Navigácia

Obsah

Späť

Návrh VZN o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Vidiná

Návrh

Všeobecne záväzné nariadenie

č. 07/2022

o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Vidiná

            VZN č. 07/2022 vyvesené na úradnej tabuli v obci VIDINÁ  dňa  22.11.2022 

            VZN č. 07/2022 schválené dňa:

            VZN č. 07/2022 nadobúda účinnosť dňa:

Podľa § 6 ods. 2 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z. n. p. a podľa zákona č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v z. n. p. vydáva všeobecne záväzné nariadenie k miestnym daniam a miestnemu poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady.

PRVÁ ČASŤ

Ú V O D N É   U S T A N O V E N I A

§ 1 – Predmet úpravy

                                                                                                                                                     1) Predmetom tohto Všeobecne záväzného nariadenia (ďalej len „VZN“) podľa zákona č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v z. n. p. (ďalej len „zákon“) je úprava podmienok ukladania miestnych daní a miestneho poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce.

                     2) Obec ukladá tieto druhy miestnych daní:

a/ daň z nehnuteľností,

b/ daň za psa,

c/ daň za užívanie verejného priestranstva,

d/ daň za predajné automaty,

e/ daň za nevýherné hracie automaty.

                       3) Obec ukladá miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady (ďalej len „poplatok“).

                       4) Zdaňovacím obdobím miestnych daní a poplatku je kalendárny rok.

                                                              DRUHÁ ČASŤ

DAŇ Z NEHNUTEĽNOSTÍ

DAŇ Z POZEMKOV

§ 2 – Hodnota pozemkov

           1) Hodnota pozemku pre ornú pôdu, chmeľnice, vinice, ovocné sady v k. ú. Vidiná je 0,3724 €/m² (podľa prílohy č. 1 k zákonu). Hodnota pozemku za 1 m2 pre trvalé trávnaté porasty v k. ú. Vidiná je 0,0972 €/ m² (podľa prílohy č. 1 k zákonu).

           2) Pre lesné pozemky, na ktorých sú hospodárske lesy, rybníky s chovom rýb a ostatné hospodársky využívané vodné plochy sa stanovuje, že namiesto hodnoty pozemku zistenej za 1 m² podľa predpisov o stanovení všeobecnej hodnoty majetku sa použije hodnota pozemku  0,100 €/ m² , ak daňovník hodnotu pozemku nepreukáže znaleckým posudkom.

           3) Hodnota pozemku pre záhrady, zastavané plochy a nádvoria a ostatné plochy v k. ú. Vidiná je 1,85 €/ m² a hodnota stavebného pozemku v k. ú. Vidiná je 18,58 €/ m² (podľa prílohy č. 2 k zákonu).

            4) Základom dane z pozemkov podľa § 6 ods. 1 zákona, na ktorých sa nachádza transformačná stanica alebo predajný stánok slúžiaci k predaju tovaru a poskytovaniu služieb, je hodnota pozemku určená vynásobením skutočnej výmery transformačnej stanice alebo predajného stánku v m2 a hodnoty pozemku za 1 m2 uvedenej v prílohe č. 2 k zákonu pre stavebné pozemky.           

§ 3 - Sadzba dane z pozemkov

  1. Správca dane na území celej obce ustanovuje ročnú sadzbu dane z pozemkov takto:

a) –  ornú pôdu, chmeľnice, vinice, ovocné sady, trvalé trávnaté porasty vo výške 0,40 %,

b) –  záhrady vo výške 0,40 %,

c) –  zastavané plochy a nádvoria, ostatné plochy vo výške 0,40 %,

d) –  lesné pozemky, na ktorých sú hospodárske lesy, rybníky s chovom rýb a ostatné

         hospodársky využívané vodné plochy vo výške  0,40 %,

e) –  stavebné pozemky vo výške 0,40 %,

 

    2) Na jednotlivé skupiny pozemkov podľa § 6 ods. 1 zákona, na ktoré bolo vydané

povolenie dobývania ložiska nevyhradeného nerastu alebo na ktorých sa nachádza zariadenie na výrobu elektriny zo slnečnej energie sa stanovuje sadzba dane vo výške 0,60 %. 

                3) Na pozemky, na ktorých sa nachádza transformačná stanica alebo predajný stánok slúžiaci k predaju tovaru a poskytovaniu služieb sa stanovuje sadzba dane vo výške 0,40 %.            

D A Ň   Z O   S T A V I E B

                                                    § 4 - Sadzba dane zo stavieb

          1) Správca dane na území celej obce ustanovuje ročnú sadzbu dane zo stavieb za každý aj začatý m² zastavanej plochy pre jednotlivé druhy stavieb takto:

a/ 0,080 €/ m² za stavby na bývanie a drobné stavby, ktoré majú doplnkovú funkciu pre hlavnú stavbu,

b/ 0,080 €/ m² za stavby na pôdohospodársku produkciu, skleníky, stavby pre vodné hospodárstvo, stavby využívané na skladovanie vlastnej pôdohospodárskej produkcie vrátane stavieb na vlastnú administratívu,

c/ 0,250 €/ m²   za chaty a stavby na individuálnu rekreáciu,

d/ 0,260 €/ m²  za samostatne stojace garáže,

e/ 0,260 €/ m²  za stavby hromadných garáží,

f/  0,260 €/ m² za stavby hromadných garáží umiestnené pod zemou,

g/ 0,350 €/ m² za priemyselné stavby, stavby slúžiace energetike, stavby slúžiace stavebníctvu, stavby využívané na skladovanie vlastnej produkcie vrátane stavieb na vlastnú administratívu,

h/ 0,650 €/ m²  za stavby na ostatné podnikanie a na zárobkovú činnosť, skladovanie a administratívu súvisiacu s ostatným podnikaním a zárobkovou činnosťou,

i/ 0,250 €/ m²  za ostatné stavby neuvedené v písmenách a/ až h/.

 

          2) Správca dane ustanovuje pri viacpodlažných stavbách pre všetky druhy stavieb príplatok za podlažie 0,040 € za každé ďalšie podlažie okrem prvého nadzemného podlažia.

 

D A Ň   Z   B Y T O V

§ 5 - Sadzba dane z bytov

          1) Správca dane na území celej obce ustanovuje ročnú sadzbu dane z bytov za každý aj začatý m² podlahovej plochy bytu a nebytového priestoru takto:

a/ 0,080 €/ m²  za byty,

b/ 0,080 €/ m² za nebytové priestory.

 

SPOLOČNÉ USTANOVENIA PRE DAŇ Z NEHNUTEĽNOSTÍ

§ 6 - Oslobodenie od dane a zníženie dane

         1) Správca dane ustanovuje, že poskytuje oslobodenie od dane z pozemkov v zmysle     § 17 ods. 2 zákona na:

a) pozemky, na ktorých sú cintoríny, kolumbáriá, urnové háje a rozptylové lúky,

b) pozemky užívané školami a školskými zariadeniami,

c) pozemky verejne prístupných parkov, priestorov a športovísk.

            2) Správca dane ustanovuje, že poskytuje oslobodenie od dane zo stavieb a od dane z bytov v zmysle § 17 ods. 3 zákona na:

a) stavby alebo byty slúžiace školám, školským zariadeniam a zdravotníckym zariadeniam, zariadeniam na pracovnú rehabilitáciu a rekvalifikáciu občanov so zmenenou pracovnou schopnosťou, stavby užívané na účely sociálnej pomoci a múzeá, galérie, knižnice, divadlá, kiná, amfiteátre, výstavné siene, osvetové zariadenia.

          3) Oslobodenie od dane z nehnuteľností daňovník uplatňuje v Priznaní k dani z nehnuteľnosti, k dani za psa, k dani za predajné automaty a k dani za nevýherné hracie prístroje alebo v čiastkovom priznaní (ďalej len „priznanie“) na to zdaňovacie obdobie, na ktoré mu prvýkrát vzniká nárok na zníženie dane alebo oslobodenie od dane, najneskôr v lehote podľa § 99a ods. 1 zákona, pričom správcovi dane predloží doklad preukazujúci nárok na zníženie alebo oslobodenie od dane, inak nárok na príslušné zdaňovacie obdobie zaniká.

 TRETIA ČASŤ

D A Ň   Z A   P S A

§ 7 - Sadzba dane

 Správca dane ustanovuje ročnú sadzbu dane za jedného psa a kalendárny rok 5,00 €

§ 8 – Oslobodenie od dane

          1) Správca dane ustanovuje, že od dane sú oslobodené fyzické osoby staršie ako 62 rokov, ktoré žijú osamelo v rodinnom dome alebo byte. Oslobodenie sa vzťahuje iba na jedného psa.

          2) Osoba, ktorá spĺňa podmienky na oslobodenie od dane, písomne oznámi správcovi dane splnenie podmienok na oslobodenie od dane v termíne do 31. januára zdaňovacieho obdobia, inak nárok na príslušné zdaňovacie obdobie zaniká. K písomnému oznámeniu predloží tieto doklady: občiansky preukaz, potvrdenie z evidencie obyvateľstva.

                                                               ŠTVRTÁ ČASŤ

D A Ň   Z A   U Ž Í V A N I E   V E R E J N É H O   P R I E S T R A N S T V A

§ 9 - Predmet dane

            1) Verejným priestranstvom na účely zdaňovania sú verejnosti prístupné pozemky vo vlastníctve Obce Vidiná. Pre účely tohto nariadenia sa verejným priestranstvom na území obce ďalej považujú najmä nasledovné nehnuteľnosti vo vlastníctve Obce Vidiná:

a) miestne cestné komunikácie v celej ich dĺžke a v šírke,

b) vybudované chodníky, prípadne aj upravené plochy pre chodenie obyvateľov na celom území obce,

c) verejné priestranstvá na území obce a to: námestie pred kultúrnym domom č. parcely 95/1, námestie pred a za bývalými potravinami Jednota č. parcely 98/3, 98/1, námestie pred Furmanom č. parcely 289/1, priestranstvo pred domom smútku č. parcely 1057/2, námestie pred potravinami na Pivovarskej ul. č. parcely 771, zelené plochy pred starou MŠ na ul. Školská 3 č. parcely 404/1 a 402/3, parky, zelené plochy medzi chodníkmi a komunikáciami a zelené plochy pozdĺž tých komunikácií, kde chodníky nie sú vybudované.

            2) Osobitné užívanie verejného priestranstva je:

a) umiestnenie predajného zariadenia a zariadenia slúžiaceho na poskytovanie služieb – napr. predajný stánok, zariadenie na poskytovanie dočasných reštauračných služieb napr. letná terasa

b) umiestnenie stavebného zariadenia – napr. lešenie, oplotenie, zariadenie staveniska, UNIMO bunky, montážna plošina,      

c) umiestnenie zariadenia cirkusu, zariadenia lunaparku a iných atrakcií,

d) umiestnenie skládky – napr. skládka stavebného materiálu, skládka sutiny, kameňov, dreva, zeminy,

e) umiestnenie veľkoobjemového kontajnera,

f) využitie verejného priestranstva na umiestnenie hnuteľnej veci slúžiacej pre účely ambulantného predaja – napr. príves, karavan, predajný stôl, motorové vozidlo, prenosné informačné zariadenie pred alebo v blízkosti prevádzkových jednotiek,

§ 10 - Sadzba dane

1) Za osobitné užívanie verejného priestranstva sa sadzba dane ustanovuje za každý aj začatý m² a za každý aj začatý deň nasledovne:

a) za umiestnenia zariadenia slúžiaceho na poskytovanie služieb 2,00 € m²/deň

b) za umiestnenie stavebného zariadenia 0,20 € m²/deň

c) za umiestnenie, zariadenia cirkusu, zariadenia lunaparku a iných atrakcií 1,- euro za m²/deň

d) za umiestnenie skládky 0,20 € m²/deň

e) za umiestnenie VOK 0,20 € m²/deň

f) za využitie verejného priestranstva na umiestnenie hnuteľnej veci slúžiacej pre účely ambulantného predaja 1,00 € m²/deň

§ 11 Oslobodenie od dane

             1) Daň sa neplatí za kultúrnu, spoločenskú, zdravotnú a športovú akciu usporiadanú na verejnom priestranstve bez vstupného alebo akciu, ktorej celý výťažok je určený na charitatívne a verejnoprospešné účely. V tomto prípade je usporiadateľ akcie povinný tieto skutočnosti uviesť pri plnení oznamovacej povinnosti a po ukončení akcie preukázať odvod výťažku na vyššie uvedené účely písomne.

            2) Správca dane ustanovuje, že od dane uvedenej v § 10 ods. 1 písm. d) tohto VZN sa oslobodzujú prvé 3 dni užívania verejného priestranstva odo dňa vzniku daňovej povinnosti, pokiaľ si daňovník, najneskôr jeden deň po zabratí priestranstva, splnil oznamovaciu povinnosť.

§ 12 – Oznamovacia povinnosť a platenie dane

            1) Daňovník je povinný písomne oznámiť svoj zámer osobitného užívania verejného priestranstva správcovi dane a musí obsahovať: meno, priezvisko príp. obchodné meno, adresu trvalého pobytu príp. sídlo firmy, miesto, kde sa užíva verejné priestranstvo, spôsob využitia verejného priestranstva, počet dní užívania verejného priestranstva, počet m² užívaného verejného priestranstva.

            2) Daň je splatná naraz v hotovosti v pokladnici správcu dane.

PIATA ČASŤ

D A Ň   Z A  P R E D A J N É   A U T O M A T Y

§ 13 - Sadzba dane

Správca dane ustanovuje ročnú sadzbu dane 331,00 € za jeden predajný automat a kalendárny rok.

ŠIESTA ČASŤ

D A Ň   Z A   N E V Ý H E R N É   H R A C I E   P R Í S T R O J E

§ 14 - Sadzba dane

Správca dane ustanovuje ročnú sadzbu dane 20,- eur za jeden nevýherný hrací prístroj a kalendárny rok.

SIEDMA ČASŤ

MIESTNY POPLATOK ZA KOMUNÁLNE ODPADY A DROBNÉ STAVEBNÉ ODPADY

.§ 15 – Určenie poplatku

           1) Na celom území obce je zavedený množstvový zber komunálnych odpadov a drobných stavebných odpadov.

       § 16 – Sadzba poplatku

             1) Správca dane ustanovuje sadzbu poplatku takto u poplatníkov podľa § 77 ods. 2 zákona vo výške 0,030 eur za liter odpadu.

            2) Ročný poplatok pre množstvový zber komunálneho odpadu sa určuje ako súčin frekvencie odvozov, sadzby a objemu zbernej nádoby, ktorú poplatník užíva v súlade so zavedeným množstvovým zberom komunálnych odpadov a drobných stavebných odpadov.              

§ 17 – Vyrubenie poplatku

              1) Množstvový zber sa preukazuje uzavretím dohody – „Dohoda o využívaní a vyúčtovaní množstvového zberu za komunálne odpady a drobné stavebné odpady“ (ďalej len „Dohoda“) – príloha č. 1 tohto VZN.

                 2) Poplatníci, ktorí využívajú množstvový zber sú povinní do 31.1. zdaňovacieho obdobia a v priebehu zdaňovacieho obdobia ku dňu vzniku poplatkovej povinnosti preukázať správcovi poplatku, že využívajú množstvový zber.

                  3) Správca poplatku vyrubí poplatok rozhodnutím na základe uzavretej „Dohody“.

                 4) Pri zmene alebo ukončení využívania množstvového zberu je poplatník povinný túto skutočnosť oznámiť prostredníctvom zmeny alebo ukončenia „Dohody“ do 30 dní odo dňa, kedy tieto skutočnosti nastali.

             § 18 – Splatnosť poplatku

                 1) Poplatok do výšky 35,- eur je splatný do 15 dní odo dňa doručenia rozhodnutia. Poplatok vyšší ako 35,- eur je splatný v dvoch rovnakých  platbách a to prvá splátka je splatná do 15 dní odo dňa doručenia rozhodnutia a druhá do 30. septembra zdaňovacieho obdobia. V prípade uzavretia „Dohody“ po 30. septembri zdaňovacieho obdobia je poplatok splatný do 15 dní odo dňa doručenia rozhodnutia.

                  2) Poplatok môže poplatník zaplatiť aj naraz v lehote prvej splátky.

                  3) Poplatok sa platí v hotovosti v pokladnici správcu dane, vkladom na účet správcu dane č. 6007266001/5600 vedeného v Prima banke Slovensko, a.s. alebo poštovou poukážkou.

§ 19 – Vrátenie poplatku

                   1) Ak poplatník zapojený do systému množstvového zberu uhradil obci vyšší poplatok, ako bol povinný uhradiť, obec vráti vzniknutý rozdiel do 60 dní od skončenia zdaňovacieho obdobia, za ktoré bol poplatok uhradený . Poplatok obec vráti v hotovosti z pokladne alebo v hotovosti poštovým poukazom na adresu poplatníka alebo bezhotovostným prevodom z účtu obce na príslušný účet poplatníka alebo v „Dohode“ odpočítaním z poplatku na nasledujúce zdaňovacie obdobie.

    § 20 – osobitné ustanovenie

                  1) V prípade väčšieho množstva zmesového komunálneho odpadu napr. pri veľkom upratovaní je možné vyzdvihnúť si na obecnom úrade čierne PVC vrece, ktoré bude označené nálepkou obce Vidiná a čiarovým kódom. Takéto čierne vrece sa bude evidovať a počítať ako vyvezená KUKA nádoba s obsahom 110 litrov.

ÔSMA ČASŤ

SPOLOČNÉ A ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA K DANI Z NEHNUTEĽNOSTÍ, K MIESTNYM DANIAM A MIESTNEMU POPLATKU

§ 21 - Záverečné ustanovenia

             1) Dňom účinnosti tohto nariadenia o dani z nehnuteľnosti, o miestnych daniach a poplatku sa ruší Všeobecne záväzné nariadenie o dani z nehnuteľnosti č. 1/2015 zo dňa  09.12.2014

               2) Obecné zastupiteľstvo Obce Vidiná sa na tomto Všeobecne záväznom nariadení o miestnych daniach a miestnom poplatku č. 7/2022 uznieslo uznesením č...............                            zo dňa ..................          

§ 21 - Účinnosť

Toto Všeobecne záväzné nariadenie nadobúda účinnosť................

Vo Vidinej dňa 

                                                                                                    

                                                                                                          Ing. Ján Šupica

                                                                                                            starosta obce

Návrh Všeobecne záväzného nariadenia bol vyvesený na úradnej tabuli v súlade s § 6 ods. 3 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, dňa 22.11.2022

Počet pripomienok podaných od občanov:

Vyvesené: 22.11.2022

Zvesené: 08.12.2022

Návrh VZN o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Vidiná (129.5 kB)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vyvesené: 22. 11. 2022

Dátum zvesenia: 8. 12. 2022

Zodpovedá: Správce Webu

Späť