Navigácia

Obsah

Správa o činnosti Klubu dôchodcov vo Vidinej za rok 2014


Klub dôchodcovMilé dámy, vážení páni, členovia KD a milí naši hostia.

 

Stáva sa už tradíciou, že vo februári sa stretávami, aby sme zhodnotili činnosť nášho klubu za uplynulý rok a prijali nové úlohy do nastávajúceho obdobia. Z poverenia výboru klubu Vám podávam správu o našej činnosti za rok 2014.

K 01.01.2014 mal náš klub 67 členov. V priebehu roka 2014 5 členov vystúpilo a 2 členovia zomreli a to pani Katarína Slováková a pán Ján Vojenčiak. K 01.01.2015 máme 60 členov.

5 členný výbor a členka revíznej komisie zasadal podľa plánu raz za 2 mesiace a zabezpečoval úlohy na ďalšie obdobie. Zo zasadnutia viedol záznam. Za podpredsedníčku KD bola zvolená pani Mária Obročníková a členkou revíznej komisie sa stala pani Júlia Ševčíková.

Členovia klubu dôchodcov sa pravidelne stretávali každú stredu okrem sviatkov, čo je potvrdené svojim podpisom v knihe Návštev. Uskutočnili sme prednášku na tému Varovanie pred zlodejmi a podvodníkmi - prednášajúcim bol pán kapitán Peter Káčerík z Obvodného riaditeľstva policajného zboru v Lučenci, k tomu sme dostali aj rôzny propagačný materiál a reflexné pásky pre chodcov. Zdravotnú prednášku mal MUDr. Ján Ľupták z Regionálneho úradu verejného zdravotníctva na tému Bolesť. V letonom období sme sa boli kúpať na termálnom kúpalisku v Rapovciach. Zorganizovali sme 2 vychádzky a to na Kontesku, ktorú vybavila pani Mária Obročníková a do Lučeneckého parku. Z príležitosti Dňa žien a Dňa otcov sme mali malé posedenie. Navštívili sme aj dlhodobo chorých členov. Dodržiavali sme všetky zvyky a tradície, ktoré sa viažu k sviatkom. Pripomínali sme si významné životné jubileá našich členov. Uskutočnili sme besedy k významným výročiam a to: 10. výročie vstupu SR do EÚ, 170. výročie vzniku našej hymny, 100. výročie vypuknutia 1. svetovej vojny, 25. výročie 17. novembra a 70. výročie SNP. K pamätníku padlým sme položili kyticu kvetov. Pri pietnej spomienke bola prítomná aj najstaršia členka nášho klubu pani Oľga Kropáčová. Staráme sa aj o hrob partizána Jána Homeho.

Klub dôchodcovKaždý rok si pripomíname významnú osobnosť našich dejín - M. R. Štefánika. Prijali sme pozvanie od našich priateľov z Maďarska a zúčastnili sme sa týchto výletov: do Kráľovského kaštieľa v Gödölö, na festival Slovákov v Samsoház, do Lesníckeho skanzenu v Čiernom Balogu, mesiaca Úcty k starším, pomáhali sme im na Haluškovom festivale vo Veňarci. Veľmi milé a srdečné bolo naše stretnutie s priateľmi v Ponikách. Pripravili pre nás bohatý kultúrny program. My sme sa poklonili pamiatke padlých v ich obci a k pamätníkom sme položili kyticu kvetov. Toto naše stretnutie pomohol zorganizvoať pán Jozef Kucej. Na spoločných stretnutiach sme sa oboznamovali s dianím v našej obci a vlasti, s novotami pre dôchodcov - zvýšenie dôchodkov, štátne dotácie pre dôchodcov, príspevky na dovolenku. Navzájom sme sa radili o zdravej výžive, spracovaní ovocia, zeleniny, ich využití a uskladnení. Zakúpili sme aj cenu do tomboly na ples, ktorý zorganizovalo Občianske združenie KROP. Spolupracovali sme aj s MO MS v našej obci. Spoločne sme sa zúčastňovali akcií, ktoré organizovala naša obec, naše členky piekli koláče. Slávnostným posedením sme začali Nový rok a ukončili vinšami a koledami.

4 úlohy sa nám nepodarilo zrealizovať a to: kultúrne podujatie, jednu vychádzku, jednu prednášku a kúpanie v Dolnej Strehovej.

Hoci počet členov na stretnutiach oproti minulému roku sa zvýšil nie sme s tým celkom spokojní.

Všetky body uznesenia z výročnej členskej schôdze konanej v roku 2014 sme splnili.
 

Klub dôchodcovV záverečenj časti tejto správy dovoľte mi poďakovať sa nášmu obecnému úradu za všestrannú podporu našej činnosti, lebo bez ich finančného zabezpečenia by sme takúto činnosť len veľmi ťažko mohli vyvýjať. Ďakujem MO Matice slovenskej v našej obci za veľmi dobrú spoluprácu, Občianskemu združeniu KROP za finančnú pomoc, Materskej škole za prípravu programov na naše stretnutia. Ďakujem všetkým členom výboru KD za príkladné plnenie zverených úloh. Naše poďakovanie zvlášť patrí bývalému starostovi pánu Jozefovi Kucejovi za jeho obetavú prácu, ktorú vykonával pre nás seniorov a pre náš klub a pre nás všetkých.

Ďakujem Vám všetkým, ktorí ste sa zúčastňovali na spoločných stretnutiach v klube i na ostatných akciách a svojimi nápadmi a pripomienkami pomáhali zlepšovať našu činnosť. Poďakovanie patrí všetkým členkám za ich ochotu piecť koláče na rôzne príležitosti. Ďakujem všetkým členom klubu tu prítomným i tým ostatným, ktorí pre rôzne zdravotné problémy sa nemôžu zúčastňovať našich stretnutí, že nás podporujú a myslia na nás. Ďakujem aj našim hosťom, že nás poctili svojou prítomnosťou a prišli nás povzbudiť do ďalšej práce.

 

A teraz mi dovoľte oboznámiť Vás s návrhom úloh na tento rok 2015. Sú to reálne úlohy, ktoré môžeme splniť ak sa o to pričiníme všetci.

 

Chceme poznávať históriu nášho národa, chceme poznávať naše okolie, chceme sa vzdelávať a cestovať i na vzdialenejšie miesta, preto spojme svoje sily a prekonajme svoju pohodlnosť a budeme spokojní všetci. K tomu Vám želám veľa zdravia, chuti, množstvo dobrých nápadov a spokojnosť v rodinách.