Navigácia

Obsah

Späť

Rozhodnutie "Cesta I/75 preložka - I. etapa" predlžuje

Mesto Lučenec

Ulica novohradská 1, Lučenec

                                                               ROZHODNUTIE

Mesto Lučenec ako príslušný stavebný úrad vydalo dňa 22.07.2004 pod č. OVaSP - A/2004/03806 rozhodnutie o umiestnení stavby

"Cesta 1/75 preložka I. etapa"

Uvedené rozhodnutie nadobudlo právoplatnosť dňa 02.09.2004.

Predĺženie platnosti rozhodnutia o umiestnení stavby vydal tunajší stavebný úrad dňa 05.09.2007 pod číslom OVSPaUPaA - 4787/2007, dňa 02.09.2009 pod číslom osp - 4320/2009, dňa 22.08.2011 pod číslom SP - 3869/2011, dňa 28.08.2013 pod číslom sp - 4415/2013 a dňa 24.08.2016 pod číslom sp 3822/42869/2016 a dňa 19.09.2019 pod číslom MsÚLC/47714/41906/2019.

Mesto Lučenec ako príslušný stavebný úrad podľa S 117 ods. 1 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku /ďalej len stavebný zákon/ v znení neskorších predpisov a v zmysle zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní /ďalej len správny poriadok/ v znení neskorších predpisov na žiadosť navrhovateľa Slovenská správa ciest, Investičná výstavba a správa ciest, Skuteckého 32, Banská Bystrica zo dňa 08.08.2022

                           predlžuje

             podľa S 40 ods. 3 stavebného zákona platnosť územného rozhodnutia stavby

"Cesta 1/75 preložka - l. etapa"

na pozemkoch parcelné číslo líniová stavba, katastrálne územie Lučenec, Vidiná do 02.09.2025

                                                  Odôvodenie

Vydané územné rozhodnutie líniovej stavby platí podľa S 40 ods. 1 stavebného zákona tri roky od dňa, kedy nadobudlo právoplatnosť. Pred uplynutím tejto lehoty požiadal navrhovateľ o predĺženie jeho platnosti z dôvodu nezaradenie tejto stavby do plánu stavebných investícií pre nepridelenie finančných prostriedkov na realizáciu pre horeuvedenú stavbu.

Stavebný úrad posúdil dôvody uvádzané navrhovateľom a pretože sa nezmenili predpoklady, za ktorých bolo rozhodnutie o umiestnení stavby vydané, žiadosti o predĺženie jeho platnosti vyhovel.

Poučenie: Proti tomuto rozhodnutiu sa možno odvolať v zmysle S 53 a S 54 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní do 15 dní odo dňa jeho doručenia- Odvolanie sa podáva na mesto Lučenec, mestský úrad, pričom odvolacím orgánom je Okresný úrad Banská Bystrica, odbor výstavby a bytovej politiky. Rozhodnutie je po vyčerpaní riadnych opravných prostriedkov preskúmateľné správnym súdom podľa ustanovení Správneho súdneho poriadku.

PhDr. Alexandra P i v kov á primátorka mesta

Rozhodnutie (688.67 kB)

Vyvesené: 13. 9. 2022

Dátum zvesenia: 29. 9. 2022

Zodpovedá: Správce Webu

Späť