Navigácia

Obsah

Správy

Verejná vyhláška o oznámení opakovanej dobrovoľnej dražby

Číslo: OcU 1275-237/2019
Dátum: 16.07.2019

V e r e j n á v y h l á š k a
o oznámení opakovanej dobrovoľnej dražby- RD na ul.Hviezdoslavova

Listina „Oznámenie o opakovanej dobrovoľnej dražbe“ č. BS19-05101 zo dňa 16.07.2019 je uložená na obecnom úrade vo Vidinej, Športová č. 1, 985 59 Vidiná, na úradnej tabuli Obce Vidiná a na webovej stránke Obce Vidiná.

Potvrdenie Obce Vidiná o dobe vyvesenia:
Táto vyhláška je vyvesená na úradnej tabuli Obce Vidiná a na webovej stránke od 16.07.2019 do 07.08.2019.
celý text

ostatné | 16. 7. 2019 | Autor:

Dožiadanie - doručenie písomnosti verejnou vyhláškou

Verejná vyhláška o oznámení miesta uloženia písomnosti v exekučnej veci do vlastných rúk povinného Zdeňka Vintera. celý text

ostatné | 8. 7. 2019 | Autor:
Dôležité

Vyhlásenie času zvýšeného nebezpečenstva požiaru

Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Lučenci vyhlasuje čas zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiarov na lesných pozemkoch a v ich ochrannom pásme (50 m od hranice lesného pozemku)v územnom obvode okresov Lučenec a Poltár od 02.07.2019 od 12,00 hod. do odvolania. V čase zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru je každý povinný dodržiavať zásady protipožiarnej bezpečnosti. celý text

ostatné | 2. 7. 2019 | Autor:
plagát akcie leto 2019

Novohradské podzámčie - podujatia JAR/LETO 2019

Obce združené v Mikroregióne Novohradské podzámčie pripravili na leto bohatý kultúrny program. celý text

ostatné | 4. 6. 2019 | Autor:

Zaburinenie pozemkov - upozornenie

Okresný úrad Lučenec, pozemkový a lesný odbor na základe poznatkov zistených pri kontrolnej činnosti upozorňuje všetkých vlastníkov , nájomcov a správcov pozemkov, aby udržiavali svoje pozemky v nezaburinenom stave pravidelným, dôsledným a predovšetkým včasným odstraňovaním burín, aby nedochádzalo k ich šíreniu na susedné pozemky. celý text

ostatné | 22. 5. 2019 | Autor:

UPOZORNENIE pre obyvateľov

Stredoslovenská distribučná a.s., Pri Rajčianke 2927/8, 010 47 Žilina realizuje zahustenie kioskovej trafostanice, upozorňujeme občanov, predovšetkým obyvateľov ulíc Zelená, Exnárova, Hviezdoslavova na zvýšenú pozornosť, nakoľko na týchto uliciach dôjde k rozkopávaniu miestnej komunikácie a pokládke káblov.
Zvýšenú pozornosť je potrebné venovať aj pri križovatke ulíc Zelená a Zvolenská (pri predajni CBA).

celý text

ostatné | 15. 3. 2019 | Autor:

Cennník služieb poskytovaných Obcou Vidiná

Obec Vidiná poskytuje nasledovné služby, ktoré slúžia predovšetkým na uspokojenie verejnoprospešných záujmov a potrieb obyvateľov nachádzajúcich sa na území obce Vidiná celý text

ostatné | 19. 7. 2018 | Autor:
Detský folklórny súbor Konôpka je tu pre vás každý štvrtok 1

Detský folklórny súbor Konôpka je tu pre vás každý štvrtok

Vidinský folklórny súbor Konôpka srdečne privíta každý štvrtok všetky detičky, čo radi tancujú, spievajú a hrajú sa. Krúžok sa koná v sále kultúrneho domu každý štvrtok o 17.00 hod. celý text

ostatné | 1. 12. 2017 | Autor:
Ježko plagát

Detský klub Ježko stále otvorený

Milé detičky a mamičky, všetci ste srdečne vítaní v našom detskom klube Ježko vo Vidinej, ktorý bude aj v nasledujúcom období stále otvorený denne od 9.00 hod do 12.00 hod. V popoludňajších hodinách podľa dohody. Príjemné prostredie, v ktorom sa zabavia vaše deti a vy si môžete príjemne posedieť. Radi vám poskytneme miestnosť a priestory klubu aj na rôzne stretnutia, či detské oslavy. celý text

ostatné | 14. 11. 2017 | Autor:
Dom smútku

Upozornenie na dodržiavanie prevádzkového poriadku pohrebiska

Je smutné, že niektorí spoluobčania venčia svojich psov na miestach, ako sú cintoríny. Po venčení ostávajú v priestoroch pohrebísk psie exkrementy, čo považujem za vrchol drzosti a neslušného správania. celý text

ostatné | 11. 4. 2017 | Autor: