Navigácia

Obsah

Daň za užívanie verejného priestranstva


daň z nehnuteľnosti, za psa, za predajné automaty a nevýherné hracie automaty

daň za užívanie verejného priestranstva


Daň sa platí za umiestnenie zariadenia slúžiaceho na poskytovanie služieb, stavebného zariadenia, predajného zariadenia, zariadenia cirkusu a iných atrakcii, umiestnenie skládky a pod. na verejných priestranstvách ako sú miestne komunikácie, chodníky, námestia a verejnosti prístupné pozemky.

Vybavuje: Jana Koristeková, tel. 047/4511 525, e-mail: koristekova@vidina.sk

Upozornenie: Daňovník je povinný písomne alebo osobne vopred ohlásiť užívanie verejného priestranstva, najneskôr v deň vzniku daňovej povinnosti.

Potrebujete: tlačivo „Oznámenie vzniku alebo zániku daňovej povinnosti k dani za užívanie verejného priestranstva“, ktoré nájdete na www.vidina.sk  ako príloha č.1 alebo v kancelárii obecného úradu


príloha č. 7 - Oznámenie vzniku alebo zániku daňovej povinnosti k dani za užívanie verejného priestranstva.doc (118 kB)