Navigácia

Obsah

Povolenie zmeny v užívaní stavby


Stavbu možno užívať len na účel určený v kolaudačnom rozhodnutí, prípadne v stavebnom povolení. Zmeny účelu užívania stavby, ktoré spočívajú v zmene spôsobu užívania stavby jej prevádzkového zariadenia, v zmene spôsobu a v podstatnom rozšírení výroby a činnosti, ktoré by mohli ohroziť život a zdravie ľudí a životného prostredia, vyžadujú rozhodnutie stavebného úradu.


Požadované doklady:
- doklad preukazujúci vlastnícke alebo iné právo k stavbe, súhlas vlastníka s navrhovanou zmenou v spôsobe jej užívania, ak navrhovateľ nie je vlastníkom stavby
- kópia z katastrálnej mapy
- dokumentácia s vyznačením pôvodného a navrhovaného spôsobu užívania stavby
- doklady o rokovaní s účastníkmi konania, ak sa konali pred podaním žiadosti a rozhodnutia, stanoviská, vyjadrenia, súhlasy, posúdenia alebo iné opatrenia dotknutých orgánov štátnej správy a obce
- stavebné povolenie, kolaudačné rozhodnutie
- zoznam účastníkov konania


Lehota vybavenia:
30 - 60 dní od podania žiadosti


Správny poplatok podľa sadzobníka správnych poplatkov.
 


Ďalšie súvisiace úkony:
- zápis do katastra nehnuteľnosti
- priznanie k dani z nehnuteľnosti


Iné:
- zmenu v užívaní stavby, ktorá je spojená so zmenou stavby, prerokuje stavebný úrad pri stavebnom konaní a po jej dokončení vykoná kolaudáciu zmeny stavby