Navigácia

Obsah

Späť

Zasadnutie OZ dňa 09.06.2022

Ing. Ján Šupica

starosta obce Vidiná

                                                                                                       Vo Vidinej, dňa 06.06.2022

P O Z V Á N K A

 

V zmysle zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v platnom znení zvolávam

26. zasadnutie Obecného zastupiteľstva vo Vidinej, ktoré sa uskutoční

 

dňa 09. júna 2022 (štvrtok) o 18:00 hod.

 

v zasadačke Obecného úradu vo Vidinej s týmto programom:

 

 1. Otvorenie
 2. Voľba návrhovej komisie a určenie overovateľov zápisnice
 3. Správa o činnosti obecnej rady a kontrola plnenia uznesení
 4. Záverečný účet obce a rozpočtové hospodárenie za rok 2021 materiál
 5. Návrh na 4. zmenu rozpočtu Obce Vidiná na rok 2022
 6. Vyhodnotenie obchodnej verejnej súťaže – prenájom nebytových priestorov v Dome smútku
 7. Majetkoprávne vysporiadanie nehnuteľností materiál
 8. Návrh VZN o vyhradení miesta a plochy na vylepovanie volebných plagátov na verejných priestranstvách v čase volebnej kampane v obci Vidiná materiál
 9. Návrh VZN o organizácii miestneho referenda v obci Vidiná materiál
 10. Návrh VZN o tvorbe, ochrane a údržbe verejnej zelene v obci Vidiná materiál
 11. Návrh VZN o určení pravidiel času predaja v obchode a času prevádzky služieb na území obce Vidiná materiál
 12. Rôzne
 13. Interpelácia
 14. Diskusia
 15. Záver

    

                                                                                            Ing. Ján Šupica, v.r.

                                                                                              starosta obce

Uznesenia zo dňa 09.06.2022

Vyvesené: 6. 6. 2022

Zodpovedá: Správce Webu

Späť