Navigácia

Obsah

Výročná správa o činnosti Miestneho odboru Matice slovenskej vo Vidinej za rok 2012

Typ: ostatné
Vážené dámy, vážení páni, milí hostia, sestry a bratia,

Stretávame sa opäť po roku na riadnom výročnom zhromaždení nášho miestneho odboru, aby sme  zhodnotili našu celoročnú činnosť v roku 2012 a aby sme si dnes spoločne vytýčili úlohy na ďalšie volebné obdobie.

Schádzame sa vo veľmi významnom období, keď si v tomto roku Matica slovenská pripomína 152. Výročie Memoranda národa slovenského v rámci Roka Matice slovenskej a v tomto roku si Matica slovenská, ako najstaršia kultúrna a vedecká ustanovizeň Slovákov, pripomína 150. Výročie svojho založenia. Vznik a mnohostranná činnosť Matice slovenskej, osnovanej na základe cyrilo – metódskeho duchovného odkazu patrí bezpochyby medzi najvýznamnejšie  kapitoly našich novodobých národných dejín.

V októbri tohto roka, len niekoľko týždňov po oslavách 150- tého výročia sa bude v Martine konať valné zhromaždenie MS, ktoré by malo zhodnotiť uplynulé obdobie, zvoliť si predsedu , nové orgány, ale najmä vytýčiť strategické programy a  ciele na najbližšie tri roky.


Milé dámy, vážení páni,

Náš miestny odbor má 135 členov, bohužiaľ väčšinou z radov starších občanov, ale musím podotknúť, že  sa nám podarilo získať i niekoľko aktívnych mladých ľudí, ktorú sú ochotní pracovať vo folklórnej skupine Škorec a zároveň sa stali aj členmi nášho miestneho odboru. Po rokoch, keď sa nám omladzovanie  nášho odboru nedarilo, je to pre nás veľmi pozitívny jav, ale predovšetkým aj záväzok vytvárať týmto mladým ľuďom podmienky na ich činnosť, pretože prejavili záujem podieľať na zachovávaní zvykov a tradícií našich predkov a na rozvoji kultúry  v našej obci. 

Vážení matičiari, dovoľte mi ,aby som vás oboznámila o našej činnosti za rok 2012, ktorá by mala byť stručným a vecným dokladom o tom, čo sme spoločne v uplynulom roku vykonali. Nejde len o našu matičnú činnosť, ale aj činnosť našej folklórnej skupiny Škorec a ostatnú spoluprácu s niektorými zložkami v našej obci. Je to predovšetkým Obecný úrad, Klub dôchodcov, občianske združenie „Krop“ , Materská škola a športovci.

Kultúrny život každý rok začíname akciou „Fašiangy na dedine“ a pochovávaním basy. V predvečer 1.mája DFS  a mládež za spoluúčasti občanov organizujeme stavanie mája a na turičný sviatok jeho „váľanie“, pri speve a hudbe . V máji si pripomíname Deň matiek a v spolupráci s MŠ pripravujeme v kultúrnom dome kultúrny program. 1. júna na Deň detí sme navštívili MŠ a pre deti ako darček sme priniesli knihy a pečivo, ktoré upiekli členky MO. Deti sa nám poďakovali peknými pesničkami a milým spoločným posedením.

Koncom júla 2012 to bola účasť na festivale Kokavské koliesko, kde DFS vystupovala pri fontáne. Na tento festival sme pozvali aj našich priateľov z družobnej obce Egyházasdengeleg z Maďarska. Niekoľkokrát v roku sme pozývaní na kultúrne podujatia do družobnej obce v Maďarsku. V júni je to oslava obce – Juniáles, na ktorom v rámci programu slovenskej menšiny v Maďarsku vystúpila aj naša folklórna skupina. Súťaž vo varení, v októbri je to stretnutie v rámci Mesiaca úcty k starším u nás doma a aj v družobnej obci. Každoročne spoločne s Obecným úradom uzatvárame zmluvu o spolupráci s družobnou obcou. Je už u nás tradíciou, že každoročne organizujeme poznávacie zájazdy za históriou a krásami Slovenska. Aj v roku 2012 to bol zájazd na Severné Slovensko- Terchová v rámci 30. ročníka terchovských slávností so zastavením v kúpeľnom meste Turčianske Teplice.

Začiatkom septembra to bola účasť v Dolnej Bzovej pri otváraní symbolickej najstaršej sklárskej pece v Novohrade, kde v kultúrnom programe vystupovala aj naša folklórna skupina. 

V druhej polovici septembra sme sa podieľali v spolupráci s občianskym združením „Krop“ na organizovaní  Vidinského jarmoku. Zároveň spolu s touto akciou sme pripravili pre našich členov aj slávnostnú schôdzu pri príležitosti 20. výročia znovuoživenia MO MS, kde sme odovzdali poďakovanie a ocenili sme najstarších a zaslúžilých členov MO MS vo Vidinej.  Pri tejto príležitosti dostala aj naša folklórna skupina ocenenie od Národného kultúrneho centa v Bratislave za udržiavanie a  šírenie tradícií. V mesiaci december v spolupráci s občianskym združením Krop to bol  „ Vianočný stôl“, so živým Betlehemom, ktorý pripravili členovia divadelného krúžku z Haliče v réžii Joža Pročka. Veľmi pekná akcia pred kultúrnym domom a v priestoroch kultúrneho domu, ktorú nepokazilo ani nepriaznivé daždivé  počasie.

Vážení prítomní, vypočuli ste si veľmi stručný prehľad podujatí, ktoré sme v uplynulom roku pre našich členov a občanov obce pripravili. Nebolo ich málo. Za prípravou, organizovaním , nácvikmi sa skrýva nespočetné množstvo hodín, ktoré naši členovia, najmä členovia výboru, členovia folklórnej skupiny ale i mnohí naši priaznivci obetujú v prospech tejto ušľachtilej činnosti. Za túto prácu patrí všetkým, ktorí sa akoukoľvek mierou podieľali na úspešnej činnosti a šírení dobrého mena nášho miestneho odboru úprimné poďakovanie. Naše poďakovanie patrí aj riaditeľke Domu Matice slovenskej v Lučenci pani Ing. Alene Rezkovej za pomoc a propagáciu našej činnosti, vedeniu   a poslancom obecného zastupiteľstva v našej obci za finančnú pomoc, členom občianskeho združenia Krop a členom Klubu dôchodcov  za aktívnu spoluprácu.

Vážení matičiari, v úvode tejto správy som  vás oboznámila  o dôležitých akciách  , ktoré pripravuje Matica slovenská. Nedá, mi aby som sa v závere tejto správy nevyjadrila k súčasnému dianiu v ústredí Matice slovenskej. Treba len súhlasiť s nedávnym vyhlásením Mladej Matice, ktorá sa k problémom vo vnútri Matice  v Slovenských národných novinách takto vyjadrila. Citujem časť tohto vyhlásenia „ Výbor Mladej Matice s narastajúcim údivom a počudovaním sleduje, koľko energie vynakladajú rôzne matičné frakcie vo výbore MS a mimo neho na svoje vzájomné atakovanie a rozvíjanie nezmyselných sporov namiesto toho, aby tieto sily venovali na hľadanie vzájomného kompromisu a pozdvihnutie zneucteného mena Matice slovenskej z nedávnych minulých rokov. Každá snaha o obrodenie Matice slovenskej je vítaná, ale ak už o nej hovoríme, mala byť skutočná, úprimná a dôsledná.„

Matica bojuje so svojimi špecifickými problémami. Je názorovo rozdelená z vnútra, ťažko čitateľná navonok. Môže len snívať o uznaní a pozíciách, aké jej právom patrili. Môže len spomínať na obdobie väčšej jednoty. Tieto vnútorné rozpory sa negatívne prejavujú na informovanosti ale aj celkovej činnosti miestnych odborov. Žiaľ, ťažké časy sa nevyhli ani Matici. Treba len veriť a urobiť rázne kroky, aby sa po valnom zhromaždení v októbri toho roku situácia upokojila a práca v ústredí Matice nabrala ten správny smer na prospech  ešte stále širokej základne matičiarov.


Vytvorené: 27. 10. 2016
Posledná aktualizácia: 10. 1. 2017 04:15
Autor: