Navigácia

Obsah

Správy

Oznámenie o prerušení distribúcie elektriny v obci Vidiná

Stredoslovenská distribučná a.s., oznamuje občanom, že dňa 2.7.2019 v čase od 7,30 do 18,30 hod. bude v našej obci prerušená distribúcia elektriny z dôvodu plánovaných prác na zariadeniach spoločnosti. Obmedzená dodávka elektriny bude pre odberné miesta a lokality na uliciach Exnárova, Hviezdoslavova,Potočná, Ružová, Športová, Zelená a časť Zvolenská. Odberné miesta s obmedzenou distribúciou elektriny sú uvedené v prílohe. celý text

ostatné | 12. 6. 2019 | Autor:

Doručenie písomnosti do vlastných rúk

Obec Vidiná v zmysle § 5 zákona č. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu občanov SR a registri obyvateľov SR v znení neskorších predpisov oznamuje občanovi:

Marcel Ďuriš, nar. 1982 , trvale bytom Vidiná,
že mu bola dňa 10.06.2019 na Obecný úrad Vidiná doručená zásielka do vlastných rúk od odosielateľa Exekútorský úrad Topoľčany,
značka spisu: EX 694/2017-38.
Odberná lehota na vyzdvihnutie zásielky je 15 kalendárnych dní.

Vo Vidinej dňa 10.06.2019

Potvrdenie Obce Vidiná o dobe vyvesenia:
Oznámenie o doručení zásielky do vlastných rúk bolo vyvesené na úradnej tabuli Obce Vidiná a na webovej stránke v súlade s § 5 zákona č. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu občanov SR a registri obyvateľov SR v znení neskorších predpisov
dňa 10.06.2019 do 24.06.2019.
celý text

ostatné | 11. 6. 2019 | Autor:
plagát akcie leto 2019

Novohradské podzámčie - podujatia JAR/LETO 2019

Obce združené v Mikroregióne Novohradské podzámčie pripravili na leto bohatý kultúrny program. celý text

ostatné | 4. 6. 2019 | Autor:

Zaburinenie pozemkov - upozornenie

Okresný úrad Lučenec, pozemkový a lesný odbor na základe poznatkov zistených pri kontrolnej činnosti upozorňuje všetkých vlastníkov , nájomcov a správcov pozemkov, aby udržiavali svoje pozemky v nezaburinenom stave pravidelným, dôsledným a predovšetkým včasným odstraňovaním burín, aby nedochádzalo k ich šíreniu na susedné pozemky. celý text

ostatné | 22. 5. 2019 | Autor:

UPOZORNENIE pre obyvateľov

Stredoslovenská distribučná a.s., Pri Rajčianke 2927/8, 010 47 Žilina realizuje zahustenie kioskovej trafostanice, upozorňujeme občanov, predovšetkým obyvateľov ulíc Zelená, Exnárova, Hviezdoslavova na zvýšenú pozornosť, nakoľko na týchto uliciach dôjde k rozkopávaniu miestnej komunikácie a pokládke káblov.
Zvýšenú pozornosť je potrebné venovať aj pri križovatke ulíc Zelená a Zvolenská (pri predajni CBA).

celý text

ostatné | 15. 3. 2019 | Autor:

Cennník služieb poskytovaných Obcou Vidiná

Obec Vidiná poskytuje nasledovné služby, ktoré slúžia predovšetkým na uspokojenie verejnoprospešných záujmov a potrieb obyvateľov nachádzajúcich sa na území obce Vidiná celý text

ostatné | 19. 7. 2018 | Autor:
Detský folklórny súbor Konôpka je tu pre vás každý štvrtok 1

Detský folklórny súbor Konôpka je tu pre vás každý štvrtok

Vidinský folklórny súbor Konôpka srdečne privíta každý štvrtok všetky detičky, čo radi tancujú, spievajú a hrajú sa. Krúžok sa koná v sále kultúrneho domu každý štvrtok o 17.00 hod. celý text

ostatné | 1. 12. 2017 | Autor:
Ježko plagát

Detský klub Ježko stále otvorený

Milé detičky a mamičky, všetci ste srdečne vítaní v našom detskom klube Ježko vo Vidinej, ktorý bude aj v nasledujúcom období stále otvorený denne od 9.00 hod do 12.00 hod. V popoludňajších hodinách podľa dohody. Príjemné prostredie, v ktorom sa zabavia vaše deti a vy si môžete príjemne posedieť. Radi vám poskytneme miestnosť a priestory klubu aj na rôzne stretnutia, či detské oslavy. celý text

ostatné | 14. 11. 2017 | Autor:
Dom smútku

Upozornenie na dodržiavanie prevádzkového poriadku pohrebiska

Je smutné, že niektorí spoluobčania venčia svojich psov na miestach, ako sú cintoríny. Po venčení ostávajú v priestoroch pohrebísk psie exkrementy, čo považujem za vrchol drzosti a neslušného správania. celý text

ostatné | 11. 4. 2017 | Autor: