Navigácia

Obsah

Späť

Pozvánka na ustanovujúce zasadnutie Obecného zastupiteľstva 24.11.2022

Ing. Ján Šupica

starosta obce Vidiná

                                                                                                        Vo Vidinej, dňa 21.11.2022

P O Z V Á N K A

      V zmysle § 12 ods. 1 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v platnom znení zvolávam ustanovujúce zasadnutie Obecného zastupiteľstva vo Vidinej, ktoré sa uskutoční

 

dňa 24. novembra 2022 (štvrtok) o 17:30 hod.

 

v zasadačke Obecného úradu vo Vidinej s týmto programom:

 

1. Úvodné náležitosti:

a) Otvorenie zasadnutia

b) Určenie zapisovateľa, overovateľov zápisnice a voľba návrhovej komisie

c) Správa o výsledkoch voľby starostu a volieb do obecného zastupiteľstva v obci Vidiná a odovzdanie osvedčení o zvolení starostovi a poslancom novozvoleného obecného zastupiteľstva

d) Zloženie sľubu starostu obce

e) Zloženie sľubu poslancov novozvoleného obecného zastupiteľstva

f) Vystúpenie starostu obce k úlohám v nasledujúcom období

2. Schválenie programu ustanovujúceho zasadnutia obecného zastupiteľstva

3. Poverenie poslanca obecného zastupiteľstva, ktorý bude oprávnený zvolávať a viesť zasadnutia obecného zastupiteľstva

4. Návrh a voľba Komisie pre ochranu verejného záujmu

5. Návrh a schválenie členov Obecnej rady vo Vidinej

6. Návrh a voľba komisií Obecného zastupiteľstva vo Vidinej

7. Návrh a voľba predsedov a členov komisií Obecného zastupiteľstva vo Vidinej

8. Menovanie zástupcu zriaďovateľa do rady materskej školy

9. Určenie platu starostu obce

10. Diskusia

11. Záver

                                                                                                     Ing. Ján Šupica

                                                                                                       starosta obce

pozvánka na stiahnutie

Vyvesené: 21. 11. 2022

Dátum zvesenia: 24. 11. 2022

Zodpovedá: Správce Webu

Späť