Navigácia

Obsah

Plagát

Správy

Oznámenie o úmrtí - Magdaléna Potančoková

S hlbokým zármutkom oznamujeme, že vo veku 74 rokov zomrela naša bývalá občianka pani Magdaléna Potančoková naposledy bytom ulica 1. mája. Posledná rozlúčka so zosnulou Magdalénou Potančokovou sa uskutoční v pondelok 27.mája 2019 o 14-tej hodine v Dome smútku vo Vidinej. celý text

ostatné | 25. 5. 2019 | Autor:

Vykonanie dymových skúšok verejnej kanalizácie na Športovej ulici - oznámenie

Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s. bude vykonávať na základe zákona č. 442/2002 Z.z. o verejných vodovodoch a kanalizáciách dňa 24.5.2019 v čase od 9,30 - 13,30 hod. na ulici Športovej zisťovanie technického stavu kanalizácie a technického stavu pripojenia jednotlivých nehnuteľností do verejnej kanalizácie dymovými skúškami. Dym použitý pri týchto skúškach je bielej farby bez zápachu a je zdravotne nezávadný. celý text

ostatné | 22. 5. 2019 | Autor:

Zaburinenie pozemkov - upozornenie

Okresný úrad Lučenec, pozemkový a lesný odbor na základe poznatkov zistených pri kontrolnej činnosti upozorňuje všetkých vlastníkov , nájomcov a správcov pozemkov, aby udržiavali svoje pozemky v nezaburinenom stave pravidelným, dôsledným a predovšetkým včasným odstraňovaním burín, aby nedochádzalo k ich šíreniu na susedné pozemky. celý text

ostatné | 22. 5. 2019 | Autor:

Oznámenie o zrušení trvalého pobytu

Ohlasovňa pobytu Vidiná na návrh občana Stanislava Ivana - oprávneného užívať byt č. 5 v bytovom dome Zvolenská 122/76, Vidiná, na základe predložených dokladov zrušil dňom 16.05.2019 trvalý pobyt občanovi Jánovi Slovákovi. Miestom nového trvalého pobytu uvedeného občana je obec Vidiná. celý text

ostatné | 16. 5. 2019 | Autor:
Desatoro bezpečného seniora

Pozvánka na besedu: "Seniori, ako sa nestať obeťou trestného činu".

Ministerstvo vnútra SR v rámci realizácie NP s názvom "Zlepšenie prístupu obetí trestných činov k službám a vytvorenie kontaktných bodov pre obete" uskutoční besedu: "Seniori, ako sa nestať obeťou trestného činu".

Beseda sa uskutoční dňa: 16. 05.2019 o 13:00 hod. v priestoroch obecného úradu, Športová 1, Vidiná
celý text

ostatné | 10. 5. 2019 | Autor:

UPOZORNENIE pre obyvateľov

Stredoslovenská distribučná a.s., Pri Rajčianke 2927/8, 010 47 Žilina realizuje zahustenie kioskovej trafostanice, upozorňujeme občanov, predovšetkým obyvateľov ulíc Zelená, Exnárova, Hviezdoslavova na zvýšenú pozornosť, nakoľko na týchto uliciach dôjde k rozkopávaniu miestnej komunikácie a pokládke káblov.
Zvýšenú pozornosť je potrebné venovať aj pri križovatke ulíc Zelená a Zvolenská (pri predajni CBA).

celý text

ostatné | 15. 3. 2019 | Autor:

Cennník služieb poskytovaných Obcou Vidiná

Obec Vidiná poskytuje nasledovné služby, ktoré slúžia predovšetkým na uspokojenie verejnoprospešných záujmov a potrieb obyvateľov nachádzajúcich sa na území obce Vidiná celý text

ostatné | 19. 7. 2018 | Autor:
Detský folklórny súbor Konôpka je tu pre vás každý štvrtok 1

Detský folklórny súbor Konôpka je tu pre vás každý štvrtok

Vidinský folklórny súbor Konôpka srdečne privíta každý štvrtok všetky detičky, čo radi tancujú, spievajú a hrajú sa. Krúžok sa koná v sále kultúrneho domu každý štvrtok o 17.00 hod. celý text

ostatné | 1. 12. 2017 | Autor:
Ježko plagát

Detský klub Ježko stále otvorený

Milé detičky a mamičky, všetci ste srdečne vítaní v našom detskom klube Ježko vo Vidinej, ktorý bude aj v nasledujúcom období stále otvorený denne od 9.00 hod do 12.00 hod. V popoludňajších hodinách podľa dohody. Príjemné prostredie, v ktorom sa zabavia vaše deti a vy si môžete príjemne posedieť. Radi vám poskytneme miestnosť a priestory klubu aj na rôzne stretnutia, či detské oslavy. celý text

ostatné | 14. 11. 2017 | Autor:
Dom smútku

Upozornenie na dodržiavanie prevádzkového poriadku pohrebiska

Je smutné, že niektorí spoluobčania venčia svojich psov na miestach, ako sú cintoríny. Po venčení ostávajú v priestoroch pohrebísk psie exkrementy, čo považujem za vrchol drzosti a neslušného správania. celý text

ostatné | 11. 4. 2017 | Autor: