Navigácia

Obsah

Zverejnenie údajov o zapisovateľke miestnej volebnej komisie

Predseda Národnej rady Slovenskej republiky podľa čl. 89 ods. 2 písm. d) Ústavy Slovenskej republiky a § 20 a § 181 ods. 1 a 2 zákona Slovenskej národnej rady č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov ( ďalej len zákon ), rozhodnutím č. 203/2018 Z. z. vyhlásil voľby do orgánov samosprávy obcí v roku 2018 a určil deň konania na sobotu 10. novembra 2018.
Podľa harmonogramu organizačno-technického zabezpečenia volieb do orgánov samosprávy obcí v roku 2018 Obec Vidiná zverejňuje údaje o zapisovateľke miestnej volebnej komisie:

Emília Gajdošová
Vidiná, Športová  255/1
047/4370 102
podatelna@vidina.sk

Voľby do orgánov samosprávy obcí 2018

 

Predseda Národnej rady Slovenskej republiky rozhodnutím č. 203/2018 Z. z. vyhlásil
voľby do orgánov samosprávy obcí
a určil deň ich konania

na sobotu 10. novembra 2018

 

Informácie o Voľbách do orgánov samosprávy obcí 2018 na stránke Ministerstva vnútra SR

 

Rozhodnutie Predsedu Národnej rady Slovenskej republiky č. 203/2018 Z. z.o vyhlásení volieb do orgánov samosprávy obcí

 

Oznámenie o určení volebných obvodov a počtu poslancov

Obecné zastupiteľstvo vo Vidinej podľa § 166 zákona uznesením č. 28/2018 zo dňa 26. júna 2018 určilo, že Obecné zastupiteľstvo vo Vidinej bude mať na volebné obdobie rokov 2018-2022 9 poslancov, ktorí sa budú voliť v 1 volebnom obvode.

 

Oznámenie počtu obyvateľov Obce Vidiná

V zmysle ustanovenia § 171 ods. 9 a § 176 ods. 8 zákona Obec Vidiná zverejňuje počet obyvateľov obce Vidiná. Počet obyvateľov obce Vidiná ku dňu vyhlásenia volieb je 1757.

 

Zákon č.180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

 

Zverejnenie elektronickej adresy na doručovanie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do okrskovej volebnej komisie pre voľby do orgánov samosprávy obcí v roku 2018

 

 

Obec Vidiná oznamuje splnomocnencom oprávnených politických subjektov pre voľby do orgánov samosprávy obcí v roku 2018 elektronickú adresu na doručenie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do okrskovej volebnej komisie pre voľby do orgánov samosprávy obcí v roku 2018:

                  podatelna@vidina.sk