Navigácia

Obsah

Späť

Zasadnutie OZ dňa 01.04.2022

)Ing. Ján Šupica

starosta obce Vidiná

                                                                                                      Vo Vidinej, dňa 29.03.2022

 

P O Z V Á N K A

V zmysle zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v platnom znení zvolávam

24. zasadnutie Obecného zastupiteľstva vo Vidinej, ktoré sa uskutoční

 

dňa 01. apríla 2022 (piatok) o 17:00 hod.

 

v zasadačke Obecného úradu vo Vidinej s týmto programom:

 

  1. Otvorenie
  2. Voľba návrhovej komisie a určenie overovateľov zápisnice
  3. Vyhodnotenie obchodnej verejnej súťaže – predaj rodinného domu na ulici 1. mája
  4. Majetkoprávne vysporiadanie nehnuteľností
  5. Návrh na 3. zmenu rozpočtu Obce Vidiná
  6. Rôzne
  7. Interpelácia
  8. Diskusia
  9. Záver

    

                                                                                            Ing. Ján Šupica

                                                                                              starosta obce

 

Uznesenia zo dňa 01.04.2022 (21.6 kB)

Zápisnica zo dňa 01.04.2022

 

Vyvesené: 29. 3. 2022

Zodpovedá: Správce Webu

Späť