súhlas zariadenia výchovného poradenstva a prevencie

Následne, po predložení žiadosti spolu s  požadovanými písomnými súhlasmi podľa § 28a ods. 6 školského zákona riaditeľ materskej školy rozhodne podľa § 5 ods. 14 písm. d) zákona č. 596/2003 Z. z. o oslobodení dieťaťa od povinnosti dochádzať do materskej školy zo zdravotných dôvodov, ak ide o povinné predprimárne vzdelávanie.

Dieťaťu, ktoré má vydané rozhodnutie o oslobodení od povinnosti dochádzať do materskej školy zo zdravotných dôvodov, ak ide o povinné predprimárne vzdelávanie sa neposkytuje žiadne vzdelávanie ani v materskej škole, ani individuálnym vzdelávaním, až do pominutia dôvodov, pre ktoré došlo k oslobodeniu.

 

10. Prerušenie dochádzky dieťaťa do materskej školy

 • a/ ak pôjde o zdravotné dôvody, zníženú adaptačnú schopnosť, rodinné dôvody alebo iné dôvody zo strany zákonného zástupcu – prerušenie aj  na základe žiadosti zákonného zástupcu,
 • b/ v prípade zvýšeného záujmu zákonných zástupcov o prijatie detí do materskej školy, môže riaditeľka na miesto dieťaťa, ktoré má prerušenú dochádzku prijať iné dieťa, pri čom v rozhodnutí bude uvedené, že toto dieťa prijíma na konkrétne stanovený čas vymedzené dátumami, ktoré sú totožné s časom prerušenia dochádzky iného dieťaťa uvedeným na rozhodnutí.
 • c/ prerušení dochádzky dieťaťa do materskej školy z dôvodu zníženej adaptačnej schopnosti, chorobnosti  a iné, riaditeľka materskej školy vydá podľa platných predpisov rozhodnutie, rozhodnutí riaditeľka uvádza presný čas (dátum) od kedy, do kedy bude dochádzka dieťaťa prerušená. Dĺžka trvania prerušenia dochádzky dieťaťa je individuálna,
 • d/ zákonný zástupca dieťaťa, ktorý požiadal o prerušenie dochádzky, by mal v dostatočnom časovom predstihu, pred uplynutím termínu, dokedy má jeho dieťa prerušenú dochádzku, dva týždne pred uplynutím času, písomne oznámiť riaditeľke materskej školy, či jeho dieťa bude po uplynutí tohto času pokračovať v predprimárnom vzdelávaní v materskej škole.

 

 

11.  Predčasné skončenie dochádzky dieťaťa ak nejde o povinné predprimárne vzdelávanie

 • Riaditeľka materskej školy rozhodne o predčasnom ukončení predprimárneho vzdelávania, ak nejde o povinné  predprimárne vzdelávanie,  po predchádzajúcom písomnom upozornení zákonného zástupcu v následných prípadoch:
 • zákonný zástupca dieťaťa opakovanie porušuje podmienky predprimárneho vzdelávania svojho dieťaťa určené školským poriadkom,
 • zákonný zástupca  neposkytne materskej škole pravdivé informácia o zdravotnej spôsobilosti svojho dieťaťa , jeho zdravotných problémoch alebo iných závažných skutočnostiach , ktoré majú vplyv na priebeh  výchovy a vzdelávania jeho dieťaťa a ostaných detí zúčastňujúcich sa na predprimárnom vzdelávaní,
 • predčasné skončenie predprimárneho vzdelávania odporučí všeobecný lekár pre deti a dorast alebo lekár špecialista
 • predčasné skončenie odporučí príslušné zariadenie výchovného poradenstva a prevencie
 • rozhodnúť o ukončení predprimárneho vzdelávania nemožno, ak ide o dieťa pre ktoré je predprimárne vzdelávanie povinné aj v prípade ak pôjde o pokračovanie povinného predprimárneho vzdelávania

 

Predprimárne vzdelávanie dieťa získa absolvovaním posledného ročníka vzdelávacieho odboru vzdelávania v materskej škole, platí to aj pre dieťa pokračujúce v plnení povinného predrimárneho vzdelávania. Dokladom o získanom stupni vzdelania je osvedčenie o absolvovaní predprimárneho vzdelávania (vydané na tlačive schválenom ministerstvom školstva), ktoré vydáva materská škola k 30. júnu príslušného roka len na základe žiadosti zákonného zástupcu alebo zástupcu zariadenia.

 

 

12.  Úhrada príspevkov na čiastočnú úhradu nákladov v materskej škole

V zmysle Všeobecného záväzného nariadenia obce Vidiná č. 2/2019 za pobyt dieťaťa v materskej škole je zákonný zástupca povinný prispievať na čiastočnú úhradu výdavkov materskej škole mesačne na jedno dieťa sumou 10 eur. V prípade, že zákonný zástupca má v materskej škole dve a viac detí, výška príspevku za druhé a ďalšie dieťa je 5 eur mesačne na dieťa.

Tento príspevok sa uhrádza vopred do 10. dňa v kalendárnom mesiaci bezhotovostne na účet obce, poštovou poukážkou alebo v hotovosti do hlavnej pokladne obecného úradu Vidiná s udaním variabilného symbolu, ktorý mu bol pridelený.

 • Príspevok v materskej škole sa neuhrádza za dieťa:
 • a/ ktoré plní povinné predprimárne vzdelávanie
 • b/ ktorého zákonný zástupca predloží riaditeľke materskej škole doklad o poberaní dávky v hmotnej núdzi a príspevok k dávke v hmotnej núdzi
 • c/ ktoré je umiestnené v zariadení na základe rozhodnutia súdu
 • Príspevok v materskej škole na základe rozhodnutia zriaďovateľa sa neuhrádza za dieťa:
 • d/ ktoré má prerušenú dochádzku do materskej školy na viac ako 30 po sebe nasledujúcich kalendárnych dní z dôvodu choroby alebo rodinných dôvodov preukázateľným spôsobom,
 • e/ ktoré nedochádzalo do materskej školy v čase školských prázdnin alebo bola prerušená prevádzka materskej školy zapríčinená zriaďovateľom alebo inými závažnými dôvodmi, v týchto prípadoch uhrádza zákonný zástupca pomernú časť určeného príspevku.
 • f/ príspevok je možné odpustiť,
 • Príspevok je možné odpustiť, prípadne vrátiť na žiadosť zákonného zástupcu, ak dieťa je predčasne zaškolené.
 • Dôvody  neuhradenia príspevkov rieši zriaďovateľ v rámci priestupkového konania.

 

 

13.  Úhrada poplatku za stravu v školskej jedálne

            Finančný príspevok od zákonného zástupcu dieťaťa na nákup potravín na jedno dieťa je podľa zvoleného finančného pásma bez úhrady režijných nákladov na výrobu a výdaj jedálne a nápojov na jeden deň:

- celodenná strava vo výške finančného pásma 1,45 eur, z toho:

desiata       0,36 eur

obed           0,85 eur

olovrant     0,24 eur.

Príspevok na čiastočnú úhradu režijných nákladov vo výške 0,15 eur  na jedno dieťa.

Platby za stravu je nutné realizovať do 10. dňa daného mesiaca bezhotovostne na účet obce, poštovou poukážkou alebo v hotovosti do hlavnej pokladne obecného úradu Vidiná.

K presnému výpočtu stravných dní na dieťa je potrebné, aby zákonný zástupca dodržiaval podmienky vyhlasovania dieťaťa zo stravy.

Neprítomnosť dieťaťa a odhlásenie zo stravy oznámi zákonný zástupca 24 hodín vopred, najneskôr do 8 hodiny v deň neprítomnosti dieťaťa, v zošite na to určenom pri vstupe do budovy materskej školy, prípadne telefonicky. Ak sa tak nestane, uhrádza plnú stravnú jednotku, ktorú dieťa obvykle odoberá. Ak zákonný zástupca včas neodhlási dieťa zo stravy, môže si obed prevziať do obedára v čase od 11.30 hod do 13:00 hod.

V prípade nepravidelnej úhrady poplatkov za stravovanie dieťaťa v materskej škole, alebo porušovania výzvy k úhrade, úhradu nákladov rieši zriaďovateľ v rámci priestupkového konania.

Preplatky sú vrátené priebežne na účet zákonného zástupcu.

Dotácia na podporu výchovy k stravovacím návykom sa poskytuje:

 

a) na dieťa do 6 rokov plniace povinné predprimárne vzdelávanie vo výške 1,30 € za každý

stravovací deň, v ktorom sa dieťa zúčastnilo výchovno-vzdelávacieho procesu v materskej škole a súčasne odobralo obed a iné jedlo (desiata, olovrant), na základe predkladania čestného vyhlásenia zákonného zástupcu dieťaťa o neuplatňovaní nároku na sumu daňového bonusu zvýhodnenia na vyživované dieťa, ktoré dovŕšilo päť rokov a nedovŕšilo 6 rokov, žijúce s daňovníkom v domácnosti,

 

b) na dieťa, ktoré žije v domácnosti, ktorej sa poskytuje pomoc v hmotnej núdzi, alebo ktorej príjem je najviac vo výške životného minima za každý stravovací deň, v ktorom sa dieťa zúčastnilo  výchovno- vzdelávacieho procesu v materskej škole a súčasne odobralo obed a iné jedlo (desiata, olovrant),

 

c) dotácia sa nevzťahuje pre 6 ročné dieťa, ktorého zákonný zástupca si vybral poberať zvýšený  daňový bonus  na 1 dieťa pred dotáciou na stravu .

 

Zákonný zástupca dieťaťa materskej školy, ktorému sa poskytuje dotácia na podporu

výchovy k stravovacím návykom, uhrádza rozdiel medzi výškou finančného príspevku na

stravovanie a dotáciou na podporu výchovy k stravovacím návykom.

Zriaďovateľ v zmysle ustanovenia § 140 ods. 10 školského zákona určuje výšku príspevku na úhradu režijných nákladov na výrobu a výdaj jedál a nápojov školskej jedálni takto:

 •  zákonný zástupca každého dieťaťa (aj dieťaťa, na ktoré je poskytnutá dotácia na podporu výchovy k stravovacím návykom) prispieva na režijné náklady v školskej jedálni pri

       materskej škole čiastkou 0,15 € / 1 deň / 1 dieťa.

 

Všeobecne záväzné nariadenie Obce Vidiná č. 2/2019 o určení výšky príspevkov pre školské zariadenie v zriaďovateľskej pôsobnosti Obce Vidiná bolo schválené uznesením Obecného zastupiteľstva dňa 13.06. 2019 a nadobúda účinnosť dňom 01.09.2019.

 

 

14.   Preberanie a odovzdávanie dieťaťa

 

 • dieťa preberá službu konajúca učiteľka od zákonného zástupcu dieťaťa v čase od 6:30 hod. do 8:00 hod.
 • zákonný zástupca si preberá dieťa od učiteľky v čase od 12.00 pri poldennom pobyte a od 15:00 hod. do 16:30 hod. pri celodennom pobyte
 • na tieto úkony môže zákonný zástupca splnomocniť inú osobu, staršiu ako desať rokov, potrebné tlačivo zákonný zástupca obdrží v materskej škole,
 • každú zmenu je zákonný zástupca povinný bezodkladne nahlásiť
 • učiteľky evidujú splnomocnenia v triede a v zošitoch na preberanie detí,
 • učiteľka bez daného potvrdenia nesmie vydať dieťa  cudzej osobe,
 • v  prípade, že zákonní zástupcovia majú súdnym rozhodnutím, predbežným opatrením obmedzené preberanie dieťaťa, je potrebné o tom písomne informovať riaditeľku materskej školy (fotokópia úradného rozhodnutia),
 • ak sa deti rozchádzajú domov zo školského dvora, zákonný zástupca je povinný hneď po príchode na školský dvor oznámiť službu konajúcej učiteľke svoju prítomnosť a od t.č. preberá zodpovednosť za svoje dieťa,
 • z dôvodu bezpečnosti dieťaťa sa zákonný zástupca s dieťaťom nezdržiava na školskom dvore, len toľko, koľko je potrebné na ukončenie hry a poriadku,
 • v prípade dochádzky a odchodu dieťaťa v inom čase, dohodnúť sa s učiteľkami prípadne dať písomné vyhlásenie s dôvodom.

 

 

15.   Organizácia prevádzky podľa aktivít denného poriadku

Organizácia výchovno-vzdelávacej činnosti v materskej škole je flexibilná. Pozostáva zo striedavých spontánnych a riadených činností, ktoré sa realizujú súbežne ako samostatné organizačné jednotky.

Usporiadanie denných činností spracúva materská škola vo forme denného poriadku, ktorý:

 • zabezpečuje vyvážené striedanie spontánnych hier a riadených činností;
 • vytvára dostatočný priestor pre individuálne potreby a záujmy detí;
 • zabezpečuje dodržiavanie zásad zdravej životosprávy (pravidelné stravovanie, dostatočný pobyt na čerstvom vzduchu, dostatočná pohybová aktivita a odpočinok).

Denný poriadok je zverejnený vo verejných priestoroch materskej školy, na prízemí, na chodbe.

 

16.   Organizácia v šatni

Každé dieťa má svoju skrinku, do ktorej si odkladá vyzlečený alebo prezlečený odev, prezúvky.  Neodporúča sa priniesť dieťaťu na prezutie šľapky alebo inú nevhodnú obuv. Za poriadok v skrinke zodpovedá zákonný zástupca, rovnako aj za náhradné oblečenie. Učiteľka mladšej a stredne vekovej skupiny detí pomáha pri prezliekaní na pobyt vonku i po jeho ukončení. najstaršej vekovej skupine pomáha učiteľka podľa potrieb. Za estetickú úroveň šatne zodpovedajú učiteľky, za hygienu určený nepedagogický zamestnanec. Do šatne majú prístup zákonní zástupcovia dieťaťa a splnomocnené osoby v čase od 6:30 hod. do 8:00 hod. a od 15:00 hod. do 16:30 hod., alebo podľa dohodnutého času. V ostatných hodinách je hlavný vchod uzamknutý.

 

17.   Organizácia v umyvárni

Učiteľka zodpovedá za bezpečnosť detí, vedie ich k samostatnosti pri osvojovaní hygienických návykov.Za celkovú organizáciu pobytu detí v umyvárni, uzatvorenie vody, spláchnutie toalety a dodržiavanie príslušných hygienických, zdravotných a bezpečnostných predpisov zodpovedá učiteľka. Pokiaľ je v umyvárni vlhká podlaha, nevpúšťa deti do priestorov, pokiaľ nie je vlhkosť odstránená a nie je bezpečná.Za dodržiavanie hygienických noriem, čistotu v daných priestoroch a výmenu uterákov/papierových utierok/ zodpovedá poverený nepedagogický zamestnanec. Zákonní zástupcovia vstupujú do umyvárne len v nutných prípadoch s použitím návlekov.

 

18.  Organizácia pobytu vonku

Pobyt vonku sa realizuje každodenne. Môže byť skrátený alebo vynechaný len pri mimoriadne nepriaznivých meteorologických podmienkach, ktorými sú:

 • víchrica, prudký dážď, teploty pod -10°C, nadmerné znečistenie ovzdušia.

Ak sa pobyt vonku skráti alebo nerealizuje, je potrebné zabezpečiť podmienky na pohybovú aktivitu detí v triede alebo v telocvični.

V jarných a letných mesiacoch sa pobyt vonku upravuje vzhľadom na intenzitu slnečného žiarenia a zaraďuje sa 2 x počas dňa, v dopoludňajších a odpoludňajších hodinách.

Pri vysokých denných teplotách musia mať deti na hlave vhodnú ochranu (šiltovku, klobúčik), aby sa predišlo úpalu. Odporúča sa vzdušné oblečenie s prírodných materiálov. Učiteľka môže dieťa na písomnú žiadosť zákonného zástupcu nakrémovať, príp. použiť predpísaný ním repelent. Pri aktivitách je potrebné využívať tienené miesta a dodržiavať bezpečnú dĺžku pobytu detí na priamom slnečnom žiarení - spravidla najneskôr do 10:30 hod. pred poludním / zadný dvor – altánok/.

Bezdôvodné vynechanie pobytu vonku je neprípustné.

Pri pobyte vonku sa využívajú/zaraďujú najmä spontánne aktivity, voľné hry podľa výberu detí a vychádzka mimo areálu materskej školy. V rámci pobytu vonku môžu byť zaradené aj vzdelávacie aktivity a zdravotné cvičenie tak, aby bol ponechaný dostatok času na spontánne hry a pohybové aktivity detí.

Všetky  aktivity sa uskutočňujú zásadne len v prítomnosti a pod aktívnym dohľadom učiteľky. Počas pobytu detí vonku učiteľka dodržiava požiadavky bezpečnosti a ochrany ich zdravia v zmysle príslušných všeobecne záväzných právnych predpisov a pokynov riaditeľky materskej školy. Pred pobytom detí vonku na školskom dvore učiteľka skontroluje bezpečnosť prostredia a uzatvorí školský dvor.  Počas pobytu vonku sa rozvíjajú aj špeciálne pohybové zručnosti typické pre konkrétne ročné obdobie ako je kĺzanie, lopárovanie, hry s vodou.

Údržbu školského dvora (kosenie, strihanie kríkov, hrabanie lístia, polievanie pieskoviska) zabezpečí zriaďovateľ prostredníctvom verejno-prospešných pracovníkov. Práce, ktoré sa týkajú údržby pieskoviska sú vedené v zázname. V prípade neprítomnosti druhej učiteľky  požiada riaditeľka  o pomoc zriaďovateľa. Po ukončení pobytu vonku učiteľka spoločne s deťmi odložia hračky a iné pomôcky na určené miesto. Pitný režim je zabezpečený učiteľkou.

Vychádzka mimo areálu materskej školy nesmie byť neprimerane dlhá. Musí byť dobre pripravená a premyslená náplň s daným cieľom.  Deti sa zoznamujú s rôznymi javmi, rozširuje sa okruh ich skúseností. Učiteľka dodržiava zásady bezpečného právania a ochranu zdravia detí počas pohybu v mieste vychádzky, vyberá vhodný terén na hry v prírode, nosí so sebou príručnú lekárničku. Pri prechádzaní cez komunikáciu sa učiteľka dôsledne riadi zásadami ochrany zdravia a bezpečnosti detí. Prvý a posledný pár v skupine, poprípade každé dieťa, ktoré je na strane vozovky, musí mať na každej vychádzke oblečenú predpísanú reflexnú vestu. Ak sa vychádzka uskutočňuje v miestach so zvýšenou frekvenciou dopravy, majú oblečené reflexné vesty všetky deti.

Na vychádzku mimo areálu materskej školy chodia spravidla obe učiteľky. Pre neprítomnosť druhej učiteľky požiada riaditeľka o pomoc zriaďovateľa o zabezpečenie dospelej osoby. Pri prechádzaní cez komunikáciu sa dôsledne riadi zásadami ochrany zdravia a bezpečnosti detí. Prvá vchádza na vozovku učiteľka. Zostáva pokiaľ neprejdú cez vozovku všetky deti. Vozovku opúšťa ako posledná.

 

19.   Organizácia na schodoch

Vonkajšie a vnútorné schodisko je presvetlené, dobre značené, využívajú ho deti v priebehu dňa spôsobom, že pri hromadnom presune po schodisku si učiteľka zoradí deti do jedného radu, držia sa zábradlia. Pri chôdzi nahor učiteľka vystupuje posledná .

 

20.   Organizácia v jedálni počas stolovania

Za jedálny lístok, prípravu a výdaj jedla, za kvalitu a kvantitu jedla, čistotu stolov zodpovedá vedúca školskej jedálne a hlavná kuchárka.

Režim stravovania musí byť organizovaný tak, aby zodpovedal veku detí. Časový odstup medzi jednotlivými jedlami je najviac tri hodiny.

Desiata – Ježková trieda  8,80 – 9,00 hod.    Veveričková tr. – 9,15 – 9,35 hod.

Obed   -                            11,30 – 12,00 hod.                            12,00 – 12,30 hod.

Olovrant -                         14,45 hod.                                         14,20 – 14,45 hod.  

Pitný režim finančne zabezpečuje materská škola v spolupráci so školskou jedálňou. Za podávanie pitného režimu a jeho prípravu zodpovedá učiteľka, rovnako aj za čistotu pohárov. Podávaný je aj v priestoroch triedy a počas pobytu vonku na školskom dvore v teplých obdobiach Do materskej školy nie je povolené nosiť akúkoľvek stravu pre dieťa, ani nádoby s pitným režimom z domu. Deťom je podávaná plnohodnotná strava a tekutiny pripravované výlučne v materskej škole.

Riaditeľka materskej školy v spolupráci s vedúcou školskej jedálne zabezpečuje celoslovenské programy podpory zdravia - Školský mliečny program. A sme zapojený do projektu Pijeme čistú vodu / v triede filter na vodu/.

V školskej jedálni sa môžu pripravovať diétne jedlá pre deti, u ktorých podľa posúdenia ošetrujúceho lekára zdravotný stav vyžaduje osobitné stravovanie podľa materiálno-spotrebných noriem a receptúr pre diétne stravovanie vydané Ministerstvom školstva SR. Žiadosť o takúto formu stravovania spolu s lekárskym potvrdením predloží zákonný zástupca riaditeľke materskej školy, ktorá ju v spolupráci s vedúcou školskej jedálne a zriaďovateľom posúdi možnosti na prípravu diétneho jedla.

Za organizáciu v jedálni zodpovedajú učiteľky. Deti vedú k osvojeniu si základných návykov kultúrneho stolovania, v maximálnej miere pritom uplatňujú individuálny prístup. Učiteľka detí nenásilne usmerňuje. Nenúti ich jesť ani sa deti neprikrmujú. Staršie deti od 5 a viac rokov používajú pri stolovaní v čase obeda kompletný príbor, 4 - 5 ročné deti vidličku, najmladšie len lyžicu. V závislosti od zručností detí, umožní sa používanie vidličky, príp. kompletného príboru.

 

21.   Organizácia odpočinku

Počas popoludňajšieho oddychu dbá učiteľka na primerané oblečenie detí. Pri prezliekaní detí motivuje podľa ich schopností a dôsledností pri odkladaní odevu. Zabezpečí pravidelné vetranie, ktoré neohrozí zdravie detí.

Od odpočívajúcich detí učiteľka neodchádza, pristupuje individuálne k deťom, ktoré nepociťujú potrebu spánku. počas odpočinku detí si učiteľka doplňuje triedne písomnosti, pripravuje si pomôcky, študuje odbornú literatúru.

Odpočinok sa realizuje u detí, s minimálnym trvaním 30 minút. Odpoludňajší odpočinok sa postupne skracuje s pribúdajúcim sa vekom detí. Najdlhšie odpočívajú 2 - 3 ročné deti (príp. 3 - 4 ročné). U 5 - 6  ročných detí je potrebné citlivo a uvážene pristupovať k jeho uskutočňovaniu. U spomínaných detí je vhodné odpočinok prispôsobovať individuálnym potrebám dieťaťa. Netrvať na tom, aby každé dieťa zaspalo. Zvyšnú časť odpočinku možno venovať pokojnejším hrám a výchovno-vzdelávacej činnosti, napr. prezeraniu kníh, grafomotorickým cvičeniam (pracovné listy), tzv. voľnejšiemu tematickému kresleniu.

Posteľná bielizeň je vymieňaná na konci každého mesiaca, príp. podľa potreby a požiadaviek zákonných zástupcov. Pyžamo  každý piatok  výmena, za výmenu  posteľnej bielizne zodpovedá poverený nepedagogický zamestnanec.

 

22.   Organizácia výletov, exkurzií, športových výcvikov, krúžkovej činnosti  a akcií konaných mimo sídla materskej školy

Výlet alebo exkurzia sa organizuje na základe plánu práce školy a informovaného súhlasu zákonného zástupcu, najviac na jeden deň s prihliadnutím na bezpečnostné, hygienické a fyziologické potreby detí a so zabezpečením teplého obeda pre deti. Pred uskutočnením výletu alebo exkurzie pedagogický zamestnanec poverený riaditeľkou organizačne zabezpečí prípravu a priebeh výletu alebo exkurzie vrátane poučenia zúčastnených osôb a detí o bezpečnosti a ochrane zdravia. O tom vyhotoví písomný záznam, ktorý potvrdia všetky dospelé zúčastnené osoby svojim podpisom. Na výlet a exkurziu s deťmi predškolského veku možno použiť aj verejnú dopravu.

Počas akcií konaných mimo sídla školy (ďalej len „aktivita“), na ktorý sa zúčastňuje viac pedagogických zamestnancov, určí riaditeľka jedného z pedagogických zamestnancov za vedúceho tímu.

Riaditeľka materskej školy, resp. poverený zamestnanec:

 • určí miesto, čas a dĺžku aktivity s uvedením jej presnej adresy,
 • určí menný zoznam zamestnancov, ktorí sú vyslaní na aktivitu,
 • určí pracovné náplne zamestnancov, časový harmonogram služieb zamestnancov, pohotovosti a práce nadčas,
 • zabezpečí menný zoznam detí s uvedením základných informácií o nich, najmä presnú adresu bydliska, telefónny kontakt na zákonných zástupcov, dôležité informácie o individuálnych potrebách dieťaťa,
 • určí zabezpečenie bezpečnej dopravy vrátane základných údajov o dopravcovi a presného odchodu na aktivitu a príchodu a späť,
 • určí plán výchovno-vzdelávacej činnosti,
 • zabezpečí písomný informovaný súhlas zákonného zástupcu s vyslaním dieťaťa na aktivitu,
 • v prípade potreby zabezpečí vyhlásenie zákonného zástupcu a zástupcu zariadenia o bezinfekčnosti okolia dieťaťa.

 

 

23. Vykonávanie pedagogickej praxe v materskej škole:

 • študentky stredných a vysokých  škôl, ktoré majú záujem o vykonávanie pedagogickej praxe počas školského roka, sa hlásia u zriaďovateľa a následne u riaditeľky materskej školy,
 • riaditeľka materskej školy:

- poučí študentky o BOZP na pracovisku, o čom vypracuje písomný záznam s podpismi poučených,

- oboznámi študentky so školským vzdelávacím programom , školským poriadkom školy, jej dokumentáciou a organizáciou výchovno-vzdelávacích činností a zaradí študentky do tried.

 

 

 

Článok IV

Podmienky na zaistenie  bezpečnosti a ochrany zdravia detí a ich ochrany pred sociálni – patologickými javmi, diskrimináciou alebo násilím.

 

Materská škola je pri výchove a vzdelávaní a pri činnostiach súvisiacich s výchovou a vzdelávaním povinná:

 • zabezpečiť, aby skutočnosť, či zdravotný stav dieťaťa umožňuje jeho prijatie do materskej školy, zisťovala každý deň zodpovedná službukonajúca učiteľka pred prijatím dieťaťa do materskej školy,
 • zabezpečiť, aby službukonajúca učiteľka prijala dieťa podozrivé z ochorenia iba na základe vyšetrenia jeho zdravotného stavu ošetrujúci lekárom,
 • zabezpečiť izoláciu dieťaťa od ostatných detí, ak dieťa počas dňa prejavilo príznaky akútneho prenosného ochorenia, dočasný dohľad nad ním a informovanie zástupcu dieťaťa,
 • v súlade s § 7 ods. 7 vyhlášky MŠ SR č. 306/2008 Z.z. učiteľka materskej školy môže odmietnuť prevzatie dieťaťa, ak zistí, že jeho zdravotný stav nie je vhodný na prijatie do materskej školy. Ak dieťa v materskej škole počas dňa ochorie, pedagogický zamestnanec zabezpečí jeho izoláciu od ostatných detí, dozor ním poverenou osobou z radov zamestnancov školy a informuje zákonného zástupcu dieťaťa. V obidvoch prípadoch má zákonný zástupca alebo navštíviť lekára, ktorý rozhodne o ďalšom postupe alebo sám rozhodnúť (s plnou zodpovednosťou za svoje dieťa) čo s dieťaťom urobí (napr. nechá ho na niekoľko dní doma a zabezpečí starostlivosť inou osobou atď.),
 • prihliadať na základné fyziologické potreby detí,
 • v súlade s právom dieťaťa na ochranu pred fyzickým, psychickým a sexuálnym násilím zabezpečiť veku primeraným spôsobom dostatočnú informovanosť o riziku, že sa dieťa môže stať obeťou sexuálneho zneužívania, vykorisťovania a detskej pornografie, v priamej výchovno-vzdelávacej činnosti klásť dôraz na znižovanie tohto rizika, s osobitným zameraním na riziko vyplývajúce z využívania internetu a sociálnych sietí,
 • priebežne monitorovať správanie sa detí a zmeny, v prípadoch podozrenia na porušovanie ich zdravého osobnostného vývinu alebo podozrenia, že by mohli byť vystavení ohrozeniu života, zdravia alebo neľudskému a zlému zaobchádzaniu, zabezpečiť ich ochranu a bezodkladne riešiť vzniknutý problém v súčinnosti s vedením materskej školy a zákonnými zástupcami dieťaťa,
 • ak na základe informácií materskej školy vznikne dôvodné podozrenie, že dieťa je týrané, zneužívané alebo ten, kto je povinný sa o dieťa osobne starať, túto povinnosť zanedbáva, materská škola oznámi tieto informácie podľa povahy a závažnosti orgánu činnému v trestnom konaní, úradu práce, sociálnych vecí a rodiny, alebo súdu,
 • spolupracovať s odbornými zamestnancami príslušného CPPPaP, podľa potreby aj s príslušným pediatrom, sociálnym kuratelom alebo policajtom,
 • spolupracovať s orgánmi ochrany pri hodnotení a riešení situácie dieťaťa alebo pomoci deťom, ktoré sú týrané, pohlavne zneužívané, zanedbávané alebo, u ktorých sa to dôvodne predpokladá,
 • z hľadiska preventívneho pôsobenia dodržiavať metodické usmernenie č. 7/2006-R z 28. marca 2006 k prevencii a riešeniu šikanovania detí v materskej škole.
 • Pri činnostiach, ktoré sa vykonávajú ako súčasť výchovno-vzdelávacej činnosti materskej školy, a ktoré si vyžadujú zvýšený dozor, riaditeľka materskej školy zabezpečí počet pedagogických zamestnancov, príp. ďalšie dospelé osoby takto:
 • pri saunovaní je najviac desať detí na jedného pedagogického zamestnanca,
 • v škole v prírode je počet detí podľa Vyhlášky MŠ SR č. 305/2008 Z.z. o škole v prírode,
 • na výletoch a exkurziách treba dozor dvoch pedagogických zamestnancov a jednej poverenej plnoletej osoby s počtom detí v súlade s právnymi predpismi.

Elektrické spotrebiče, vypínače, zásuvky a elektrické vedenie musí byť zabezpečené.

 

1.  Opatrenia proti šíreniu legálnych a nelegálnych drog

 • primeranou formou informovať deti o existencii legálnych a nelegálnych drog a ich mimoriadne negatívnych účinkoch na zdravie človeka,
 • viesť deti k zdravému životnému spôsobu, rozlišovaniu zdravých a nezdravých návykov pre život a zdravie,
 • v prevencii využívať vhodnú dostupnú literatúru a preventívne zakomponovať výukové programy do výchovno-vzdelávacích plánov,
 • poskytovať deťom dostatok podnetov a možností realizácie prostredníctvom rôznych aktivít, a tým ich viesť k plnohodnotnému životu, keď by legálne a nelegálne drogy svoje miesto nemali,
 • v  areáli je prísny zákaz fajčenia,
 • dbať na to, aby sa do budovy neostali nepovolané osoby, a tým zamedziť možnosti zlých vonkajších vplyvov na deti,
 • pedagogickí zamestnanci sa budú zúčastňovať na školeniach s touto tematikou, príp. študovať literatúru, iné materiály, vebináre
 • v prípade podozrenia na šírenie legálnych a nelegálnych drog v prostredí materskej školy bezodkladne informovať kompetentných - riaditeľku materskej školy, ktorá vykoná okamžité opatrenia,
 • viesť evidenciu školských úrazov, ku ktorým došlo počas výchovno-vzdelávacej činnosti a pri činnostiach organizovaných materskou školou; pri vzniku školského úrazu vyhotoviť záznam o školskom úraze, pri úraze zabezpečí učiteľka prvú pomoc a lekárske ošetrenie. O úraze a uskutočnených opatreniach neodkladne informuje zákonných zástupcov dieťaťa,
 • v prípade úrazu, ktorý ohrozuje život dieťaťa, učiteľka požiada o privolanie rýchlej zdravotnej pomoci a zákonného zástupcu, poskytuje prvú pomoc, ak je potrebné ošetrenie v nemocnici, službukonajúca učiteľka prevádza dieťa až do príchodu zákonného zástupcu,

V materskej škole je  umiestnené len dieťa, ktoré:

 • je spôsobilé na pobyt v kolektíve,
 • neprejavuje príznaky prenosného ochorenia,
 • nemá nariadené karanténne opatrenia.
 • Ak dieťa počas dňa ochorie učiteľka informuje zákonného zástupcu dieťaťa, resp. splnomocnenú osobu.

 

2  Opatrenia v prípade pedikulózy

Pedikulóza (zavšivavenie) je prenosné parazitné ochorenie, ktoré spôsobuje parazit Voš detská,          hlavová,  šíri sa hlavne:

 • pri priamom kontakte, najmä v kolektívoch ako je rodina, škola, školské zariadenia, pri spaní viacerých detí v jednej posteli, pri hre,
 • prostredníctvom rôznych predmetov, hrebeňov, prikrývok hláv, uterákov, šálov, odevov, atď.

Preventívne povinnosti materskej školy:

 • zabezpečiť informovanosť všetkých zákonných zástupcov navštevujúcich materskú školu, o prevencii výskytu vší v zariadení a ich povinnostiach,
 • zodpovedať za dodržiavanie hygienických zásad v rodine, dodržiavanie osobnej hygieny, vrátane:
 • častá výmena osobnej a posteľnej bielizne,
 • pranie bielizne vo vysokých teplotách,
 • pranie a dezinfekcia čiapok, šatiek, šálov, hrebeňov,
 • pravidelné prehliadky vlasov detí,
 • poslať dieťa do kolektívneho zariadenia bez vší a hníd,
 • ihneď informovať riaditeľku materskej školy o výskyte vší u svojho dieťaťa za účelom zabezpečenia opatrení v kolektívnom zariadení.

Návrh odporúčaní postupu pri podozrení na výskyt prenosného parazitného ochorenia - povinnosti v materskej škole:

 • pri akomkoľvek podozrení na možný výskyt vší (dieťa sa škriabe, je nekľudné, nesústredené, ...) oznámiť túto skutočnosť vedeniu školy a zákonným zástupcom dieťaťa,
 • učiteľka dohliadne, aby vrchný odev (čiapky, šály, ....), osobná (posteľná bielizeň, hrebeň, ....) a ďalšie predmety, s ktorým prišla hlava dieťaťa podozrivého zo zavšivavenia do styku, s odevmi a predmetmi ostatných detí, príp., aby ich iné deti nepoužívali,
 • učiteľka zákonným zástupcom odporučí navštíviť príslušného všeobecného lekára pre deti a mládež
 • dezinsekcii je nutné podrobiť aj predmety, ktoré prišli do styku s vlasovou časťou hlavy, a to vyvarením (hrebene), resp. postriekaním insekticídnym prípravkom na lezúci hmyz (matrace, žinenky), nechať ich dôkladne vyvetrať, vystaviť účinkom slnečného žiarenia a minimálne 3-4 dni používať,
 • vedenie materskej školy zabezpečí do 48 hodín informovanie všetkých zákonných zástupco), že v materskej škole sa vyskytli vši. Zároveň budú zákonní zástupcovia informovaní o ďalšom postupe s cieľom zabrániť ďalšiemu šíreniu sa tohto ochorenia v súlade s regionálnym úradom verejného zdravotníctva odsúhlaseným prevádzkovým poriadkom školy, budú v detských kolektívoch vykonávať preventívne opatrenia,
 • vykonať dezinsekciu v rovnakom čase v celom kolektíve (aj u zdravých členov), v ktorom bol výskyt vší zistený, t.j. rodiny, škola.
 • zopakovať dezinsekciu po 8 - 14 dňoch na zaistenie spoľahlivého účinku,
 • vedenie materskej školy požiada zákonných zástupcov o súčinnosť, tzn. aby priebežne kontrolovali vlasy u svojich detí,
 • učiteľka v detskom kolektíve následne vykonáva preventívne opatrenia a to priebežným sledovaním charakteristických prejavov možného výskytu vší u ďalších detí v rámci ranného filtra deťom vhodným spôsobom prezrie aj vlasovú časť hlavy,
 • opätovný nástup dieťaťa do materskej školy je možný iba po predložení potvrdenia,
 • pri riešení problému výskytu vší u detí sa odporúča postupovať citlivo individuálnym prístupom.
 •  

 

Článok V

Podmienky zaobchádzania s majetkom materskej školy

 

 • pri každom svojvoľnom poškodení alebo zniční majetku materskej školy sa bude požadovať úhrada od zákonného zástupcu dieťaťa, ktoré poškodenie spôsobilo, zťahuje sa to aj na splnomocnenú osobu,
 • ak  škoda vznikla nedostatočným dozorom učiteľky nad dieťaťom, náhrada škody sa od zákonných zástupcov dieťaťa nebude požadovať,
 • vchody do materskej školy sú zaistené bezpečnostnými zámkami, alarmom. Kľúče od budovy vlastní riaditeľka materskej školy a ostatní zamestnanci zariadenia/ podpis/,
 • budovu odomyká poverený nepedagogický zamestnanec alebo učiteľka, ktorá má rannú smenu,  popoludní  budovu zamykajú zamestnanci školy,
 • priebehu prevádzky materskej školy za uzamykanie budovy zodpovedá riaditeľkou poverený nepedagogický  alebo zamestnanec,  za uzamykanie vchodu počas pobytu vonku detí je zodpovedný pedagogický zamestnanec,
 • v  budove materskej školy je bez sprievodu zamestnanca akýkoľvek pohyb cudzej osoby zakázaný,
 • vetranie miestností sa uskutočňuje len za prítomnosti zamestnanca materskej školy, učiteľka pri príchode aj odchode v  triede vždy skontroluje uzatvorenie okien, dverí, vodovodných kohútikov
 • jednotliví zamestnanci zodpovedajú za inventár v rozsahu uvedenom v dohode o hmotnej zodpovednosti, ktorá je so zamestnancom uzatvorená písomne,
 • osobné veci zamestnanci materskej školy odkladajú na určené uzamykateľné miesto.
 • po skončení prevádzky všetky priestory skontroluje a uzamkne učiteľka alebo poverený nepedagogický zamestnanec.

 

Záverečné ustanovenie

Školský poriadok je záväzný dokument pre všetkých zamestnancov materskej školy a zákonných zástupcov. Každý zamestnanec a zákonný zástupca je povinný svojim podpisom potvrdiť, že sa bude riadiť školským poriadkom materskej školy. V prípade, že zákonný zástupca nesúhlasí zo školským poriadkom, nemôže jeho dieťa navštevovať Materskú školu Vidiná, Riečna č.27  a rozhodnutím riaditeľa materskej školy bude ukončená dochádzka dieťaťa do materskej školy.

Porušenie školského poriadku zamestnancami materskej školy bude kvalifikované ako závažné porušenie pracovnej disciplíny.  V  prípade zákonných zástupcov môže riaditeľ školy vydať rozhodnutie o predčasnom ukončení dochádzky.

V prípade, ak sa ukáže, že je potrebné niektoré časti školského poriadku zmeniť, doplniť alebo vypustiť, bude sa to realizovať formou dodatkov k školskému poriadku, ktoré sa číslujú od 1. Dodatok je možné vypracovať kedykoľvek v priebehu roka.