Navigácia

Obsah

Aktuality

21.09.2020

Oznámenie o úmrtí - Ing. Miroslav Legiň

Oznámenie o úmrtí So zármutkom Vám oznamujeme, že nás dňa 19.septembra 2020 v 65. roku svojho života navždy opustil náš spoluobčan Ing. Miroslav Legiň z ulice 1.mája. Rozlúčka s drahým zosnulým bude dňa 23.septembra 2020 o 13-tej hodine v Dome smútku vo Vidinej.

Detail

11.09.2020

Oznámenie o zrušení trvalého pobytu

Číslo: OcU/1106-163/2020 Dátum: 11.09.2020 Oznámenie o zrušení trvalého pobytu Ohlasovňa pobytu Vidiná, na návrh občana Etely Gajdošíkovej – oprávnenej užívať budovu ul. 1. mája 345/17, Vidiná, na základe predložených dokladov zrušila trvalý pobyt občanovi Jaroslavovi Gajdošíkovi, nar. 07.02.1966 dňom 11.09.2020 podľa § 7 ods. 1 písm. f zákona č. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu občanov SR a registri obyvateľov SR v znení zákona č. 454/2004 Z. z. Miestom nového trvalého pobytu uvedeného občana je Obec Vidiná. Vo Vidinej dňa 11.09.2020 Vyvesené na úradnej tabuli Obce Vidiná a na webovej stránke: od 11.09.2020 do 25.09.2020.

Detail

04.09.2020

Verejná vyhláška o dražbe nehnuteľnosti

Číslo: OcU-192/2020 Dátum: 04.09.2020 V e r e j n á v y h l á š k a o dražbe nehnuteľnosti (podľa §140 Exekučného poriadku) Listina „Vyhláška o dražbe nehnuteľnosti- Ex 46/14“ na spoluvlastnícky podiel ½ nehnuteľnosť v KU Vidiná , p.č. 957/1 a p.č. 957/2, č. platobného rozkazu 10Ro/448/2013 zo dňa 26.09.2013 doručená 03.09.2020, je uložená k nahliadnutiu na obecnom úrade vo Vidinej, Športová č. 1, 985 59 Vidiná. Potvrdenie Obce Vidiná o dobe vyvesenia: Toto oznámenie bolo vyvesené na úradnej tabuli Obce Vidiná a na webovej stránke od 04.09.2020 do 21.09.2020.

Detail

05.08.2020

Strategický dokument "Plán rozvoja verejných vodovodov a verejných kanalizácií pre územie Banskobystrického kraja na roky 2021-2027"

Strategický dokument “Plán rozvoja verejných vodovodov a verejných kanalizácií pre územie Banskobystrického kraja na roky 2021-2027“ . Oznámenie je k nahliadnutiu počas pracovných hodín na Obecnom úrade, zverejnené je na webovej stránke:https://www.enviroportal.sk/sk/eia/detail/plan-rozvoja-verejnych-vodovodov-verejnych-kanalizacii-pre-uzemie-bans. Verejnosť môže doručiť svoje písomné stanovisko Okresnému úradu Banská Bystrica, odbor starostlivosti o životné prostredie do 15 dní od doby, kedy bolo oznámenie zverejnené.

Detail

01.07.2020

Smetiarske auto

Harmonogram vývozu KO a triedeného odpadu v roku 2020

Posledný vývoz komunálneho odpadu v roku 2019 uskutoční firma MEPOS s.r.o. dňa 31.12.2019. Harmonogram vývozov KO a triedeného odpadu na rok 2020 nájdete v prílohe.

Detail

05.06.2020

10 odporúčaní

AKTUALIZOVANÉ - Informácie a usmernenia k šíreniu koronavírusu

V prípade, ak máte podozrenie na výskyt ochorenia COVID-19 ( koronavírusu) a vyskytli sa u Vás príznaky ako napríklad kašeľ, bolesti hrdla, dýchavičnosť, horúčka a zároveň počas uplynulých 14 dní ste navštívili krajinu s potvrdeným výskytom tohto ochorenia alebo ste boli v kontakte s osobou pozitívnou na koronavírus, odporúčame postupovať nasledovne:

Detail

01.06.2020

logo triedeného zberu

Informácia o úrovni vytriedenia KO za rok 2019 v obci Vidiná

V súlade ustanovenia § 4 ods. 7 zákona č.329/2018 Z. z. o poplatkoch za uloženie odpadov a o zmene a doplnení zákona č. 587/2004 Z.z. o Environmentálnom fonde a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov oznamujeme, že Obec Vidiná za rok 2019 vyprodukovala 599,863 t odpadu. Z uvedeného množstva tvorí 368,260 t zrecyklovaný, t.j.vytriedený komunálny odpad. Úroveň vytriedenia komunálneho odpadu za rok 2019 v Obci Vidiná je 61,39 %.

Detail

Kalendár akcií

Fotogaléria MŠ

13.07.2020

Cestou na letisko

Cestou na letisko

Fotenie v kukurici

Detail

10.07.2020

Naša nová hudobná stena

Naša nová hudobná stena

Pre našich muzikantov sme pripravili hudobnú stenu, na ktorej si všetci veľmi radi zahrajú.

Detail

Novinky a aktuality z nášho webu,
stiahnite si zadarmo mobilnú aplikáciu.
×
Viac informácií