Navigácia

Obsah

11.01.2019

Pozor na termín podania priznania k dani z nehnuteľnosti !

Na vyrubovanie dane z nehnuteľnosti pre rok 2019 je rozhodujúci stav v katastri nehnuteľnosti k 1.1.2019. Musia ho podávať všetci pôvodní aj noví majitelia nehnuteľností, ktorí nadobudli nehnuteľnosť, alebo ktorým zaniklo vlastnícke právo k nehnuteľnosti v predchádzajúcom roku.

Detail

11.01.2019

Oznámenie členom Pozemkového spoločenstva Vidiná

Výbor Pozemkového spoločenstva Vidiná oznamuje členom, že členská schôdza sa bude konať 02.03.2019 o 17,00 hod. v kultúrnom dome vo Vidinej.

Detail

08.01.2019

Verejná vyhláška o oznámení miesta uloženia písomnosti

Adresát písomností: Jaroslav Janeš Z dôvodu, že pobyt adresáta nie je známy, doručuje sa písomnosť Daňového úradu Banská Bystrica zo dňa 03.12.2018 verejnou vyhláškou podľa § 35 ods. 2 zákona č. 563/2009 Z.z. o správe daní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.Toto oznámenie sa vyvesuje po dobu 15 dní od 04.01.2019.

Detail

05.01.2019

Oznámenie o úmrtí - Ján Kamiač z Riečnej ulice

S hlbokým zármutkom oznamujeme občanom, že dňa 16. decembra 2018 nás vo veku 81 rokov navždy opustil pán Ján Kamiač z Riečnej ulice.

Detail

02.01.2019

Harmonogram vývozu KO a triedeného odpadu na rok 2019 v obci Vidiná

Zberná spoločnosť Mepos, s.r.o. dáva do pozornosti občanom, že vývoz komunálneho odpadu a triedeného odpadu bude v roku 2019 realizovaný spravidla každú druhú stredu podľa priloženého harmonogramu vývozov. Žiadame občanov, aby odpadové nádoby boli pripravené na vyvezenie v deň vývozu najpozdejšie o 7,00 hod., kedy začína zvoz komunálneho odpadu v obci. Predídeme tak zbytočným nedorozumeniam.

Detail

31.12.2018

pf 2019

Novoročný príhovor starostu obce Vidiná

Vážení spoluobčania, som veľmi rád, že sa Vám môžem prihovoriť touto cestou, nakoľko nastala neočakávaná porucha na miestnom rozhlase. Dovoľte mi, aby som Vám poďakoval za prácu, ktorou ste sa podieľali na zveľaďovaní našej obce obohatením kultúrneho, duchovného i športového života.

Detail

03.12.2018

zimná údržba

Zimná údržba v obci

Máme tu zimné obdobie. V súvislosti s plynulým zabezpečením zimnej údržby ciest pracovníkmi a mechanizmami obce k spokojnosti nás všetkých je potrebné, aby na miestnych komunikáciách neboli prekážky.

Detail

28.11.2018

logo

Regionálna veterinárna a potravinová správa Lučenec informuje občanov

Regionálna veterinárna a potravinová správa Lučenec (ďalej len "RVPS" Lučenec) v zmysle § 16 ods. 7 zákona č. 39/2007 Z. z. o veterinárnej starostlivosti v platnom znení (ďalej len "zákon"), informuje občanov o podmienkach zabíjania zvierat pre súkromnú domácu spotrebu.

Detail

19.07.2018

Cennník služieb poskytovaných Obcou Vidiná

Obec Vidiná poskytuje nasledovné služby, ktoré slúžia predovšetkým na uspokojenie verejnoprospešných záujmov a potrieb obyvateľov nachádzajúcich sa na území obce Vidiná

Detail

Kalendár akcií

24.01.2019

74. výročie Oslobodenia obce Tomášovce

74. výročie Oslobodenia obce Tomášovce

Obec Tomášovce a ZO Slovenského zväzu protifašistických bojovníkov v Tomášovciach, Vás pozývajú na oslavy 74. výročia Oslobodenia obce Tomášovce, dňa 24. januára 2019 o 15:00 hod. pri pamätníku padlých na ul. SNP v Tomášovciach.

Obec Tomášovce

26.01.2019

PLagát k turnaju

Hokejový turnaj o pohár starostu obce Halič

Pozývame Vás už na 3. ročník hokejového turnaja o pohár starostu obce Halič. Ďakujeme sponzorom, že sa aj tento ročník môže uskutočniť. Vyhodnotenie turnaja sa uskutoční cca. o 16.00 v malej sále kultúrneho domu v Haliči.

Obec Halič

Fotogaléria MŠ

16.01.2019

Hry na snehu a so snehom

Hry na snehu a so snehom

Už sú biele briežky,chytajú nás smiešky....

Detail

08.01.2019

Posolstvo Vianoc

Posolstvo Vianoc

Vianočný meštek piesní, vinšovačiek a kolied

Detail