Navigácia

Obsah

                                               Materská škola,  Riečna č. 27, Vidiná

 

 

 

 

 

                          Školský vzdelávací program

Zlatá brána otvorená

 

 

  ÚVODNÉ  IDENTIFIKAĆNÉ  ÚDAJE

 

Názov a adresa školy

Materská škola, Riečna č.27, Vidiná

Názov školského vzdelávacieho programu

 Zlatá brána otvorená

Stupeň vzdelania

Predprimárne vzdelanie

Dĺžka dochádzky

spravidla 3 roky

Forma výchovy a vzdelávania

celodenná resp. poldenná

Vyučovací jazyk

slovenský

Druh školy

štátna

Dátum prerokovania  ŠkVP

V  pedagogickej rade :

 

V  rade školy :

 

Schválený zriaďovateľom :

Miesto vydania

Materská škola, Vidiná

Platnosť ŠkVP

 

 

 Kontakty pre komunikáciu so školou:

 

Titul, meno, priezvisko

Pracovná pozícia

Telefón

e-mail

Mgr.Marcela Janštová

riaditeľka

0918 741 169

materskaskola@vidina.sk

Janka Skýpalová

vedúca školskej jedálne,

hospodársko-administratívna pracovníčka MŠ

0918 741 169

materskaskola@vidina.sk

 

 

Zriaďovateľ:

Obec Vidiná

Športová 1

985 59 Vidiná

 

Tel.:    +421 – 47 – 45 11 524

              0905 270 437

e-mail: starosta@vidina.sk

 

                                                                                                  Predkladá:

 

                                                                                                     ........................................                  

                                                                                                Mgr. Marcela Janštová

                                                                                                riaditeľka materskej školy

 

Záznamy o revidovaní a  platnosti školského vzdelávacieho programu (ďalej ŠkVP).

 

Revidovanie ŠkVP prerokované v pedagogickej rade

Dátum

 

Platnosť ŠkVP

Dátum

Zaznamenanie inovácie, zmeny, úpravy a pod.

 

 

01.09.2021

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obsah

 

1. Vymedzenie vlastných cieľov a poslania výchovy a vzdelávania........................................

2.  Vlastné  zameranie...............................................................................................................

3.  Dĺžka dochádzky a formy výchovy a vzdelávania...............................................................

4.  Učebné osnovy a východiská plánovania....................................................................

5.  Spôsob a podmienky ukončenia výchovy a vzdelávania a vydávanie dokladu o získanom

    vzdelaní...............................................................................................................................

6.  Materiálno - technické a  priestorové podmienky..............................................................

7.  Vnútorný systém kontroly a hodnotenia detí.......................................................................

8.  Vnútorný systém kontroly a hodnotenia zamestnancov školy............................................

 

1. VYMEDZENIE VLASTNÝCH CIEĽOV A POSLANIA VÝCHOVY A VZDELÁVANIA

Ciele  a  poslanie výchovy a  vzdelávania  v  našom školskom  vzdelávacom programe  vychádzajú z cieľov stanovených v zákone č.245/2008 Z.z.o výchove a vzdelávaní (školský zákon)a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a v Štátnom vzdelávacom programe pre predprimárne vzdelávanie v materských školách.

 POSLANIE:

 • komplexný rozvoj osobnosti dieťaťa,
 • podpora  vzťahu dieťaťa k poznávaniu a učeniu sa hrou,
 • rozvoj kooperácie v skupine, kolektíve a preberanie primeranej zodpovednosti na seba,
 • kvalitná príprava pre tvorivý, aktívny a plnohodnotný život v spoločnosti  ľudí.

 

UZNÁVANÉ HODNOTY:

 • zodpovednosť, vzájomná úcta,
 • hodnota, dôstojnosť a identita každého jedinca – uznanie individuálnych rozdielov medzi deťmi,
 • dôvera v rast dieťaťa,
 • chyba ako prostriedok učenia,
 • reflexia ako cesta k osobnému rozvoju,
 • spolupráca, vzájomná komunikácia,
 • učenie sa aktívnou činnosťou.

 

VLASTNÉ CIELE:

 • priblížiť deťom odkazy našich starých otcov a materí (rozprávky, prekáračky, riekanky, piesne, hry, prannostiky, tance...),
 • spoznávať tradičné ľudové remeslá,
 • spoznávať a uchovávať zvyky jednotlivých ročných období,
 • spoznávať a interpretovať ľudové piesne , hlavne z nášho regiónu, obce
 • poznávať región, oživovať a zachovávať kultúrne, duchovné a historické hodnoty regiónu,
 • posilňovať úctu k rodičom, ľuďom, ku kultúrnym a národným hodnotám a tradíciám, k tradíciám štátu, ktorého je občanom, k štátnemu jazyku, k materinskému jazyku,
 • tvorivý potenciál rozvíjať s prípravou na slávnosti, prehliadky, súťaže a olympiády,
 • získavať pozitívne postoje k ľudovej kultúre /regionálnej/
 • pracovať v skupine a preberať na seba zodpovednosť,
 • pripraviť deti na život v spoločnosti, aby boli schopné plniť jej požiadavky a reagovať na zmeny.

 

2.   VLASTNÉ  ZAMERANIE:

Názov vzdelávacieho programu obsahuje hlavnú myšlienku, ktorú sme si zvolili pre výchovno-vzdelávaciu činnosť pre ďalšie roky.

Naším hlavným zameraním je spoznávanie ľudovým tradícii a slovenskej ľudovej kultúry. Pre toto zameranie sme sa rozhodli z dôvodu, že dnes žiaľ pod tlakom najrôznejších technických lákadiel je  ľudová tvorba trochu v úzadí. My, učiteľky, máme vzťah ku ľudovej kultúre a pod vedením riaditeľky, ktorá je vedúcou detského folklórneho súboru Radosť a vedúcou folklórneho súboru Ipeľ v Lučenci, má aj vzdelanie v tejto oblasti,budeme pripravovať   námety ľudových tradícií na praktické využitie v edukačnom procese. Ľudová slovesnosť, zvyky a tradície predstavujú vo výchove dieťaťa v predškolskom veku jeden zo základných kameňov, na ktorom je budované ďalšie systematické pôsobenie výchovy umením k umeniu. Ľudová tvorivosť je pre deti veľkou umeleckou i výchovnou hodnotou. Je v nej zobrazený svet a život s nevšednou vynaliezavosťou, postrehom a vtipom. V minulosti sa deti zúčastňovali na všetkých oblastiach života. Veľa riekaniek, detských ľudových piesní bolo spojených so svetom zvierat, s prírodou. Deti intenzívne prežívali všetko, čo sa dialo doma, v dedine, v prírode, či už išlo o striedanie ročných období a s nimi súvisiace zmeny v prírode, či o prácu na poli, doma, alebo o významné udalosti ľudského života: narodenie, svadba. Striedanie ročných období a ich symbolika oddávna boli, sú a budú silným motivačným impulzom pre umeleckú tvorbu, ale aj pre pedagogickú oblasť pôsobenia na deti s cieľom získavať pozitívne postoje k regionálnej kultúre, organizovať kultúrne podujatia a priblížiť im zvyky a tradície regionálneho kultúrneho dedičstva tak, ako sa odpradávna tradovali v spätosti s jednotlivými ročnými obdobiami. Dieťa bude spoznávať kultúrne dedičstvo cez piesne, tance, hry,  zvyky, obyčaje, nárečie a dialektiku regiónu, v ktorom vyrastá. Deti sa aktívnou účasťou budú zapájať do prác, ktoré sa v súčasnosti viac-menej už nerealizujú. Prostredníctvom tohto zážitku sa dieťa dokáže vcítiť do remesiel a prác, ktoré sa pomaly vytrácajú a upadajú do zabudnutia. Ľudové tradície budeme oživovať aj formou spolupráce s folklórnym súborom, so starými rodičmi, ľudovými remeselníkmi (košikár, šperkárka, pečenie oblátok, tkáči, kováči..), organizovaním rôznych stretnutí – páranie peria, maľovanie kraslíc, varenie lekváru. Budeme sa snažiť oživovať a aplikovať do života materskej školy jednotlivé zvyky  - odomykanie jarných studničiek,  vynášanie Moreny, stavanie májov, vianočné koledovanie, Od Lucie doVianoc... Jednotlivé ukážky remesiel, zvakov a stretnutí budú doplnené o rôzne možnosti práce s deťmi tak, aby bolo zastúpené aktívne aj pasívne prijímanie poznatkov o tradičnej ľudovej kultúre so zachovaním uplatňovania základného didaktického princípu – aktivity dieťaťa a zážitkového učenia.  Všetky tieto aktivity sa  budú uplatňovať vzhľadom na aktuálne ročné obdobie a tradície, ktoré k nemu patria.  Cieľom zamerania je formou zážitkového učenia v rámci ľudovej výchovy rozvíjať dieťa tak, že na elementárnej úrovni bude chápať a hodnotiť vzťahy medzi ním, folklórom a kultúrou v jeho okolí, bude získavať pozitívne postoje k folklóru, vštepovať hudbu a tanec, realizovať edukačné aktivity, organizovať kultúrne podujatia a priblížiť deťom zvyky a tradície dedičstva tak, ako sa odpradávna tradovali – v spätosti s jednotlivými ročnými obdobiami.

Po absolvovaní predprimárneho vzdelávania budú tak deti oboznámené, stotožnené s ľudovou kultúrou a tradíciami a budú pripravené šíriť ich ďalej.

Využívaním prvkov ľudovej výchovy  budeme pôsobiť na všestranný rozvoj dieťaťa v jeho troch základných štruktúrach: v oblasti afektívnej, kognitívnej a psychomotorickej.

 

3.    DĹŽKA DOCHÁDZKY A FORMY VÝCHOVY A VZDELÁVANIA

Dĺžka dochádzky dieťaťa do materskej školy  je spravidla 1 až 4 roky, pohybuje sa podľa rozsahu od nástupu dieťaťa až do plnenia povinnej školskej dochádzky.

V obidvoch triedach poskytujeme celodennú výchovu a vzdelávanie, v prípade záujmu na základe žiadosti  rodičov poskytujeme aj poldennú formu výchovy a vzdelávania.

 

4.   UČEBNÉ OSNOVY

Učebnými osnovami našej materskej školy sú vzdelávacie štandardy jednotlivých vzdelávacích oblastí Štátneho vzdelávacieho programu pre predprimárne vzdelávanie v materských školách.

 

Obsah vzdelávania sa vymedzuje v nasledovných vzdelávacích oblastiach:

 • Jazyk a komunikácia,
 • Matematika a práca s informáciami,
 • Človek a príroda,
 • Človek a spoločnosť,
 • Človek a svet práce,
 • Umenie a kultúra,
 • Zdravie a pohyb.

 

Východiská plánovania:

Pre plánovanie výchovno- vzdelávacej práce sme si zvolili nasledovné princípy.

Plánovanie prebieha v dvoch úrovniach:

 • prvá úroveň- má celoškolskú pôsobnosť. Učivo je rozdelené do 10 obsahových celkov kooperujúcich s ročným obdobím a sviatkami. Každý mesiac je rozdelený do tém, ktoré sú interným materiálom MŠ.
 • druhá úroveň- je plánovanie na úrovni jednotlivých tried.

 

 • Výchovno-vzdelávacia činnosť je plánovaná týždenne vzhľadom na špecifiká práce v    materskej škole s celodennou výchovou a vzdelávaním, kedy predprimárne vzdelávanie zabezpečujú striedavo na zmeny dve učiteľky. Plán výchovno-vzdelávacej činnosti je chápaný ako súčasť prípravy na výchovno-vzdelávaciu činnosť a vypracúva ho učiteľka rannej zmeny/po ich vzájomnej konzultácii/ pre svoju priamu výchovno-vzdelávaciu činnosť v konkrétnej triede.

 

 • Učiteľky vzájomne spolupracujú v rámci prípravy a plánovania svojej výchovno-vzdelávacej činnosti v konkrétnej triede, ale i v celej materskej škole. Je úplne na ich vzájomnej súčinnosti a dohode, koľkokrát maximálne za týždeň zaradia jednotlivé vzdelávacie oblasti. V rámci cielenej vzdelávacej aktivity zohľadňujú možnosť voľby vzájomne kombinovať a prelínať príslušné vzdelávacie oblasti.

 

 • Učiteľky vychádzajú pri plánovaní z poznania aktuálnej úrovne detí. Rešpektujú ich potreby, prirodzenú variabilitu a sociokultúrne prostredie.

 

 • Súčasťou plánovania je zohľadnenie vymedzených tém, ktoré sú interným materiálom materskej školy. Voľba konkrétnej témy a dĺžka jej časového úseku je na uvážení a dohode učiteliek danej triedy. Témy predstavujú ucelenú opornú konštrukciu pre štruktúrovanie  konkrétneho obsahu vzdelávania, ale zohľadňujú i zmysluplný situačný kontext aktivít s deťmi v rámci určitého obdobia, ako i tradíciu a podmienky našej materskej školy. Jednotlivé témy je možné podľa potreby učiteliek danej triedy zlúčiť, prípadne akokoľvek zmeniť ich poradie z dôvodu materiálno-technického zabezpečenia plánovaných aktivít  v triedach. V prípade témy Veľká noc je možné presunutie v rámci obsahových celkov a nahradenie témou z daného obsahového celku z dôvodu zabezpečenia aktuálnosti. Pri realizácii projektov a centrálnych aktivít materskej školy je potrebná spolupráca medzi všetkými učiteľkami, ale i vedením materskej školy.

 

 • Učiteľka plánuje systematickým spôsobom od menej náročných požiadaviek na dieťa k náročnejším a rešpektuje metodické postupy špecifické pre jednotlivé vzdelávacie oblasti. Pri plánovaní výchovno-vzdelávacej činnosti môžu učiteľky, ale nie je to ich povinnosťou, využívať i adaptácie výkonových štandardov jednotlivých vzdelávacích oblastí. Výkonové štandardy môžu v rámci plánovaných aktivít deliť, ale i integrovať do logických celkov podľa vlastného uváženia zohľadňujúc rozvojové možnosti detí v konkrétnej triede.

 

 • Učiteľka zohľadňuje sociokultúrne prostredie detí, sama autonómne rozhoduje na základe charakteru formulácie konkrétneho výkonového štandardu, či k jeho dosiahnutiu smeruje priebežne vytvorením príležitostí prostredníctvom prirodzených každodenných socializačných situácií v rámci dlhšieho časového obdobia, alebo ich je potrebné plánovať a realizovať v konkrétnych cielených vzdelávacích aktivitách.

 

 • Na základe hlbšieho poznania charakteristiky jednotlivých vzdelávacích oblastí, ako aj poznania vzdelávacích štandardov, si učiteľka samostatne volí vhodné metódy, stratégie, formy a prostriedky, ako aj pedagogické zásady /postupnosť, primeranosť, systematickosť a pod./ pre svoju plánovanú výchovno-vzdelávaciu činnosť. Ich výber a uplatňovanie je právom každého pedagogického zamestnanca.

 

 • V čase školských prázdnin, kedy je počet detí nižší, sa výchovno-vzdelávacia činnosť plánuje a realizuje formou voľných hier detí a hrových činnostiach, a teda bez zohľadňovania odporúčaného rozvrhnutia vzdelávacích oblastí v ŠVP

 

 • Výchovno-vzdelávaciu činnosť prispôsobujeme povahe predprimárneho vzdelávania, okolnostiam a záujmom detí a dbáme na to, aby sa jednotlivé oblasti prelínali.

 

 

 

Obsahové    celky

 

Témy

September:

Vitaj v škôlke!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Október:

Čarovná jeseň

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

November:

Záhady tela

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

December:

Od Barborky do Vianoc, každá noc má svoju moc

 

 

 

Január:

Čaro zimy

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Február:

Február čo má smiešnu tvár

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Marec:

Jar už klopká na okienko

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Apríl:

Rozmanitý svet

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Máj:

Srdce dokorán

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jún:

Leto plné zábavy

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Letné činnosti

 

1.Moji noví kamaráti

- mená, značky, hračky

- navzájom sa zoznamovať

 

2.Ja a moja MŠ

- orientácia v mš, interiér, exteriér

- oboznamovať sa zo zamestnancami, profesie

- stolovanie, sebaobslužné práce

 

3.Môj deň doma a v MŠ

- režim dňa, rozdiely doma a v MŠ, pravidlá triedy

 

4.Bezpečne v škôlke i v okolí

- bydlisko, okolie MŠ,

- orientačné body v okolí

 

 

1.S vetrom o preteky

- jeseň, ročné obdobie, sťahovavé vtáky

 

2.Košík plný vitamínov

- jeseň v ovocnom sade, poznať a rozlíšiť ovocie, ovocné stromy, oberačka, spracovanie,

- v záhrade, zelenina, zaváranie, poľnohospodárske rastliny, stroje, náradie

- úcta k starším, prosociálne a empatické správanie, jesenné upratovanie v záhrade, náradie, náčinie

 

3.Prechádzka lesným chodníkom

- stromy, kríky, huby

 

4.Lesné zvieratká

- charakteristické znaky zvierat, obydlie

 

1.Moje telo

- časti ľudského tela, elementárne predstavy o vnútorných orgánov (ich funkcia), pravá a ľavá strana

 

2.Tvorím, bádam, objavujem

-zmyslové vnímanie, zmysly

 

3.Bacily nás ohrozujú

-zdravá, nezdravá strava, choroby, lekárska starostlivosť, prevencia

 

4.Zúbky ako perličky

- zuby, ústna dutina, starostlivosť o zuby

 

 

1+4

- Mikuláš, oslava, výzdoba, tradície, advent, zvyky, vianočné tvorenie, pečenie, besiedky, pozdravy, darčeky, pošta pre Ježiška

 

 

1.    12 mesiačikov a Zimné kráľovstvo

- kalendár, časové vzťahy (deň a noc), dni v týždni, zima, ročné obdobie, obliekanie

 

2.Sánkovačka, guľovačka, lyžovačka to je zábava

- zimné športy, druhy športov, otužovanie, vhodné oblečenie, predchádzať zraneniam pri športovaní

 

3.Po stopách zvierat

- starostlivosť a ochrana, prezimovanie, potrava

-stopy v snehu

 

 

1.Týždeň plnej zábavy

-fašiangy, tradície, masky

 

2.Čím budem až vyrastiem

- povolania, kvíz, overovanie vedomostí

 

3.Cestou necestou

- druhy dopravných prostriedkov, triedenie podľa miesta pohybu, pracovné profesie v doprave (šofér, železničiar, sprievodca, pilot, lodníci a pod.) dopravné značky, semafor

 

4.Predmety a ich vlastnosti

- tvary, pokusy,

- magnetizmus, materiály, elektrické hračky, ...ako to funguje?

 

1.Na polici v knižnici

- kniha, manipulácia, výroba, predčitateľská gramotnosť, synonymá, homonymá, antonymá, pestovať vzťah ku knihe, návšteva knižnice

- budem prvákom – chystáme sa do školy

 

2.Z rozprávky do rozprávky

- ľudové rozprávky

- rozprávkové postavy, bájky, dobro a zlo, dramatizácie rozprávok, divadlo

 

3.Jar k nám prišla

- pozorovať, bádať a hľadať prvé zmeny v prírode, jar, počasie, obliekanie

- odomykanie studničiek

 

4.Od semienka k rastlinke

- jarné kvety, sadenie, starostlivosť

- Deň Vody

 

 

1.Na gazdovskom dvore

- poznávať domáce a hospodárske zvieratá

- rozoznať a pomenovať niektoré mláďatá

 - ich typické znaky, spôsob života, úžitok

 

2.Sviatok jari – Veľká noc

- veľkonočné farebné tvorenie

- veľkonočné zvyky a tradície

- pálenie Moreny

 

3.Ježko Separko chráni našu Zem

- recyklovanie odpadu, ochrana prírody

- Deň Zeme

- Stavanie májov

 

4.Raketou okolo sveta

- slnko, mesiac, hviezdy, vesmír, planéty

 

 

1.Moja mama

- práca mamy a otca v domácnosti, starostlivosť o bábätko, bezpečnosť doma

- mama kedysi a dnes

 

2.Rodina a domov

- členovia rodiny, rodostrom, vzťahy v rodine, mesiac narodenia

- rodinné tradície

 

3.Cestujeme po Slovensku

- skvalitňovať elementárne predstavy štátoch pri práci s atlasom a glóbusom.

- dedina, mesto

- blízke, vzdialené okolie

- hlavné mesto Slovenska

- národnosti

- finančná gramotnosť

- piesne, tance, kroje  regiónov  Slovenska

 

4.Meduška a jej kamaráti

- hmyz, lúčne kvety, včely, motýle...

 

 

1.Sme rovnakí a predsa iní

- MDD, detské hry, multikultúra, život detí v rôznych krajinách, pozitívne vzťahy medzi deťmi, empatia, rasy, tolerancia, medziľudské vzťahy

 

2.Zvieratká v ZOO

- exotické zvieratá, život, starostlivosť,

- práca s glóbusom – svetadiele

 

3.Rybička  Nemo hľadá pomoc

- vodné živočíchy

- rieky, potoky, moria

- biotop

 

 

4.Čo sme sa naučili v MŠ

- opakovanie

 

5.Tešíme sa na leto

- leto, ročné obdobie, charakteristika

- rozlúčka s kamarátmi predškolákov

- výlety

 

 

 

5.  SPôSOB A  PODMIENKY UKONČENIA VÝCHOVY A VZDELÁVANIA A VYDÁVANIE DOKLADU O  ZÍSKANOM VZDELANÍ

Predprimárne vzdelávanie získa dieťa absolvovaním posledného ročníka vzdelávacieho programu odboru vzdelávania v materskej škole. Predprimárne vzdelávanie  ukončuje dieťa spravidla v školskom roku, v ktorom do 31.augusta dovŕši šiesty rok veku a dosiahne školskú zrelosť.

 Predprimárne vzdelávanie môže dieťa predčasne ukončiť ak nedovŕši šiesty rok veku pri dosiahnutí školskej spôsobilosti  na základe  vyjadrenia príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie a všeobecného lekára pre deti a dorast, ktorí odporučia predčasné zaškolenie dieťaťa a po absolvovaní povinného predškolského vzdelávania.  V tomto prípade musí zákonný zástupca požiadať riaditeľa o prijatie dieťaťa na plnenie povinného predprimárneho vzdelávania pred dovŕšením   piateho roku veku do 1. augusta daného roku a  predložiť:

 • súhlasné vyjadrenie príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie a
 • súhlasné vyjadrenie všeobecného lekára pre deti a dorast.

Ak bude dieťa pokračovať v plnení povinného predprimárneho vzdelávania, osvedčenie sa vydá len na konci školského roku, v ktorom pokračovalo v plnení povinného predprimárneho vzdelávania.

Dokladom o získanom stupni vzdelania je osvedčenie o absolvovaní predprimárneho vzdelávania, ktoré vydáva materská škola k 30. júnu príslušného kalendárneho roka.

 

6.   MATERIÁLNO - TECHNICKÉ A  PRIESTOROVÉ PODMIENKY

Materská škola  je dvojtriedna. Umiestnená je v budove bývalej základnej školy. Prízemie tvorí vstupná chodba, ktorá slúži ako šatňa, dve herne, kuchyňa s jedálňou, sklad potravín, plynová kotolňa, účelové priestory pre personál, umyváreň a WC pre deti a dospelých, dezinfekčná miestnosť pre upratovačku, práčovňa, sklad náradia a hračiek.  Pod schodišťom na prízemí v samostatnej miestnosti je sklad čistiacich a dezinfekčných priestorov/zamyká sa/. Na poschodí sa nachádzajú dve spálne, telocvičňa, sklad bielizne, riaditeľňa, zborovňa, ktorá je zároveň izolačkou, kancelária vedúcej školskej jedálne, umyváreň a WC pre deti

a dospelých. Prízemie je spojené s poschodím vnútorným schodiskom.

Školský dvor sa delí na dve časti – na predný a zadný dvor. Predný dvor je z väčšej časti zatrávnený s pieskoviskom a detským záhradným zariadením, okrasnými a zeleninovo- bylinkovými záhonmi, z menšej časti je vyasfaltovaný. Zadný dvor sa delí na dve časti –   asfaltovanú plochu a veľkú záhradu s pieskoviskom, detským záhradným zariadením, umelo vytvoreným kopcom na pohybové aktivity na snehu- bobovanie, sánkovanie, pníkovým centrom a hudobnou stenou- na hudobné aktivity.

 

7.    VNÚTORNÝ SYSTÉM KONTROLY A HODNOTENIA DETÍ

Cieľom hodnotenia detí je posúdenie aktuálnej úrovne rozvoja osobnosti dieťaťa v jednotlivých oblastiach, ktoré je využité pre ďalšie plánovanie výchovno – vzdelávacej činnosti za účelom ďalších pozitívnych rozvojových zmien.

Princípy hodnotenia stoja na humanisticky orientovanej koncepcii:

 1. Neporovnávame deti medzi sebou, sledujeme a posudzujeme individuálny pokrok dieťaťa

       - individuálny prístup v hodnotení.

 1. Sumatívne hodnotenie realizujeme len v určitých intervaloch, alebo v prípade potreby. Preferujeme otvorené, formatívne hodnotenie - otvorenosť hodnotenia.
 2. Zameriavame sa na úspechy a pokroky dieťaťa, nie na nedostatky- pozitívna orientácia hodnotenia.
 3. Vždy sa pozeráme na dieťa ako osobnosť a celok - komplexnosť hodnotenia.
 4. Vedieme deti k objektívnemu sebahodnoteniu vytváraním transparentných kritérií a autokorekcie - tendencia k sebahodnoteniu a aktívny podiel dieťaťa na hodnotení.
 5. Sumatívne hodnotenie ako napríklad hodnotenie školskej spôsobilosti je konzultované a potvrdené externým hodnotením – napr. psychológom - objektivizácia hodnotenia.

 

Pre hodnotenie, reflexiu a sebareflexiu využívame tieto formy hodnotenia:

 • formatívnepriebežné každodenné hodnotenie, ktoré je orientované na podporu ďalšieho aktívneho učenia sa dieťaťa a ponúka rady a poučenie zamerané na zlepšenie budúcich výkonov. Formatívne hodnotenie je využívané priebežne počas školského roka prostredníctvom metód slovného hodnotenia, pedagogického pozorovania, rozhovoru, analýzy produktov činností a procesov, ktorými vznikli. Každé dieťa má svoje portfólio, ktoré je kľúčovou formou dokumentovania. Súčasťou formatívneho hodnotenia je sebahodnotenie detí prostredníctvom autokorektívnych pomôcok, jednoduchého slovného  sebahodnotenia.
 • sumatívne zhrňujúce hodnotenie, ktoré konštatuje stav dosiahnutia úrovne po dlhšom časovom úseku, ktorými sú výstupné diagnostikovanie, alebo posudzovanie školskej spôsobilosti. U detí rok pred plnením školskej dochádzky formou testovania školskej spôsobilosti externým posudzovateľom (psychológ CPPPaP).

Oblasťami hodnotenia sú oblasti rozvoja osobnosti dieťaťa. Učiteľky v jednotlivých triedach vedú portfólia, pozorovacie denníky a diagnostické hárky o dieťati, ktoré slúži ako dokument poskytujúci pohľad o rozvoji osobnosti dieťaťa v jednotlivých oblastiach

V rámci spolupráce, po písomnom súhlase zákonného zástupcu dieťaťa, posúdi školskú pripravenosť Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie v Lučenci.

 

8.  VNÚTORNÝ SYSTÉM KONTROLY A HODNOTENIA

 ZAMESTNANCOV ŠKOLY

Vnútorná kontrola školy je zameraná na všetkých zamestnancov a špecificky formou kontrolnej činnosti na samotnú výchovno- vzdelávaciu činnosť, ktorá zahŕňa učenie učiteľkou a učenie sa detí. Výsledky pedagogickej práce učiteliek sa odrážajú v správaní, konaní a úrovni vedomostí, zručností a návykov detí a naopak.

Kontrolnú činnosť v MŠ vykonáva riaditeľka školy, prípadne poverený pracovník. Je zameraná predovšetkým na plnenie cieľov a štandardov zo ŠVP. Kontrola má byť systematická, motivačná a jej výsledky majú slúžiť na  odstránenie nedostatkov, ktoré sa následne kontrolujú.

Hodnotenie pedagogických zamestnancov je jednou z dôležitých činností systému riadenia ľudských zdrojov v MŠ. Je to náročná personálna činnosť, zároveň je však jedna z metód používania a povzbudzovania a motivácie zamestnancov.

Konkrétne zameranie kontrolnej činnosti zamestnancov je vypracované v pláne vnútornej kontroly školy vypracovanom  v súlade s § 9 ods.4 písm.c) vyhlášky MŠ SR č. 306/2008 Z.z. v znení vyhlášky MŠ SR č. 308/2009 Z.z.

 

Zoznam použitých skratiek:

MŠ – materská škola

ŠkVP – školský vzdelávací program

ŠVP – Štátny vzdelávací program pre predprimárne vzdelávanie v materských školách

 

 

LITERATÚRA

 

 

KOSOVÁ, B. 1998. Hodnotenie ako prostriedok humanizácie školy. Banská Bystrica: Metodické Centrum. ISBN 80-8041-199-9

 

Metodika predprimárneho vzdelávania. Partizánske: EXPRESPRINT. ISBN 978-80-968777-3-7.

 

Príručka na tvorbu školských vzdelávacích programov pre materské školy. Bratislava: MPC. ISBN 978-80-8052-324-4.

 

Štátny vzdelávací program pre predprimárne vzdelávanie v materských školách, 2015.

 

Bratislava: Štátny pedagogický ústav.

 

 Vyhláška MŠ SR č. 445/2009 Z. z. o kontinuálnom vzdelávaní, kreditoch a atestáciách  pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov.

 

Zákon č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

 

Zákon č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

 

Zákon č.  317/2009 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch  a o zmenách a doplnení niektorých zákonov.

 

Vyhláška MŠ SR č.  437/2009 Z. z., ktorou sa ustanovujú kvalifikačné predpoklady a osobitné kvalifikačné požiadavky pre jednotlivé kategórie pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov.

 

      Manuál Predprimárne vzdelávanie detí  (spracované podľa právneho stavu účinného od 1. januára 2021) 2021/9804:1-A2110