Navigation

Content

Contact

 

Village VIDINÁMunicipal office
Športová 255/1
985 59  Vidiná


IČO: 00649031
DIČ: 2021178852


Prima banka Slovensko, a.s.
číslo účtu 6007266001/5600
IBAN SK57 5600 0000 0060 0726 6001
BIC kód banky KOMASK2X
SWIFT Code: KOMASK2X


tel: 047/4370102
fax: 047/4511524, 4511523
email: podatelna@vidina.sk

 

Ing. Ján Šupica - starosta obce 047/45 11 524
0905 270 437
starosta@vidina.sk
Ing. Ivana Rubintová - ekonómka obce 047/45 11 523 ekonom@vidina.sk
Emília Gajdošová - správca miestnych daní a poplatkov 047/45 11 525 spravcadane@vidina.sk
Miroslav Král - správca majetku a hrobných miest 0915 732 370  
Renáta Gajdošíková - riaditeľka materskej školy 047/43 70 381 materskaskola@vidina.sk
Jana Majorová - vedúca školskej jedálne 047/43 70 381 materskaskola@vidina.sk
Redakcia Vidinských novín   vidinskenoviny@azet.sk