Navigácia

Obsah

Informácie o poplatkoch, ktoré sa uhrádzajú

v materskej škole a školskej jedálni

 

Príspevok na čiastočnú úhradu nákladov v materskej škole

Výška mesačného príspevku zákonného zástupcu na čiastočnú úhradu výdavkov za pobyt dieťaťa v materskej škole na jedno dieťaťa je 10,00 Eur. V prípade, že zákonný zástupca má v materskej škole dve a viac detí s rovnakým dátumom a rokom narodenia, je výška príspevku za druhé a ďalšie dieťa 5,00 Eur mesačne za dieťa.

Príspevok zákonný zástupca uhrádza každý mesiac do 10. dňa:

  • bezhotovostne bankovým prevodom na účet vedený v Prima banke Slovensko, a.s., IBAN SK57 5600 0000 0060 0726 6001,
  • poštovou poukážkou,
  • v nevyhnutných prípadoch v hotovosti do pokladne Obecného úradu.

 

Príspevok sa neuhrádza za dieťa:

  • ktoré má jeden rok pred plnením povinnej školskej dochádzky – predškoláci,
  • ak zákonný zástupca predloží riaditeľovi materskej školy doklad o tom, že je poberateľom dávky v hmotnej núdzi a príspevkov k dávke k hmotnej núdzi,
  • ktoré je umiestnené v zariadení na základe rozhodnutia súdu,
  • ktoré má prerušenú dochádzku do materskej školy na viac ako 30 po sebe nasledujúcich kalendárnych dní z dôvodu choroby alebo rodinných dôvodov preukázateľným spôsobom,
  • ktoré nedochádzalo do materskej školy v čase letných prázdnin.

 

Na oslobodenie od platenia príspevku podľa písmena b), c) a d) podá zákonný zástupca žiadosť priamo v materskej škole. K žiadosti je potrebné doložiť preukázateľné doklady (rozhodnutie ÚPSVaR, rozhodnutie súdu, lekárske potvrdenie...).

 

Príspevok na čiastočnú úhradu nákladov na stravovanie

Výška mesačného príspevku zákonného zástupcu na čiastočnú úhradu nákladov na stravovanie je 1,60 Eur na deň.

Príspevok zákonný zástupca uhrádza každý mesiac do 15. dňa:

  • bezhotovostne bankovým prevodom na účet vedený v Prima banke Slovensko, a.s., IBAN SK21 5600 0000 0060 0726 8007,
  • poštovou poukážkou.

 

Neprítomnosť dieťaťa a odhlásenie zo stravy je potrebné nahlásiť najneskôr do 14.00 hod deň vopred!!!