Obsah

Stavebné povolenie


Stavby a ich zmeny sa môžu uskutočňovať podľa stavebného povolenia, pokiaľ stavebný zákon a vykonávacie predpisy neustanovujú inak. Stavebné konanie začína stavebný úrad na základe žiadosti stavebníka.
Účastníkom stavebného konania sú: stavebník, osoby, ktoré majú vlastnícke alebo iné právo k pozemkom a stavbám na nich, ďalšie osoby, ktorým toto postavenie vyplýva z osobitných predpisov, stavebný dozor alebo kvalifikovaná osoba, projektant v časti, ktorá sa týka projektu stavby.
Stavebný úrad na základe preskúmania a posúdenia v stavebnom konaní a jeho výsledkov vydá stavebné povolenie.


Požadované doklady:
- doklad, ktorým sa preukazuje vlastnícke alebo iné právo k stavbe alebo k pozemkom
- kópia z katastrálnej mapy so zakreslením stavby
- rozhodnutie o umiestnení stavby
- projektová dokumentácia v dvoch vyhotoveniach
- zoznam známych účastníkov stavebného konania
- vyhlásenie stavebného dozoru alebo kvalifikovanej osoby, že bude zabezpečovať odborné vedenie uskutočňovanie stavby, ak ide o stavbu uskutočňovanú svojpomocou
- rozhodnutia, stanoviská, vyjadrenia, súhlasy, posúdenia alebo iné opatrenia dotknutých orgánov štátnej správy


Lehota vybavenia:
30 - 60 dní od podania žiadosti

 

Správny poplatok
podľa sadzobníka správnych poplatkov


Oslobodenie od poplatkov:
Od poplatku na vydanie stavebného povolenia na zmeny stavieb na bývanie sú oslobodení občania s ťažkým zdravotným postihnutím, držitelia preukazu ZŤP alebo ZŤP-S.
Od poplatku sú oslobodené zariadenia sociálnych služieb a právnické osoby a fyzické osoby poskytujúce sociálne služby bez úhrady vynaložených nákladov podľa osobitného zákona...


Iné:
- stavebné povolenie stráca platnosť, ak sa so stavbou nezačalo do dvoch rokov odo dňa, keď nadobudlo právoplatnosť, stavebník je povinný požiadať o predĺženie platnosti
- stavebné povolenie a predĺženie platnosti sú záväzné aj pre právnych nástupcov konania