Obsah

Kolaudačné rozhodnutie


Návrh na vydanie kolaudačného rozhodnutia


Žiadosť: tlačivo na stiahnutie

 

Obsah podania:
Návrh na vydanie kolaudačného rozhodnutia obsahuje
a) meno, priezvisko (názov) a adresu (sídlo) stavebníka,
b) označenie a miesto stavby,
c) rozpočtový náklad kolaudovanej stavby, alebo jej časti
d) dátum a číslo stavebného povolenia alebo povolenia zmeny stavby pred jej dokončením,
e) predpokladaný termín dokončenia stavby,
f) termín úplného vypratania staveniska a dokončenia úprav okolia stavby,
g) údaj, či sa bude vykonávať skúšobná prevádzka, a čas jej trvania
h) vlastník/ci/ stavby
i) vlastník/ci/ pozemku, na ktorom je stavba postavená (meno, priezvisko/názov, adresa/sídlo
j) osoba, ktorá pri stavbe uskutočňovanej svojpomocne vykonávala stavebný dozor
k) zhotoviteľ stavby
l) projektant

 

Lehota na vybavenie: 30 dní od doručenia

 

Prílohy:
• Popis a odôvodnenie vykonaných odchýlok od územného rozhodnutia a stavebného povolenia
• Ak ide o stavbu, na ktorej geodetické činnosti zabezpečujú oprávnení geodeti a kartografi, doklad o zabezpečení spracovania výsledného operátu merania a zobrazenia predmetov skutočného vyhotovenia stavby, pri podzemných sieťach technického vybavenia ešte pred zakrytím
• Geometrický plán podľa predpisov o katastri nehnuteľností, tento doklad sa nedoplní, ak nedošlo zmenou stavby k zmene vonkajšieho pôdorysného ohraničenia stavby
• Ak ide o stavbu, v ktorej bolo alebo má byť zabudované jadrové zariadenie, súhlas úradu jadrového dozoru udelený na základe posúdenia bezpečnostnej dokumentácie
• Rozhodnutia, stanoviská, vyjadrenia, súhlasy, posúdenia alebo iné opatrenia dotknutých orgánov verejnej správy
• Ďalšie doklady, ak ich stavebný úrad vyžiadal, napr. doklad o splnení všeobecných technických požiadaviek na stavby

Na ústne konanie spojené s miestnym zisťovaním sa predkladajú
• Doklady o vytýčení priestorovej polohy stavby
• Doklady o výsledkoch predpísaných skúšok a meraní a o spôsobilosti prevádzkových zariadení na plynulú a bezpečnú prevádzku; ak bola vykonaná skúšobná prevádzka, jej vyhodnotenie alebo správa o výsledku komplexného vyskúšania; energetický certifikát stavby
• projektová dokumentácia overená stavebným úradom v stavebnom konaní alebo pri povoľovaní zmeny stavby pred jej dokončením
• Výkresy, v ktorých sú vyznačené zmeny, ku ktorým došlo počas uskutočňovania stavby
• Doklady o overení požadovaných vlastností výrobkov a ďalšie doklady určené v podmienkach stavebného povolenia
• Podrobnejšia dokumentácia vypracované ešte pred začatím stavby, ak stavebný úrad jej vypracovanie určil v podmienkach stavebného povolenia
• Stavebný denník