Navigácia

Obsah

Zmena stavby pred dokončením


Stavebný úrad na žiadosť stavebníka môže povoliť zmenu stavby pred jej dokončením.


Požadované doklady:
- doklad o vlastníckom alebo inom vzťahu k stavebnému pozemku
- snímka z mapy katastra nehnuteľností so zakreslením stavby (ak sa mení pôdorys stavby)
- pôvodné stavebné povolenie
- opis zmien a ich porovnanie so stavebným povolením a overenou projektovou dokumentáciou
- projektová dokumentácia v dvoch vyhotoveniach
- doklady o prerokovaní s orgánmi štátnej správy , ktorých záujmy sú navrhovanou zmenou stavby dotknuté


Lehota vybavenia:
30 - 60 dní od podania žiadosti


Správny poplatok podľa sadzboníka správnych poplatkov.


Od poplatku na vydanie stavebného povolenia na zmeny stavieb na bývanie sú oslobodení občania s ťažkým zdravotným postihnutím, držitelia preukazu ZŤP alebo ZŤP-S.
Od poplatku sú oslobodené zariadenia sociálnych služieb a právnické osoby a fyzické osoby poskytujúce sociálne služby bez úhrady vynaložených nákladov podľa osobitného zákona...


Iné:
- na konanie o zmene stavby pred jej dokončením sa primerane vzťahujú ustanovenia o stavebnom konaní
- žiadosť o zmenu stavby musí stavebník podať ešte pred vykonaním požadovaných zmien
- po dohode so stavebným úradom možno zmenu prerokovať v kolaudačnom konaní, ak zmena stavby spočíva iba v nepodstatných odchýlkach od overenej projektovej dokumentácie