Navigácia

Obsah

Správy

Pozor na termín podania priznania k dani z nehnuteľnosti !

Na vyrubovanie dane z nehnuteľnosti pre rok 2019 je rozhodujúci stav v katastri nehnuteľnosti k 1.1.2019.
Musia ho podávať všetci pôvodní aj noví majitelia nehnuteľností, ktorí nadobudli nehnuteľnosť, alebo ktorým zaniklo vlastnícke právo k nehnuteľnosti v predchádzajúcom roku.
celý text

ostatné | 11. 1. 2019 | Autor:

Oznámenie členom Pozemkového spoločenstva Vidiná

Výbor Pozemkového spoločenstva Vidiná oznamuje členom, že členská schôdza sa bude konať 02.03.2019 o 17,00 hod. v kultúrnom dome vo Vidinej. celý text

ostatné | 11. 1. 2019 | Autor:

Verejná vyhláška o oznámení miesta uloženia písomnosti

Adresát písomností: Jaroslav Janeš
Z dôvodu, že pobyt adresáta nie je známy, doručuje sa písomnosť Daňového úradu Banská Bystrica zo dňa 03.12.2018 verejnou vyhláškou podľa § 35 ods. 2 zákona č. 563/2009 Z.z. o správe daní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.Toto oznámenie sa vyvesuje po dobu 15 dní od 04.01.2019. celý text

ostatné | 8. 1. 2019 | Autor:

Oznámenie o úmrtí - Ján Kamiač z Riečnej ulice

S hlbokým zármutkom oznamujeme občanom, že dňa 16. decembra 2018 nás vo veku 81 rokov navždy opustil pán Ján Kamiač z Riečnej ulice. celý text

ostatné | 5. 1. 2019 | Autor:

Harmonogram vývozu KO a triedeného odpadu na rok 2019 v obci Vidiná

Zberná spoločnosť Mepos, s.r.o. dáva do pozornosti občanom, že vývoz komunálneho odpadu a triedeného odpadu bude v roku 2019 realizovaný spravidla každú druhú stredu podľa priloženého harmonogramu vývozov. Žiadame občanov, aby odpadové nádoby boli pripravené na vyvezenie v deň vývozu najpozdejšie o 7,00 hod., kedy začína zvoz komunálneho odpadu v obci. Predídeme tak zbytočným nedorozumeniam. celý text

ostatné | 2. 1. 2019 | Autor:
pf 2019

Novoročný príhovor starostu obce Vidiná

Vážení spoluobčania,
som veľmi rád, že sa Vám môžem prihovoriť touto cestou, nakoľko nastala neočakávaná porucha na miestnom rozhlase.
Dovoľte mi, aby som Vám poďakoval za prácu, ktorou ste sa podieľali na zveľaďovaní našej obce obohatením kultúrneho, duchovného i športového života.
celý text

ostatné | 31. 12. 2018 | Autor: Ing. Ján Šupica
zimná údržba

Zimná údržba v obci

Máme tu zimné obdobie. V súvislosti s plynulým zabezpečením zimnej údržby ciest pracovníkmi a mechanizmami obce k spokojnosti nás všetkých je potrebné, aby na miestnych komunikáciách neboli prekážky. celý text

ostatné | 3. 12. 2018 | Autor:
logo

Regionálna veterinárna a potravinová správa Lučenec informuje občanov

Regionálna veterinárna a potravinová správa Lučenec (ďalej len "RVPS" Lučenec) v zmysle § 16 ods. 7 zákona č. 39/2007 Z. z. o veterinárnej starostlivosti v platnom znení (ďalej len "zákon"), informuje občanov o podmienkach zabíjania zvierat pre súkromnú domácu spotrebu.

celý text

ostatné | 28. 11. 2018 | Autor:

Cennník služieb poskytovaných Obcou Vidiná

Obec Vidiná poskytuje nasledovné služby, ktoré slúžia predovšetkým na uspokojenie verejnoprospešných záujmov a potrieb obyvateľov nachádzajúcich sa na území obce Vidiná celý text

ostatné | 19. 7. 2018 | Autor:
Detský folklórny súbor Konôpka je tu pre vás každý štvrtok 1

Detský folklórny súbor Konôpka je tu pre vás každý štvrtok

Vidinský folklórny súbor Konôpka srdečne privíta každý štvrtok všetky detičky, čo radi tancujú, spievajú a hrajú sa. Krúžok sa koná v sále kultúrneho domu každý štvrtok o 16.30 hod. celý text

ostatné | 1. 12. 2017 | Autor:
Ježko plagát

Detský klub Ježko stále otvorený

Milé detičky a mamičky, všetci ste srdečne vítaní v našom detskom klube Ježko vo Vidinej, ktorý bude aj v nasledujúcom období stále otvorený denne od 9.00 hod do 12.00 hod. V popoludňajších hodinách podľa dohody. Príjemné prostredie, v ktorom sa zabavia vaše deti a vy si môžete príjemne posedieť. Radi vám poskytneme miestnosť a priestory klubu aj na rôzne stretnutia, či detské oslavy. celý text

ostatné | 14. 11. 2017 | Autor:
Dom smútku

Upozornenie na dodržiavanie prevádzkového poriadku pohrebiska

Je smutné, že niektorí spoluobčania venčia svojich psov na miestach, ako sú cintoríny. Po venčení ostávajú v priestoroch pohrebísk psie exkrementy, čo považujem za vrchol drzosti a neslušného správania. celý text

ostatné | 11. 4. 2017 | Autor: