Navigácia

Obsah

Komisia výstavby a životného prostredia

 

Hlavné úlohy:

- posudzuje koncepcie z hľadiska rozvoja obce,

- posudzuje projekty na čerpanie štátnych fondov a fondov EÚ v oblasti svojej pôsobnosti,

- posudzuje vlastnú investičnú činnosť obce v záujme zabezpečenia potrieb obyvateľov obce a rozvoja obce,

- usmerňuje investičnú činnosť právnických a fyzických osôb v obci,

- posudzuje územnoplánovaciu dokumentáciu obce, jej obstarávanie, schvaľovanie a zmeny,

- spolupôsobí pri príprave vlastnej investičnej a podnikateľskej činnosti obce z územnoplánovacieho hľadiska,

- predkladá iniciatívne návrhy na rozvoj dopravy a miestnych komunikácií,

- posudzuje návrhy na rozvoj verejného osvetlenia, elektrifikáciu obce a plynofikáciu obce,

- spolupôsobí pri tvorbe a ochrane životného prostredia,

- spolupôsobí pri správe a údržbe verejnej zelene,

- kontroluje nakladanie s komunálnym odpadom,

- kontroluje zásobovanie vodou, odpadové vody.

MenoFunkcieTelefón / E-mail
Antalič Františekpredseda0915800320
Bútor Pavolčlen
Janšto Miroslav, Mgr. art.člen0905459834
m.jansto@hotmail.com
Kumštár Miroslavčlen0905700271
miroslav.kumstar@gmail.com
Ragač Vladimírčlen0911445613