Navigácia

Obsah

Voľby do orgánov samosprávy obcí 2022

Voľby do orgánov samosprávy obcí
 
Informácia
o podmienkach práva voliť a práva byť volený
 
Voľby do orgánov samosprávy obcí sa konajú
v sobotu 29. októbra 2022 od 7:00 do 20:00 h.
 
Právo voliť
do orgánov samosprávy obcí
 
 
Právo voliť do orgánov samosprávy obcí má občan Slovenskej republiky a cudzinec, ktorý má trvalý pobyt v obci (ďalej len „obyvateľ obce“) a najneskôr v deň konania volieb dovŕši 18 rokov veku.
 
Prekážkou práva voliť je zákonom ustanovené obmedzenie osobnej slobody z dôvodov ochrany verejného zdravia, ak osobitný zákon v čase pandémie neustanoví inak.
 
Právo byť volený
do orgánov samosprávy obcí
 
Za poslanca obecného (mestského) zastupiteľstva, v hlavnom meste Slovenskej republiky Bratislave a v meste Košice aj miestneho zastupiteľstva, môže byť zvolený obyvateľ obce, ktorý má trvalý pobyt v obci, v ktorej kandiduje a najneskôr v deň konania volieb dovŕši 18 rokov veku.
 
Za starostu obce, primátora mesta, starostu mestskej časti môže byť zvolený obyvateľ obce, ktorý má trvalý pobyt v obci a najneskôr v deň konania volieb dovŕši 25 rokov veku.
 
Prekážkou práva byť volený je
  •  výkon trestu odňatia slobody,
  •  právoplatné odsúdenie za úmyselný trestný čin, ak odsúdenie nebolo zahladené,
  •  pozbavenie spôsobilosti na právne úkony.
Informácia
Rozhodnutie_o_vyhlaseni_volieb_2022.pdf (188.83 kB)