Navigácia

Obsah

Správy

Oznámenie o doručení a uložení zásielky

Obec Vidiná v zmysle § 5 zákona č. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu občanov SR a registri obyvateľov SR v znení neskorších predpisov oznamuje občanovi:
Michal Švec, trvale bytom Obec Vidiná,
že mu bola dňa 09.12.2019 na Obecný úrad Vidiná doručená zásielka od odosielateľa Okresný súd Lučenec, Ulica Dr. Herza 14, Lučenec.
Odberná lehota na vyzdvihnutie zásielky je 15 kalendárnych dní.

Oznámenie o doručení zásielky bolo vyvesené na úradnej tabuli Obce Vidiná a na webovej stránke v súlade s §-om 5 zákona č. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu občanov SR a registri obyvateľov SR v znení neskorších predpisov dňa 09.12.2019.
Oznámenie o doručení zásielky do vlastných rúk zložené dňa: 27.12.2019

celý text

ostatné | 9. 12. 2019 | Autor:

Oznámenie o úmrtí - Ivan Jágerský

So zármutkom Vám oznamujeme, že dňa 7. decembra 2019 nás v nedožitom 57 roku svojho života navždy opustil náš spoluobčan pán Ivan Jagerský z ulice 1. mája. Posledná rozlúčka so zosnulým Ivanom Jagerským bude v pondelom 9. decembra 2019 o 12,00 hod. v Dome smútku vo Vidinej. celý text

ostatné | 8. 12. 2019 | Autor:

Oznámenie o zrušení trvalého pobytu na návrh občana

Ohlasovňa pobytu Vidiná, na návrh občana Petra Goliana – oprávneného užívať budovu ul. Pivovarská 205/14, Vidiná, na základe predložených dokladov zrušila trvalý pobyt v prílohe uvedeným občanom dňom 26.11.2019 podľa § 7 ods. 1 písm. f zákona č. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu občanov SR a registri obyvateľov SR v znení zákona č. 454/2004 Z. z.
Miestom nového trvalého pobytu v prílohe uvedených občanov je Obec Vidiná.
Vyvesené na úradnej tabuli Obce Vidiná a na webovej stránke: od 26.11.2019 do 11.12.2019. celý text

ostatné | 26. 11. 2019 | Autor:

Oznámenie o doručení a uložení zásielky do vlastných rúk

Obec Vidiná v zmysle § 5 zákona č. 253/1998 Z. z, o hlásení pobytu občanov SR a registri obyvateľov SR v znení neskorších predpisov oznamuje občanovi: Kristián Kucek, že mu bola doručená zásielka do vlastných rúk od odosielateľa Exekútorský úrad Zvolen. Odberná lehota na vyzdvihnutie zásielky je 15 dní.
Vo Vidinej dňa 14.11.2019 celý text

ostatné | 14. 11. 2019 | Autor:
Plagát

Vykurovacia sezóna začala. Staráte sa o komín dobre?Nestihli ste tento rok vyčistiť a skontrolovať Váš komín? Robíte veľkú chybu! S nástupom chladných dní sa začína vykurovacia sezóna, ktorej treba venovať značnú pozornosť. Vzhľadom na to, že dochádza k významnému počtu požiarov z dôvodov poruchy a nevyhovujúceho stavu vykurovacích telies, dymovodov a komínov, pri ktorých vznikajú nevyčísliteľné škody na majetku, nehovoriac o tom, že každoročne vyhasne niekoľko ľudských životov. celý text

ostatné | 14. 11. 2019 | Autor:

Cennník služieb poskytovaných Obcou Vidiná

Obec Vidiná poskytuje nasledovné služby, ktoré slúžia predovšetkým na uspokojenie verejnoprospešných záujmov a potrieb obyvateľov nachádzajúcich sa na území obce Vidiná celý text

ostatné | 19. 7. 2018 | Autor:
Detský folklórny súbor Konôpka je tu pre vás každý štvrtok 1

Detský folklórny súbor Konôpka je tu pre vás každý štvrtok

Vidinský folklórny súbor Konôpka srdečne privíta každý štvrtok všetky detičky, čo radi tancujú, spievajú a hrajú sa. Krúžok sa koná v sále kultúrneho domu každý štvrtok o 17.00 hod. celý text

ostatné | 1. 12. 2017 | Autor:
Ježko plagát

Detský klub Ježko stále otvorený

Milé detičky a mamičky, všetci ste srdečne vítaní v našom detskom klube Ježko vo Vidinej, ktorý bude aj v nasledujúcom období stále otvorený denne od 9.00 hod do 12.00 hod. V popoludňajších hodinách podľa dohody. Príjemné prostredie, v ktorom sa zabavia vaše deti a vy si môžete príjemne posedieť. Radi vám poskytneme miestnosť a priestory klubu aj na rôzne stretnutia, či detské oslavy. celý text

ostatné | 14. 11. 2017 | Autor:
Dom smútku

Upozornenie na dodržiavanie prevádzkového poriadku pohrebiska

Je smutné, že niektorí spoluobčania venčia svojich psov na miestach, ako sú cintoríny. Po venčení ostávajú v priestoroch pohrebísk psie exkrementy, čo považujem za vrchol drzosti a neslušného správania. celý text

ostatné | 11. 4. 2017 | Autor: