Navigácia

Obsah

Späť

" I/16 Vidiná - rekonštrukcia mosta ev.č.16-225" - Oznámenie o začatí konania o obmedzení vlastníckeho práva pozemkov - dočasný záber

OKRESNÝ ÚRAD BANSKÁ BYSTRICA

 odbor výstavby a bytovej politiky

oddelenie štátnej stavebnej správy

                                                         Nám. Ľ. Štúra 5943/1, 974 05 Banská Bystrica

OU-BB-OVBP2-2022/025094:SD                                                                                                   v Banskej Bystrici dňa 19.07.2022

Vec: Oznámenie o začatí konania o obmedzení vlastníckeho práva pozemkov- dočasný záber

Okresný úrad Banská Bystrica, odbor výstavby a bytovej politiky, ako vecne a miestne príslušný stavebný úrad, v zmysle ust. 7 zákona č. 282/2015 Z.z. o vyvlastňovaní pozemkov a stavieb a o nútenom obmedzení vlastníckeho práva k nim a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej „zákon o vyvlastňovaní") v súlade s ust. 10 ods. I zákona o vyvlastňovaní oznamuje začatie konania o obmedzení vlastníckeho práva pozemkov dočasným záberom pre stavbu

„1/16 Vidiná - rekonštrukcia mosta ev. č. 16-225"

Kraj: Banská Bystrica, okres: Lučenec, obec: Vidiná

účel obmedzenia: „1/16 Vidiná – rekonštrukcia mosta ev. č. 16-225"

vyvlastniteľ: Slovenská správa ciest, Miletičova 19, Bratislava

katastrálne územie: Vidiná

parcelné číslo pozemkov: LV: 3274: KN-E: 308/2;

Podľa ust. 10 ods.2 a 3 zákona o vyvlastňovaní informácie zverejní na svojej úradnej tabuli a na svojom webovom sídle obec, ak ho má zriadené, v ktorej katastrálnom území sa vyvlastňovaný pozemok alebo stavba nachádza.

Vyvesené dňa: 25.07.2022

Zvesené dňa:  09.08.2022

Oznámenie o začatí konania o obmedzení vlastníckeho práva pozemkov (627.67 kB)

 

Vyvesené: 25. 7. 2022

Dátum zvesenia: 10. 8. 2022

Zodpovedá: Správce Webu

Späť