Navigácia

Obsah

Späť

Zasadnutie OZ dňa 11.05.2022

Ing. Ján Šupica

starosta obce Vidiná

                                                                                                    Vo Vidinej, dňa 06.05.2022

 

P O Z V Á N K A

 

V zmysle zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v platnom znení zvolávam

25. zasadnutie Obecného zastupiteľstva vo Vidinej, ktoré sa uskutoční

 

dňa 11. mája 2022 (streda) o 18:00 hod.

 

v zasadačke Obecného úradu vo Vidinej s týmto programom:

 

  1. Otvorenie
  2. Voľba návrhovej komisie a určenie overovateľov zápisnice
  3. Vyhlásenie obchodnej verejnej súťaže – prenájom nebytových priestorov v Dome smútku
  4. Majetkoprávne vysporiadanie nehnuteľností
  5. Zriadenie záložného práva
  6. Rôzne
  7. Interpelácia
  8. Diskusia
  9. Záver

    

                                                                                          Ing. Ján Šupica, v.r.

                                                                                              starosta obce

Uznesenia zo dňa 11.05.2022

Zápisnica zo dňa 11.05.2022

 

Vyvesené: 6. 5. 2022

Zodpovedá: Správce Webu

Späť