Navigácia

Obsah

Ohlásenie stavebných úprav


Ohlásenie stavebnému úradu postačí pri stavebných úpravách, ktorými sa podstatne nemení vzhľad stavby, nezasahuje sa do nosných konštrukcií stavby, nemení sa spôsob užívania stavby a neohrozujú sa záujmy spoločnosti.


Požadované doklady:
- doklad preukazujúci vlastnícke alebo iné právo k stavbe ( možno ho nahradiť čestným vyhlásením)
- kópia z katastrálnej mapy
- súhlas všetkých vlastníkov, pokiaľ stavebník nie je výlučným vlastníkom stavby
- písomná dohoda s vlastníkom stavby, ak úpravu bude uskutočňovať nájomca
- stanovisko orgánu štátnej pamiatkovej starostlivosti, ak ide o stavbu, ktorá sa nachádza v pamiatkovo chránenom území.


Lehota vybavenia:
30 dní od podania žiadosti


Správny poplatok
- bez správneho poplatku


Iné:
- stavebný úrad, podľa predložených dokladov k ohláseniu oznámi, že proti uskutočneniu stavebných úprav nemá námietky, alebo určí, že ohlásené stavebné úpravy možno uskutočniť len na základe stavebného povolenia
- ohlasované stavebné úpravy môže stavebník uskutočniť až po obdržaní písomného oznámenia stavebného úradu, že proti nim nemá námietky.