Navigácia

Obsah

Stavebné konanie


Územné rozhodnutie

Stavebné povolenie

Ohlásenie drobnej stavby

Zmena stavby pred dokončením

Odstránenie stavby

Kolaudačné rozhodnutie

Povolenie zmeny v užívaní stavby

Ohlásenie stavebných úprav

Ohlásenie udržiavacích prác

 

Územné konanie

Umiestňovať stavby, meniť využitie územia a chrániť dôležité záujmy v území možno len za základe územného rozhodnutia. Územné konanie začína stavebný úrad na základe písomného návrhu navrhovateľa. Účastníkom územného konania je navrhovateľ, obec, ak nie je stavebným úradom príslušným na územné konanie a ten, komu toto postavenie vyplýva z osobitných predpisov (zák.č.127/1994 Z.z.).
Stavebný úrad na základe preskúmania a posúdenia návrhu v územnom konaní vydá územné rozhodnutie.


Požadované doklady:
- list vlastníctva, resp. písomný súhlas vlastníka pozemku, ak navrhovateľ nemá k pozemku vlastnícke právo a pre navrhované opatrenie sa pozemok nedá vyvlastniť
- kópia z katastrálnej mapy
- zoznam účastníkov územného konania
- situačný výkres na podklade katastrálnej mapy so zakreslením predmetu územného rozhodnutia a jeho polohy s vyznačením odstupov od hraníc susedných pozemkov
- dokumentácia pre územné rozhodnutie v dvoch vyhotoveniach
- rozhodnutia, stanoviská a vyjadrenia dotknutých orgánov štátnej správy predpísané osobitnými predpismi podľa druhu stavby a správcov (majiteľov) inžinierskych sietí

Lehota vybavenia:
30 - 60 dní od podania žiadosti


Správny poplatok podľa sadzobníka správnych poplatkov.
Oslobodenie od poplatkov:
Od poplatku sú oslobodené zariadenia sociálnych služieb a právnické osoby a fyzické osoby poskytujúce sociálne služby bez úhrady vynaložených nákladov podľa osobitného zákona...

 

Ďalšie súvisiace úkony:
- predĺženie platnosti územného rozhodnutia pred uplynutím lehoty určenej v územnom rozhodnutí.
Iné:
- rozhodnutím o umiestnení stavby sa určí stavebný pozemok, určia sa podmienky na umiestnenie stavby a požiadavky na obsah projektovej dokumentácie pre stavebné povolenie
- stavebný úrad spojí územné konanie o umiestnení stavby so stavebným konaním pri jednoduchej stavbe alebo jej prístavbe a nadstavbe, ak sú jednoznačné podmienky vzhľadom na pomery v území, pri ostatných stavbách, ak podmienky na umiestnenie vyplývajú z územného plánu zóny
- stavebný úrad môže pri jednoduchej stavbe určiť v rozhodnutí, že na jej uskutočnenie postačí ohlásenie jednoduchej stavby
- zmena územného rozhodnutia, t.j. nahradenie novým územným rozhodnutím pri zmene podkladov.