Navigácia

Obsah

Komisia výstavby a životného prostredia

 

Hlavné úlohy:

- posudzuje koncepcie z hľadiska rozvoja obce,

- posudzuje projekty na čerpanie štátnych fondov a fondov EÚ v oblasti svojej pôsobnosti,

- posudzuje vlastnú investičnú činnosť obce v záujme zabezpečenia potrieb obyvateľov obce a rozvoja obce,

- usmerňuje investičnú činnosť právnických a fyzických osôb v obci,

- posudzuje územnoplánovaciu dokumentáciu obce, jej obstarávanie, schvaľovanie a zmeny,

- spolupôsobí pri príprave vlastnej investičnej a podnikateľskej činnosti obce z územnoplánovacieho hľadiska,

- predkladá iniciatívne návrhy na rozvoj dopravy a miestnych komunikácií,

- posudzuje návrhy na rozvoj verejného osvetlenia, elektrifikáciu obce a plynofikáciu obce,

- spolupôsobí pri tvorbe a ochrane životného prostredia,

- spolupôsobí pri správe a údržbe verejnej zelene,

- kontroluje nakladanie s komunálnym odpadom,

- kontroluje zásobovanie vodou, odpadové vody.

Vladimír Ragač

Adresa: 1. mája 1A, 985 59 Vidiná

Mobilný telefón: 0911445613
vCard
Vladimír Ragač