Navigácia

Obsah

Kalendár akcií

27.04.2019

Plagát

Pochod po zrušenej železničnej trati

Poznávací pochod po zrušenej železničnej trati Veľká Ves - Vidiná - Tomášovce, ktorý sa bude konať dňa 27. apríla 2019 (v sobotu). Zahájenie pochodu je pri Obecnom úrade vo Veľkej Vsi o 11:15 hod. Odchod vlaku zo železničnej stanice Tomášovce je o 10.26 hod.

Obec Tomášovce

05.05.2019

Vidinský krpec plagát

4. ročník festivalu VIDINSKÝ KRPEC

Srdečne Vás pozývame na hudobno-scénický program folklórneho festivalu venovaný nášmu rodákovi, maliarovi Eduardovi ANTALOVI k nedožitému 90. výročiu jeho narodenia. V programe vystúpia: DFS Konôpka, DFS Radosť, FS Škorec, ŽSS Vidovenky, FS Ipeľ, MSS Mladosť (BB), heligonkári, fujaristi a speváci Novohradu HOSŤ PROGRAMU: FOLKLÓRNY SÚBOR PARTIZÁN z Banskej Bystrice Sprievodné akcie: výstava diel Eduarda a Elvíry Antalovcov, slávnostné postavenie mája, vidinská hlina - ukážka z tvorby z hliny a tvorivé dielne

Detail

18.05.2019

Plagát s rozpisom kategórií

Haličský Cross – beh mládeže

Pozvývame Vás na 0.ročník crossových bežeckých pretekov v športovom areáli pri základnej škole v Haliči. Jednotlivé kategórie nájdete rozpísané na plagáte. Štartovné: detské kategórie zdarma, muži, ženy – 2€ Sprievodný program zdarma: guľáš, skákací hrad, maľovanie na tvár.

Obec Halič

23.05.2019

Plagát divadelné predstavenie

Divadelné predstavenie "Hra bez následkov"

Pozývame Vás na brilantnú francúzsku komédiu "Hra bez následkov - alebo Kto koho sotil do rybníka". Predstavia sa Vám Michaela Čobejová, Lucia Hurajová, Lukáš Pelč, Gregor Hološka a Lukáš Dóza. Lístky na predstavenie v predpredaji na obecnom úrade.

Obec Halič

19.03.2019 - 12.05.2019

Pozvánka

Pozvánka na výstavu "Spoločne"

Eduard Antal /rodák z Vidinej (1929-2011)/ a Elvíra Antalová vystavujú v Novohradskom múzeu a galérii v Lučenci svoje obrazy, akvarely a gobelíny. Výstava s názvom "Spoločne"

Detail

Aktuality

15.04.2019

ZÁPIS DETÍ DO MATERSKEJ ŠKOLY VIDINÁ

Riaditeľka Materskej školy vo Vidinej oznamuje širokej verejnosti termín, miesto podávania žiadostí a podmienky prijímania dieťaťa do materskej školy na školský rok 2019/2020. ZÁPIS DETÍ DO MATERSKEJ ŠKOLY VIDINÁ Miesto a termín podávania žiadostí o prijatie dieťaťa do MŠ: Materská škola, Riečna č. 27, Vidiná 6. a 7. mája 2019, v čase od 8.00 – 13.00 hod. Dieťa sa do materskej školy prijíma na základe písomnej žiadosti zákonného zástupcu. Zákonný zástupca spolu s písomnou žiadosťou o prijatie dieťaťa do MŠ predkladá aj potvrdenie o zdravotnom stave dieťaťa od všeobecného lekára pre deti a dorast, ktorého súčasťou je aj údaj o povinnom očkovaní. Podmienky prijímania detí do materskej školy: „Zákonné podmienky“ v zmysle zákona č. 245/2008 Z.z. - prednostne sa do MŠ prijímajú deti, ktoré dovŕšili piaty rok veku, - deti s odloženým začiatkom plnenia povinnej školskej dochádzky, - deti s dodatočne odloženým začiatkom plnenia povinnej školskej dochádzky. Bližšie informácie o „ostatných“ podmienkach a kritériách prijímania detí do materskej školy na školský rok 2019/2020 , ako aj tlačivá /Žiadosť o prijatie dieťaťa do materskej školy/si môžete pozrieť a stiahnúť na webovej stránke materskej školy , prípadne prevziať osobne. Kontakt: 047/ 4370381 ; e-mail: materskaskola@vidina.sk.

Detail

15.04.2019

Podmienky a kritéria prijímania detí do materskej školy na školský rok 2019/2020

Dieťa sa do materskej školy (ďalej len „MŠ“) prijíma na základe písomnej žiadosti zákonného zástupcu. Zákonný zástupca spolu s písomnou žiadosťou o prijatie dieťaťa do materskej školy predkladá aj potvrdenie o zdravotnom stave od všeobecného lekára pre deti a dorast, ktorého súčasťou je aj údaj o povinnom očkovaní. Žiadosť podaná bez tohto potvrdenia nie je kompletná. Ak sa do MŠ prijíma dieťa ktoré má zariadením výchovného poradenstva a prevencie identifikované špeciálne výchovno-vzdelávacie potreby, zákonný zástupca musí okrem žiadosti o prijatie dieťaťa a potvrdenia o zdravotnom stave dieťaťa predložiť aj vyjadrenie príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie, ak ide o dieťa so zmyslovým a telesným postihnutím, aj vyjadrenie príslušného odborného lekára. Zákonný zástupca môže podať žiadosť: - osobne, - písomne poštou, - e-mailom, príp. - elektronicky, ako formulár. Riaditeľka po dohode so zriaďovateľom určí miesto a termín podávania žiadostí na prijatie dieťaťa na predprimárne vzdelávanie pre nasledujúci školský rok a podmienky na prijatie zverejní na budove MŠ a inom verejne prístupnom mieste spravidla od 30. apríla do 31. mája. Riaditeľka v prvom rade akceptuje podmienky prijímania detí stanovené zákonom č. 245/2008 Z. z.; „zákonné podmienky“: - prednostne sa do materskej školy prijímajú deti, ktoré dovŕšili piaty rok veku, - deti s odloženým začiatkom plnenia povinnej školskej dochádzky, - deti s dodatočne odloženým začiatkom plnenia povinnej školskej dochádzky. „Ostatné podmienky“ určené riaditeľkou materskej školy prerokované pedagogickou radou: - súrodenci už umiestnených detí v MŠ, - deti, ktoré majú osvojené základné sebaobslúžne návyky, - deti odporúčané logopédom, centrom pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie a centrom špeciálno-pedagogického poradenstva. Počet detí, ktoré môžu byť do materskej školy prijaté, závisí od kapacitných možností MŠ. Dieťa od dvoch rokov veku možno prijať len výnimočne. Riaditeľka MŠ nesmie uprednostniť deti mladšie ako trik roky pred prijatím starších detí. Deti mladšie ako tri roky možno prijať len vtedy, ak sú uspokojené žiadosti zákonných zástupcov detí, ktoré dovŕšili piaty rok veku, deti s odloženým začiatkom plnenia povinnej školskej dochádzky a detí s dodatočne odloženým začiatkom povinnej školskej dochádzky, ako aj detí vo veku od troch rokov. Každý zákonný zástupca má možnosť požiadať riaditeľku MŠ o prehodnotenie jeho rozhodnutia o neprijatí dieťaťa na predprimárne vzdelávanie v MŠ. Riaditeľka MŠ má možnosť rozhodnúť, že buď vydá rozhodnutie o zaradení na adaptačný pobyt alebo diagnostický pobyt v súlade s § 59 ods. 4 zákona č. 245/2008 Z. z. O adaptačnom pobyte hovoríme najmä vo vzťahu k deťom zdravým, u ktorých je predpoklad, že by mohli mať problémy zadaptovať sa na úplne iné podmienky, než na aké sú zvyknuté z domu (a to vôbec nemusí ísť len o deti napr. 3 - ročné, lebo často krát majú adaptačné problémy aj deti napr. 5-ročné, ktoré boli doposiaľ stredobodom pozornosti jeho blízkych). Aj počas adaptačného pobytu môže dieťa navštevovať materskú školu aj celodenne, za predpokladu, že tomu predchádzala buď postupná adaptácia alebo dieťa si rýchlo "zvyklo" na materskú školu; môže dôjsť k dohode medzi riaditeľkou materskej školy a zákonným zástupcom o tom, že sa zmení čas pobytu dieťa v materskej škole z napr. 2 - 3 hodín denne postupne na celý deň. O diagnostickom pobyte hovoríme vo vzťahu k deťom so zdravotným znevýhodnením. Deti, ktoré majú zariadením výchovného poradenstva a prevencie diagnostikované špeciálne výchovno-vzdelávacie potreby. Diagnostický pobyt slúži na to, aby sa zistilo, či sa u konkrétneho dieťaťa bude môcť výchova a vzdelávanie uskutočňovať ako výchova a vzdelávanie začleneného dieťaťa v bežnej triede, alebo ako výchova a vzdelávanie v špeciálnej triede, resp. v špeciálnej materskej škole. Podmienky a kritéria prijímania detí do MŠ sú zverejnené na webovej stránke obce i MŠ, na nástenke v budove materskej školy. Vidiná, dňa 10.4. 2019 --------------------------------- Mgr. Renáta Melicherová riaditeľka materskej školy

Detail

08.04.2019

Obmedzená distribúcia elektriny

Na základe oznámenia Stredoslovenskej distribučnej, a.s., Vám oznamujeme, že v dňoch 02.05.2019,06.05.2019,07.05.2019,09.05.2019,10.05.2019 v čase od 7:30 do 18:30 hod. bude v našej obci prerušená distribúcia elektriny z dôvodu plánovaných prác na zariadeniach distribučnej sústavy prevádzkovateľa distribučnej sústavy spoločnosti Stredoslovenská distribučná, a. s.. Obmedzená distribúcia elektriny bude pre odberné miesta a lokality v našej obci uvedené v prílohe: ulice A.V.Suvorova, Exnárova, Potočná, Ružová, Športová, Zelená, časť Zvolenská – od popisného čísla 74 do 189.

Detail

05.04.2019

Desatoro bezpečného seniora

Národný projekt Zlepšenie prístupu obetí trestných činov k službám a vytvorenie kontaktných bodov pre obete

Projekt je orientovaný na zvýšenie podielu zainteresovaných subjektov prevencie kriminality na riešení aktuálnych celospoločenských problémov vyplývajúcich z kriminality v Slovenskej republike.

Detail

26.03.2019

PRESMEROVANIE DOPRAVY NA ULICI ZELENEJ

Stredoslovenská distribučná a. s., Pri Rajčianke 2927/8, 010 47 Žilina dňa 27. marca 2019 realizuje rozkopávku na Zelenej ulici, v tento deň 27. marca nebude možné prechádzať Zelenou ulicou.

Detail

Všeobecne závävné nariadenia Obce Vidiná

Fotogaléria MŠ

16.04.2019

Morena

Morena

Zimu vyženieme, teplo prinesieme...

Detail

04.04.2019

Navštívili sme knižnicu

Navštívili sme knižnicu

Kniha, najväčší priateľ človeka

Detail