Navigácia

Obsah

Komisia ekonomická

 

Hlavné úlohy:

- prejednáva návrh rozpočtu obce, jeho zmien,k správy o čerpaní rozpočtu a záverečný účet obce,a  predkladá písomné stanoviská pre rokovanie obecného zastupiteľstva,

- prejednáva návrh všeobecne záväzného nariadenia o miestnych daniach a poplatkoch,

- prejednáva prijatia úverov a pôžičiek obce,

- dohliada na hospodárenie a nakladanie s majetkom obce a majetkom vo vlastníctve štátu prenechanom na dočasné hospodárenie, ak to určujú zásady hospodárenia s majetkom obce,

- posudzuje žiadosti o poskytnutie jednorazovej dávky sociálnej pomoci a predkladá návrh na rokovanie obecného zastupiteľstva,

- posudzuje návrhy na zabezpečenie sociálnej starostlivosti v obci o starých a ťažko zdravotne postihnutých občanov, rodiny s deťmi a neprispôsobivých občanov,

- posudzuje návrhy na starostlivosť o osamelých, chorých, sociálne slabších občanov, ktorí potrebujú pomoc z pohľadu prenesenia kompetencií štátnej správy - opatrovateľská služba,

- posudzuje návrhy na sociálne - právnu ochranu detí a mládeže,

- posudzuje návrhy na rozvoj v náhradnej forme rodinnej výchovy.

MenoFunkcieTelefón / E-mail
Šupina Peterpredseda komisie
Gajdošová Emíliačlen
Kamenská Mariana, Bc.člen
Rubintová Ivana, Ing.člen