Navigácia

Obsah

Späť

Zasadnutie OZ dňa 04. 03. 2022

Ing. Ján Šupica

starosta obce Vidiná

                                                                                                        Vo Vidinej, dňa 01.03.2022

 

P O Z V Á N K A

 

V zmysle zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v platnom znení zvolávam

23. zasadnutie Obecného zastupiteľstva vo Vidinej, ktoré sa uskutoční

 

dňa 04. marca 2022 (piatok) o 17:00 hod.

 

v zasadačke Obecného úradu vo Vidinej s týmto programom:

 

 1. Otvorenie
 2. Voľba návrhovej komisie a určenie overovateľov zápisnice
 3. Správa o činnosti obecnej rady a kontrola plnenia uznesení
 4. Správa o kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky Obce Vidiná za rok 2021 materiál
 5. Schválenie zmlúv o dielo s víťazmi verejného obstarávania
 6. Návrh na 2. zmenu rozpočtu v roku 2022 materiál
 7. Vyhodnotenie obchodnej verejnej súťaže – prenájom časti pozemku na Pivovarskej ulici
 8. Vyhlásenie obchodnej verejnej súťaže – predaj rodinného domu na ulici 1. mája
 9. Žiadosť o dotáciu z rozpočtu obce materiál
 10. Rôzne
 11. Interpelácia
 12. Diskusia
 13. Záver

    

                                                                                            Ing. Ján Šupica

                                                                                              starosta obce

 

Uznesenia zo dňa 04.03.2022 (31.08 kB))

Zápisnica z OZ zo dňa 04.03.2022 (40.17 kB)

Vyvesené: 1. 3. 2022

Zodpovedá: Správce Webu

Späť