Navigácia

Obsah

 

Voľby do orgánov samosprávnych krajov 2022

Voľby do orgánov samosprávnych krajov
 
Informácia
o podmienkach práva voliť a práva byť volený
 
Voľby do orgánov samosprávnych krajov sa konajú
v sobotu 29. októbra 2022 od 7:00 do 20:00 h.
 
Právo voliť
do orgánov samosprávnych krajov
 
Právo voliť do orgánov samosprávnych krajov má občan Slovenskej republiky a cudzinec, ktorý má trvalý pobyt v obci, ktorá patrí do územia samosprávneho kraja, alebo má trvalý pobyt vo vojenskom obvode, ktorý patrí na účely volieb do orgánov samosprávneho kraja do jeho územia (ďalej len „obyvateľ samosprávneho kraja“) a najneskôr v deň konania volieb dovŕši 18 rokov veku.
Prekážkou práva voliť je zákonom ustanovené obmedzenie osobnej slobody z dôvodov ochrany verejného zdravia, ak osobitný zákon v čase pandémie neustanoví inak.
 
Právo byť volený
do orgánov samosprávnych krajov
 
Za poslanca zastupiteľstva samosprávneho kraja môže byť zvolený obyvateľ samosprávneho kraja, ktorý má trvalý pobyt v obci alebo vo vojenskom obvode, ktoré patria do územia volebného obvodu, v ktorom kandiduje, a najneskôr v deň konania volieb dovŕši 18 rokov veku.
Za predsedu samosprávneho kraja môže byť zvolený obyvateľ samosprávneho kraja, ktorý najneskôr v deň konania volieb dovŕši 25 rokov veku.
Prekážkou práva byť volený je
  •   výkon trestu odňatia slobody,
  •   právoplatné odsúdenie za úmyselný trestný čin, ak odsúdenie nebolo zahladené,
  •   pozbavenie spôsobilosti na právne úkony.