Navigácia

Obsah

Aktuality

05.02.2020

noviny

1. číslo február 2020

Aké boli Vidinské Vianoce?, Významné osobnosti našej obce - Grófka Hedviga Asbóthová, Triedenie odpadu - jediná cesta, Neobyčajný vianočný koncert, Vianoce 2019 - Posolstvo Vianoc, Park sa dočká obnovy, Divadielko v Materskej škole, Beseda s poľovníkom

Detail

04.02.2020

Žihadielko

"Ihrisko Žihadielko" - spojme sa pre dobrú vec

Mesto Lučenec sa zapojilo do výzvy spoločnosti LIDL s názvom "Ihrisko Žihadielko". Doposiaľ sa nám podarilo prebojovať na 12. miesto. Na dosiahnutie úspechu (zaradiť sa do prvej desiatky) nám už nestačia iba hlasy našich obyvateľov, je potrebné spojiť sily a pomôcť tým, ktorí ešte majú šancu zabojovať.

Detail

03.02.2020

Oznámenie o doručení a uložení zásielky

OZNÁMENIE o doručení a uložení zásielky do vlastných rúk Obec Vidiná v zmysle § 5 zákona č. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu občanov SR a registri obyvateľov SR v znení neskorších predpisov oznamuje občanovi: Jana Lopušníková, nar. 1959 , trvale bytom Obec Vidiná, že mu bola dňa 03.02.2020 na Obecný úrad Vidiná doručená zásielka do vlastných rúk od odosielateľa Finlegal services s.r.o., Bratislava. Odberná lehota na vyzdvihnutie zásielky je 15 kalendárnych dní. Vo Vidinej dňa 03.02.2020 Potvrdenie Obce Vidiná o dobe vyvesenia: Oznámenie o doručení zásielky do vlastných rúk bolo vyvesené na úradnej tabuli Obce Vidiná a na webovej stránke v súlade s §-om 5 zákona č. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu občanov SR a registri obyvateľov SR v znení neskorších predpisov dňa 03.02.2020. Oznámenie o doručení zásielky do vlastných rúk zložené dňa:

Detail

31.01.2020

Návšteva predškolákov na ZŠ Haličská 7

Vážení rodičia, oznamujeme Vám, že dňa 20.02.2020 od 10 hod. sa uskutoční návšteva predškolákov v prvom ročníku základnej školy. Je to v rámci spolupráce našej MŠ a ZŠ Haličská 7 v Lučenci . Deti sa oboznámia so školským prostredím a pozrú sa na svojich kamarátov prvákov.

Detail

15.01.2020

Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach MŠ v školskom roku 2018/2019

V zmysle zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov predkladá riaditeľ materskej školy zriaďovateľovi na schválenie a rade školy na vyjadrenie správu o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach

Detail

Kalendár akcií

21.02.2020

Haličské fašiangy

Haličské fašiangy

S fašiangami sa rozlúčime tradičnou fašiangovou zábavou s pochovávaním basy. Nebude chýbať sprievod obcou v maskách a zabíjačkové špeciality. V nedeľu potešíme našich najmenších detským karnevalom

Obec Halič

Fotogaléria MŠ

30.01.2020

Ovocie a zelenina pre zvieratká

Ovocie a zelenina pre zvieratká

Cestou na letisko, sme zvieratkám zaveseli na kríky- zeleninovo -ovocné reťaze

Detail

30.01.2020

Zima, hry na snehu

Zima, hry na snehu

Lopárovanie

Detail