Navigácia

Obsah

Obec Vidiná sa nachádza na juhu stredného Slovenska na 19 22´ východnej dĺžky a 48 39´ severnej šírky, 3,5 km na sever od okresného mesta Lučenec.
Obec leží na aluviálnej nive Krivánskeho potoka. Stred obce leží v nadmorskej výške 199 m (v chotári obce aj 300 m n. m.). Geomorgologicky patrí v rámci oblasti Lučensko - košickej zníženiny do celku Juhoslovenská kotlina, podcelku Lučenská kotlina a časti Novohradské terasy.
V širšom okolí obce sú rozšírené usadeniny alúvia Krivánskeho potoka, ktoré pozostávajú z piesčitých a hlinitých štrkov, hliny a ílu. Tradícia hovorí, že práve geologické pomery územia podmienili vznik obce (prví obyvatelia sa zaoberali hrnčiarstvom).

11.03.2017

Členská schôdza urbárskej spoločnosti vo Vidinej

Pozvánka na členskú schôdzu

Detail

Zatvorenie križovatky Školská, Exnárova – cesta I/16

      Na základe podnetu Krajského riaditeľstva policajného zboru Banská Bystrica pristúpi Slovenská správa ciest k zatvoreniu križovatky Školská, Exnárova – cesta I/16, nakoľko sa jedná o nebezpečné a kolízne miesto. Okresný úrad Banská Bystrica konštatoval, že predmetné napojenie nebolo povolené príslušným cestným správnym orgánom.

      Skutkový stav  dopravného napojenia má nevyhovujúce technické parametre a vzhľadom na vysokú intenzitu dopravy ho požadujú zatvoriť.

      Slovenská správa ciest navrhuje osadenie betónových zábran na zabránenie využívania napojenia. V prípade záujmu využívať dopravné napojenie, je potrebné dať vypracovať technické riešenie napojenia v zmysle STN a TKP a vypracovaný projekt je potrebné predložiť Krajského dopravnému inšpektorátu, Slovenskej správy ciest a Okresnému úradu Banská Bystrica.

      Obec Vidiná má záujem využívať predmetné dopravné napojenie, nakoľko na existujúcich výjazdoch z Vidinej je prehustená doprava a vznikajú zápchy. Obec Vidiná pripravuje dodatok Územného plánu, kde bude riešené aj predmetné dopravné napojenie.

09.02.2017

Experimentujeme s deťmi

Zaujímavé pokusy s ľadom a so soľou

Detail

14.02.2017

Ponuka práce

Voľné pracovné pozície v okolí Trnavy

Detail

11.02.2017

Fašiangy vo Vidinej

pozvánka na kultúrno spoločenskú akciu

Detail

04.02.2017

Jedálny lístok v školskej jedálni

od 06.02.2017 do 10.02.2017

Detail

03.01.2017

Zabezpečenie zimnej údržby

Milí spoluobčania. Podľa predpovedi počasia na najbližšie dni je možné, že aj v našej lokalite niečo nasneží. Vrámci zimnej údržby sa vykonávajú práce pre zjazdnosť ciest a priechodnosť chodníkov. Vykonávanie zimnej údržby však sťažujú odstavené motorové vozidlá na cestách a chodníkoch pred rodinnými domami. Pri zabezpečení zimnej údržby na miestnych komunikáciách je potrebná vzájomná spolupráca. Touto cestou prosíme občanov, aby svoje vozidlá parkovali tak, aby v prípade potreby bolo možné vykonať zimnú údržbu ciest a chodníkov, aby nedošlo k škodám na majetku obyvateľov a takisto ku zraneniu chodcov.

Detail

31.12.2016

Harmonogram odvozu KO a triedeného zberu zložiek KO na rok 2017

MEPOS, s.r.o., Fiľakovská cesta, Lučenec informuje občanov o plánovaných vývozoch komunálneho odpadu na rok 2017.

Detail